Unit 8 lớp 10: Reading

Reading (trang 29 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Look at the pictures. What are the students doing? What do you think you are going to read about?(Nhìn vào bức hình. Các học sinh đang làm gì? Em nghĩ gì khi đọc về nó?)

Unit 8 lớp 10: Reading

1. Students are using smartphones/phones and tablets to study English in the classroom. (Các học sinh đang sử dụng điện thoại thông minh/điện thoại và máy tính bảng đề học tiếng Anh trong lớp.)

2. I think we are going to read about electronic devices that help us learn English. ( Mình nghĩ rằng chúng ta sẽ đọc về những thiết bị điện tử giúp chúng ta học tiếng Anh.)

2. Match each of the words or phrases with its meaning. (Nối mỗi từ hoặc cụm từ với ý nghĩa của nó.)

1 – c 2 – d 3 – a
4 – e 5 – f 6 – b

1. instruction – detailed information on how to do or use something (thông tin chi tiết về cách làm hoặc cách sử dụng cái gì đó)

2. effective — producing a successful result ( tạo ra kết quả thành công)

3. voice reorganization – the ability of a device or programme to understand a human voice ( khả năng nhận biết giọng nói của con người đối với một thiết bị hoặc chương trình)

4. portable — easy to carry or to move (dễ dàng mang theo hoặc di chuyển)

5. media player – a device that stores and plays Sound and pictures (thiết bị lưu trữ và phát âm thanh, hình ảnh)

6. application/app – a software programme designed to do a particular job (một chương trình phẩn mềm được thiết kế để làm một nhiệm vụ chuyên biệt.)

3. Quickly read the text. Choose the best title for it. (Đọc lướt văn bản và chọn tiêu đề phù hợp nhất.)

Hướng dẫn dịch:

Đáp án: b. New ways to learn English (Các phương pháp học tiếng Anh mới )

Trong thời đại công nghệ, bạn có thể tận dụng các ứng dụng mới và rất hữu ích để học tiếng Anh. Một cách để tải những bài học trực tuyến miễn phí và đặt chúng trong ứng dụng đa phương tiện hoặc các thiết bị di động tương tự. Sau đó bạn có thể nghe và học ở bất kỳ đâu bởi vì những thiết bị này có thể mang đi.

Nhiều thiết bị có những ứng dụng sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói. Công nghệ này cho phép sử dụng từ điển nói. Bạn có thể thấy chữ trên màn hình và lắng nghe cách đọc của chúng. Những thiết bị khác có thể trang bị danh sách chữ, bài tập, bài kiểm tra và trò chơi.

Cũng có những phần mềm có thể giúp cải thiện phát âm của bạn. Bạn có thể thực hành với nhiều người nói tiếng Anh bản địa. Vài phần mềm học tiếng Anh chó phép lựa chọn giọng nói và giới tính của người nói. Phần mềm này có thể được sử dụng trên nhiều loại ứng dụng đa phương tiện.

Nhiều thiết bị di động điện tử có thể hoạt động như một máy ghi âm hoặc máy chụp hình. Chúng có thể ghi âm bài nói tiếng Anh trong đời thực, bài học, bài hát hoặc phim tiếng Anh từ tivi hoặc Internet. Đây cũng là cách học tiếng Anh thú vị bởi vì những bài ghi âm này có thể được sử dụng nhiều lần.

Công nghệ mới mở ra những cách học mới. Chọn một thiết bị mà phù hợp với cách học của bạn. Điều này sẽ làm cho việc học tiếng Anh dễ dàng hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và thú vị hơn.

4. Read the text again. Answer the following questions. (Đọc văn bản một lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.)

Hướng dẫn dịch:

1. Những bài học trực tuyến thuận tiện như thế nào?

2. Bạn làm gì với từ điển điện tử nói?

3. Các phần mềm giúp cải thiện phát âm như thế nào?

4. Người học tiếng Anh có thể sử dụng thiết bị di động như máy ghi âm hoặc máy chu hình như thế nào?

5. Tại sao bạn cần chọn một thiết bị phù hợp với cách học của bạn?

Trả lời:

1. We can download them on mobile devices and study anywhere. (Chúng ta có thể tải chúng lên những thiết bị di động và học ở bất kỳ đâu.)

2. We can see words on the screen and hear them spoken. (Chúng ta có thể thấy chữ trên màn hình và nghe cách đọc của chúng.)

3. We can choose to practice with native English speakers of different accents and general. (Chúng ta có thể chọn thực hành với người nói tiếng Anh bản địa tùy giọng nói và giới tính)

4. They can use them to record real-life English speeches, lessons, songs or English language films from television or Internet. (Họ có thể sử dụng chúng để ghi âm bài nói tiếng Anh ờ đời thực, cũng như các bài học, bài hát hoặc phim tiếng Anh từ ti vi hoặc Internet.)

5. Because it will make learning English easier, faster, more effective and more enjoyable. (Bởi vi việc đó sẽ làm cho việc học tiếng Anh dễ hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và thú vị hơn.)

5. Discuss in pairs/groups. (How can school students use personal electronic devices to learn English?)

Thảo luận theo cặp/ nhóm. (Học sinh trong trường sứ dụng thiết bị điện tử cá nhân để học tiếng Anh như thế nào?)

I have an old mobile phone. I use it for communication only. Some of my classmate have more modern smartphones and laptops. So they uso these devices to recorc materials, look up new words, download and store digital lessons and practice. The devices help them improve their pronunciation and vocabulary. (Tôi có một diện thoại di dộng dời cũ. Tôi dùng nó dể trò chuyện thôi. Vài người bạn trong lớp tôi có điện thoại thông minh và máy tính xách tay đời mới hơn. Vì vậy các bạn ấy sử dụng những thiết bị này để ghi âm bài học, tra từ mới, tải và lưu trữ bài học số và thực hành. Những thiết bị này giúp họ cải thiện phát âm và từ vựng.)

Unit 8 lớp 10: Communication and Culture
Review 4 Lớp 8 - Language Review
Tác giả: Admin

Viết một bình luận