Unit 8 lớp 10: Listening

Listening (trang 31 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Look at the pictures and read the caption below these pictures. What are the students doing? What do you think you are going to listen about?(Nhìn vào các bức hình dưới đây và đọc chú thích bên dưới hình. Các học sinh này đang làm gì? Em nghĩ mình sẽ nghe nội dung gì?)

2. Listen to a teacher giving instructions on how to use online English language materials. Decide if the statements are true (T) or false (F). (Hãy nghe một giáo viên đang đưa ra hướng dẫn về cách sử dụng các tài liệu tiếng Anh trực tuyến. Nhận định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. (F) 2. (T) 3. (T) 4. (F) 5. (T)

Hướng dẫn dịch:

1. Người nói nghĩ rằng học sinh không bao giờ cảm thấy mệt với  sách vở, bảng đen, cassette, máy phát CD.

2. Ba chữ “E” có nghĩa là “Tiếng Anh hiệu quả dễ dàng”.

3. Bạn chỉ cần đánh vài từ khóa và nhấp vào nút công cụ tìm kiếm là có thể xem hàng trăm trang web.

4. Rất ít trang web đưa ra các bài học, hoạt động và câu đố kích thích hứng thú của người học tiếng Anh ở mọi lứa tuổi và trình độ.

5. Có những trang web mà bạn ghi âm và nghe được giọng của chính mình.

Nội dung bài nghe:

Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things like books, blackboards, cassettes and CD players.

No worries. I’ll show you how to learn English easily and effectively just with your fingertips. Have you heard of Triple ‘E’? It means Easy Effective English.

How can learning English be easy but effective? The secret is so simple: use electronic devices to access and take advantage of online English language materials.

There are many good websites on the Internet. All you need to do is type some key words and click on the search engine button. Instantly, you see hundreds of webpage on the screen and open the ones you like.

Many sites offer exciting lessons, activities and quizzes for English learners of all ages and levels. There are pictures, games and explanations, which arc useful for learning vocabulary and grammar.

Do you want to improve your listening, speaking and pronunciation? Practise online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice and listen to yourself. Everything is so fast and convenient. Just one click away.

Obviously, technology has made learning English easy and efficient and increased your chance of success.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đoán đôi khi các em có thể thấy thất vọng vì bị điểm kém và cảm thấy mệt mỏi với sách, bảng đen, cassette và máy nghe đĩa CD.

Đừng lo lắng. Tôi sẽ chỉ cho các em cách học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả chỉ với các đầu ngón tay của mình. Các em đã nghe nói về Triple ‘E’ chưa? Nó có nghĩa là tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả.

Làm thế nào để học tiếng Anh dễ dàng nhưng hiệu quả? Bí mật rất đơn giản: hãy sử dụng các thiết bị điện tử để truy cập và tận dụng các tài liệu tiếng Anh trực tuyến.

Có rất nhiều trang web chất lượng trên Internet. Tất cả những gì các em cần làm là nhập từ khóa và nhấp vào nút công cụ tìm kiếm. Ngay lập tức, các em sẽ thấy hàng trăm trang web trên màn hình và rồi các em chỉ cần mở những trang web bạn thích.

Nhiều trang web cung cấp các bài học, hoạt động và câu đố thú vị cho người học tiếng Anh ở mọi lứa tuổi và trình độ. Có những hình ảnh, trò chơi và giải thích rất hữu ích cho việc học từ vựng và ngữ pháp.

Các em có muốn cải thiện khả năng nghe, nói và phát âm của mình không? Hãy thực hành trực tuyến với người bản ngữ. Chọn các trang web nơi các em có thể ghi âm và nghe giọng nói chua chính mình. Mọi thứ đều rất nhanh và tiện lợi. Chỉ cần một cú nhấp chuột.

Rõ ràng, công nghệ đã làm cho việc học tiếng Anh dễ dàng, hiệu quả và làm tăng cơ hội thành công của các em.

3. Listen again and complete the following sentences by writing no more than three words. (Nghe lại và hoàn thành những câu sau bằng cách viết không hơn 3 từ.)

1. easily and effectively

2. access and take

3. learning vocabulary

4. native speakers

5. chance of success

Hướng dẫn dịch:

1. Mình sẽ chỉ cho bạn cách học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả chỉ với các đầu ngón tay của bạn. 

2. Bí mật quá đơn giản: sử dụng thiết bị điện tử để truy cập và tận dụng những bài học tiếng Anh trực tuyến.

3. Có những hình ảnh, trò chơi và lời giải thích hữu ích cho việc học từ vựng và ngữ pháp.

4. Để cải thiện việc nghe, nói và phát âm, hãy thực hành trực tuyến với người bản xứ.

5. Công nghệ làm cho việc học tiếng Anh dễ dàng và hiệu quả và làm tăng cơ hội thành công.

4. Work in groups. Ask and answer the question. (Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi sau.)

What do you think of studying English with modern technology? Explain your opinion. (Bạn nghĩ gì về việc học tiếng Anh sử dụng công nghệ hiện đại? Hãy giải thích ý kiến của bạn.)

It is undeniable that technology brings a lot of benefits for English learners. Students just need a click on the computer keyboard to take advantage of a sea of knowledge. It gets students access to a variety of online materials, which is massively helpful for improving all language skills. Learners can record themselves and listen to their own voice. Also, they can practice learning online with their teachers or even native speakers.

Dịch:

Không thể phủ nhận rằng công nghệ mang lại rất nhiều lợi ích cho người học tiếng Anh. Học sinh chỉ cần một cú nhấp chuột trên bàn phím máy tính là có thể tận dụng cả một biển kiến thức. Nó cho phép sinh viên truy cập vào nhiều tài liệu trực tuyến, rất hữu ích cho việc cải thiện tất cả các kỹ năng ngôn ngữ. Người học có thể tự ghi âm và nghe giọng nói của chính mình. Ngoài ra, họ có thể thực hành học trực tuyến với giáo viên của họ hoặc thậm chí là người bản ngữ.

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 8 lớp 10: Getting started
Unit 7 lớp 10: Communication and Culture
Tác giả: Admin

Viết một bình luận