Unit 8 lớp 10: Writing

Writing (trang 32 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Look at the pictures of people using electronic devices. Think about one advantage and one disadvantage of using these devices in the classroom. Write them down and exchange your ideas with your partner.(Nhìn vào những hình ảnh về người mà sử dụng thiêt bị điện tử. Nghĩ về một thuận lợi và một bất lợi về việc dùng thiết bị này trong lớp học. Viêt chúng ra và trao đổi ý kiên với bạn bè.)

Unit 8 lớp 10: Writing

1. Using computer help us learn lessons effectively with explanation, sounds and pictures. (Sử dụng máy vi tính giúp chúng ta học bài hiệu quả, với phần diễn giải, âm thanh và hình ảnh.)

2. The computer makes our eyes tired. (Máy vi tính làm giảm tình trạng mỏi mắt.)

2. Read the following sentences about some advantages and disadvantages of using electronic devices in learning. Write A if it is an advantage or D if it is a disadvantage. Do you have a different opinion? Tell your partner. (Đọc các câu sau vể vài thuận lợi và bất lợi của việc sử dụng thiết bị điện tử trong học tập. Viết A nếu đó là thuận lợi, viết D nếu nó là bất lợi. Bạn có ý kiên khác không? Hãy nói với bạn em.)

1. D: 2. A: 3. D:
4. A: 5. D: 6. A:

Hướng dẫn dịch:

1. Thiết bị điện tử làm học sinh xao nhãng việc học: học sinh có thể chơi trò chơi,

nhắn tin, trò chuyện và gian lận (với việc đánh câu hỏi và tìm câu trả lời trên Internet).

2. Chúng giúp cho học sinh trò chuyện với nhau hoặc thư giãn bằng cách nghe nhạc

và chơi trò chơi khi các bạn chán nản và mệt mỏi vì học.

3. Học sinh truy cập thông tin, video và hình ảnh không phù hợp, dành nhiều

giờ để đọc tin tức và xem phim và quên đi những dự án và bài tập của chúng.

4. Học sinh học tốt hơn bằng cách sử dụng những ứng dụng học tập hữu ích trên điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính bảng và những công cụ đa phương tiện khác (từ điển, đánh vần, dịch, phát âm và những ứng dụng khác).

5. Học sinh có thế’ chụp lại những khoảnh khắc gây xấu hổ của người khác, chia sẻ chúng trên Internet hoặc sử dụng chúng để đòi tiền hoặc ép buộc người khác phải làm gì.

6. Thiết bị điện tử có thể được dùng để nghiên cứu, học tập và lưu trữ thông tin cũng như sách giáo khoa. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và giảm trọng tải ba lô của học sinh.

3. Read the following text about the disadvantages of using electronic devices in class. Underline the words / phrases the writer uses to link the ideas in 2 together. (Đọc bài văn có nội dung về những bất lợi của việc sử dụng thiết bị điện tử trong lớp học. Gạch dưới những từ/cụm từ  tác giả sử dụng để liên kết những ý tron I mục 2 cùng nhau.)

First of all

Second

Last but not least

In conclusion

Hướng dẫn dịch:

Tôi không ủng hộ việc dùng thiết bị điện tử cá nhân trong học tập bởi vì tôi nhận thấy nhiều bất lợi của chúng.

Trước hết, thiết bị điện tử làm sao nhãng học sinh trong việc học. Nhiều học sinh có thể chơi trò chơi, nhắn tin, trò chuyện và gian lận trên điện thoại thông minh và máy tính bảng. Chúng có thể truy cập Internet, tìm kiếm câu hỏi và lấy câu trả lời.

Thứ hai là, khi học sinh sử dụng Internet, chúng truy cập những thông tin, video và ảnh không phù hợp, dành nhiều giờ để đọc tin tức và xem phim do đó quên đi những dự án và bài tập của chúng.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, học sinh có thể chụp những bức hình ghi lại khoảnh khắc gây xâu xổ của người khác, chia sẻ chúng trên Internet hoặc sử dụng chúng đề tống tiền hoặc ép buộc người khác làm điều gì.

Kết luận là, thiết bị điện tử cá nhân có thể mang đến nhiều điều hại hơn là điều tốt cho học sinh. Tôi đề nghị những giáo viên cấm hoặc hạn chế việc học sinh sử dụng chúng trong ỉóp học.

4. Read the sentences in 2 again. Use them to write a short text about the advantages of using electronic devices in learning. (Đọc các câu trong mục 2 lần nữa. Sử dụng chúng để viết một bài văn ngắn về thuận lợi của việc sử dụng thiết bị điện tử trong việc học.)

Answer vary.

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 8 lớp 10: Speaking
Review 3 lớp 10: Language
Tác giả: Admin

Viết một bình luận