Unit 8 lớp 10: Getting started

Getting Started (trang 26 – 27SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Listen and read.

Nội dung bài nghe:

Unit 8 lớp 10: Getting started

Hung: I’m preparing for a class discussion on personal electronic devices. Do you think smartphones, laptops and tablets are useful for learning?

Phong: Definitely. They’re the modern devices that have changed the way we learn.

Hung: Oh, yeah? I think people use smartphones mostly for communication.

Phong: Sure, but smartphones can also be used to take photos or record students’ work, which can be later shared with the class.

Hung: That’s true. How about laptops?

Phong: Oh, they’re excellent learning tools, too. You can store information, take notes, write essays and do calculations.

Lam: You can also access the Internet, download programmes, and information that can help you understand the material and widen your knowledge.

Phong: Right. My laptop, which is a present from my parents, is very useful. I use it for assignments and projects, and for studying English.

Hung: I see. How about tablets?

Phong: Well, a tablet or a tablet computer is a kind of mobile computer and…

Lam: … it can be used to take notes with a digital pen on a touch screen. A tablet is also perfect for people whose work is to draw and write.

Phong: Yes. I agree. A tablet with WiFi has Internet access and is a great tool for looking up information.

Hung: Amazing! No wonder that so many people are using these devices.

Bài dịch

Hùng: Mình đang chuẩn bị một bài thảo luận trên lớp về thiết bị điện tử cá nhân Bạn có nghĩ rằng điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng hữu ích cho việc học không?

Phong: Đúng rồi. Chúng là những thiết bị hiện đại mà đã làm thay đổi cách  học của chúng ta.

Hùng: Ừ nhỉ. Mình nghĩ hầu như người ta sử dụng điện thoại thông minh để trò chuyện.

Phong: Đúng vậy, nhưng điện thoại thông minh cũng có thể được sử dụng để chụp hình hay ghi âm bài làm của học sinh, sau đó em có thể đem chia sẻ bài làm đó trước lớp.

Hùng: Thật vậy. Còn máy tính xách tay thì sao?

Phong: Ô, chúng cũng là một công cụ học tập rất tốt. Bạn có thể lưu trữ thông tin, ghi chú, viết tiểu luận và tính toán.

Lâm: Bạn có thể truy cập Internet, tải những chương trình và thông tin có thể giúp bạn hiểu bài và mở rộng kiến thức .

Phong: Đúng vậy. Máy tính xách tay của mình, cũng là món quà từ ba mẹ mình, rất hữu ích. Mình sử dụng nó để làm bài tập, các dự án bài học và để học tiếng Anh.

Hùng: Mình hiểu rồi. Còn về máy tính bảng?

Phong: À, một tablet hay một máy tính bảng là một loại máy tính di động và…

Lâm: Nó có thể được sử dụng để ghi chú với bút kỹ thuật số trên màn hình cảm ứng. Máy tính bảng cũng rất tuyệt cho những người chuyên về viết lách hoặc là vẽ họa.

Phong: Đúng vậy. Máy tính bảng sử dụng Wifi truy cập Internet và là một công cụ hay để tra cứu thông tin.

Hùng: Thật tuyệt. Thảo nào nhiều người đang sử dụng những thiết bị này đến thế.

2. Read the conversation again and check if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG).(Hãy đọc bài  hội thoại một lần nữa và kiếm tra xem những câu sau là đúng (T), sai (F) hoặc là không có trong bài (NG))

Hướng dẫn dịch:

1. Điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng là những thiết bị hiện đại  đã thay đổi cách nghĩ của chúng ta.

2. Theo Phong, học sinh sử dụng điện thoại thông minh để ghi âm cuộc gọi, rồi sau đó chúng chia sẻ với lớp.

3. Phong cho rằng máy tính để bàn được sử dụng tương tự như máy tính xách tay.

4. Các chương trình và bài học được tải từ Internet có thể giúp mọi người mở rộng kiến thức.

5. Lâm nghĩ máy tính bảng là một loại máy tính di động có thể được sử dụng để ghi chú với một cây bút thông thường trên màn hình cảm ứng.

6. Phong nghĩ một máy tính bảng có cài đặt Wifi là công cụ hay để tra cứu thông tin.

1. (F) 2. (F) 3. (NG)
4. (T) 5. (F) 6. (T)

3. Find the adjectives which describe the devices used as learning tools and write them down. Discuss each word’s meaning with your partner. (Tìm và viết các tính từ miêu tả các thiết bị được sử dụng làm công cụ học tập. Thảo luận ý nghĩa của mỗi từ với một người bạn.)

1.- personal: your own

2.- electronic: having many small parts that control and direct a small electric current

3.- modern: of or relating to the present time or recent times

4.- excellent: exceptionally good

5.- useful: being of practical use

6.- mobile: able to be moved easily

7.- digital: showing information by using figures

8.- perfect: being complete and without weaknesses

9.- great: superior in quality or degree

4. Read the conversation again and answer the following questions. (Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.)

Hướng dẫn dịch:

1. Người nói đang nói về những thiết bị điện tử cá nhân nào?

2. Những thiết bị này đã thay đổi điều gì?

3. Học sinh sử dụng điện thoại thông minh để làm gì khác ngoài việc gọi điện thoại?

4. Tại sao máy tính xách tay là công cụ học tập tuyệt vời?

5. Phong sử dụng máy tính xách tay để làm gì?

Trả lời:

1. They are talking about smartphones, laptops and tablet computers. (Họ đang nói về điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng.)

2. They have changed the way we learn. (Chúng đã làm thay đổi cách học của chúng ta.)

3. They use them to take photos or record their work, which can be shared later with class. (Chúngsử dụng chúng để chụp hình hoặc ghi âm bài làm, sau đó có thể đem bài tập đó chia sẻ cho lớp.)

4. Because they can be used to store information, take notes, write essays and or calculations. (Bởi vì chúng có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin, ghi chú, viết tiểu luận và tính toán.)

5. He does his assignments, projects and studies English. ( Anh ấy làm bài tập, dự án và học tiếng Anh.)

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 8 lớp 10: Language
Unit 8 lớp 10: Listening
Tác giả: Admin

Viết một bình luận