Unit 8 lớp 10: Project

Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class – to use or not to use. To prepare for your group’s presentation, discuss the following: (Lớp của em sẽ tổ chức một cuộc thảo luận về chủ đề “Thiết bị điện tử cá nhân trong lớp học – có nên dùng hay không”. Chuẩn bị bài thuyết trình của nhóm em, cùng nhau thảo luận về những điểm sau:

1. Lý do để sử dụng/cấm thiết bị điện tử trong lớp;

– help them study better (giúp chúng ta học tập tốt hơn)

– search for information in Internet (tìm kiếm thông tin trên Internet)

– record the lesson (ghi lại bài học)

– do the homework (làm bài tập về nhà)

We should let children use electronic devices in class. Because devices can help them study better. They can search for information in the Internet, record the lesson and do the homework.

Chúng ta nên để cho bọn trẻ sử dụng thiết bị điện tử trong lớp. Bởi vì những thiết bị đó có thề giúp chúng học tốt hơn. Chúng có thể tìm. kiếm thông tin trên Internet, ghi âm bài học và làm bài tập về nhà.

– distract the study (xao lãng việc học)

– play game much (chơi game nhiều)

– use them to cheat in exam (sử dụng chúng để gian lận trong bài kiểm tra)

We should not let children use electronic devices in class. The devices can distract students from studying. The children can use them to play game all the time and cheat in the exam.

Chúng ta không nên để bọn trẻ sử dụng những thiêt bị điện tử trong lớp. những thiết bị có thể làm xao lãng học sinh khỏi việc học. Bọn trẻ có thể sử dụng chủng dể chơi game suốt và gian lận trong bài kiểm tra.

2. Danh sách những luật giới hạn việc dùng thiết bị điện tử. (Nếu nhóm em chọn việc sử dụng những thiết bị)

– do not use electronic devies somuch a day (không sử dụng thiết bị điện tử nhiều giờ trong ngày)

– use them for good purpose (sử dụng chúng với mục đích lành mạnh)

– control your use in good level (kiểm soát mức độ sử dụng của bạn một cách hợp lý)

2. Present your group’s ideas to the class. (Trình bày ý kiến của em trước lớp.)

Unit 8 lớp 10: Looking Back
Unit 8 lớp 10: Communication and Culture
Tác giả: Admin

Viết một bình luận