Unit 8 lớp 8 – Communication

Communication 

(phần 1-3 trang 21 SGK Tiếng Anh 8 mới)

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Territory (n): Lãnh thổ

North Pole: Cực Bắc

Arctic Circle: Vòng Bắc cực

1. Do the quiz and choose the correct answersLàm câu đố và chọn ra câu trả lời chính xác.

Gợi ý:

1. C 2. A 3. C 4. B 5. B
6. B 7. C 8. A 9. B 10. A

Dịch:

1.Úc và Niu zi Lân đều được bao quanh bởi biển. 

2. Trong các nước, Úc là đất nước trẻ nhất. 

3. Thủ đô của Niu zi Lân là Wellington. 

4. Mỹ rất đa dạng dạng về địa lý và khí hậu. 

5. Niagara Falls là một thác nước biểu tượng ở Canada. 

6. Canada gần với cực Bắc nhất. 

7. Bức tranh nào miêu tả cách mà người Maori của Niu zi Lân chào hỏi nhau

⇒ Chạm mũi vào nhau. 

8. Một cái váy là trang phục truyền thống của người đàn ông Scottish.

9. Koala là con vật biểu tượng của nước Úc. 

10. Quảng trường Trafalgar ở Luân đôn. 

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Surround (v): Bao quanh

Climate (n): Khí hậu

Waterfall (n): Thác nước

2. Write the names of the countries next to their facts Viết tên của những nước gần những sự kiện

Informations – Các thông tin 

Country – đất nước 

1.  It is made up of 50 states – Nó có 50 bang. ⇒ the USA
2. It has the smallest population – Nó có dân số ít nhất. ⇒ New Zealand
3. It has the most famous football clubs in the world – Nó có những câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới.  ⇒ the United Kingdom
4. It has part of its territory inside the Arctic Circle – Nó có những phần lãnh thổ bên trong vòng Bắc Cực.  ⇒ Canada
5. It is both a country and a continent – Nó vừa là một nước vừa là một l thềm lục địa.  ⇒ Australia

3. Game  – Trò chơi

HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT A COUNTRY? – BẠN BIẾT BAO NHIÊU VỀ MỘT QUỐC  GIA?

a. Work in groups. Choose a country and together find out as much about it as possible. Then prepare a small introduction of that country. Don’t say the name of the countryLàm theo nhóm. Chọn một nước và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó cùng tốt. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về quốc gia đó. Đừng nói tên quốc gia.

Gợi ý:

– The country is located almost entirely in the Western Hemisphere. Its economy is the largest in the world. The number of states in this country is up to 50 states.

⇒ The United States of America.

– This is the country with the largest population in the world. Its neighbor has Vietnam. And it’s in the north of Asia.

⇒ China.

– This is a good friend of Vietnam. They helped Vietnam a lot during the war and their capital was Mascow.

⇒ Russia

Dịch:

– Quốc gia này nằm gần như hoàn toàn trong Tây Bán cầu Nền kinh tế của nó lớn nhất trên thế giới. Số bang của nước này lên đến 50 bang.

⇒ Nước Mỹ. 

– Đây là đất nước có số dân đông nhất thế giới. Hàng xóm của nó có Việt Nam. Và nó nằm ở phía Bắc Châu Á. 

⇒ Trung Quốc. 

– Đây là một người bạn tốt của Việt Nam. Họ đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều trong chiến tranh và thủ đô của họ là Mas cơ va. 

⇒ Liên Bang Nga. 

b. Each group then presents their introduction to the class. The class…. Mỗi nhóm sau đó trình bày bài giới thiệu cho lớp. Lớp sẽ…

1.tries to find out which country it is – cố gắng tìm ra nước nào

2. votes for the most informative and interesting introduction – bầu cho bài giới thiệu thú vị và đầy đủ thông tin nhất.

Gợi ý:

Ex1:

Good morning teacher and class,

Today our group want to introduce a country that is very special to Vietnam. It is a federal republic, consisting of 83 federal entities. It is bordered by countries such as China, Mongolia and North Korea. To Vietnam, this country is a good friend and it helped Vietnam a lot during the war. Climate is mainly divided into two main seasons, winter and summer. Its capital is Moscow and the national flag is simple with three colors: white, blue and red. Thank you for listening!

Can you guess what is this country?

Dịch: 

Chào buổi sáng giáo viên và lớp,

Hôm nay nhóm mình muốn giới thiệu về một đất nước rất đặc biệt với Việt Nam của chúng ta. Nó là một nước cộng hòa liên bang, bao gồm 83 thực thể liên bang. Nó giáp với các nước như Trung Quốc, Mông Cổ và Bắc Triều Tiên. Đối với Việt Nam, đất nước này là một người bạn tốt và nó đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều trong chiến tranh. Khí hậu chủ yếu được chia thành hai mùa chính là mùa đông và mùa hè. Thủ đô của nó là Moscow và quốc kỳ rất đơn giản với ba màu: trắng, xanh và đỏ. Cám ơn vì đã lắng nghe!

Bạn có đoán được đây là nước gì không?

Ex2:

Hello everyone,

Today, my group wants to introduce to teacher and friends a country with extremely unique cultural features, sophisticatedly processed dishes. Stretching from the Sea of ​​Okhotsk into the East China Sea, the country has four distinct seasons. It is famous for the cherry blossom season, sushi is processed sophisticatedly, fresh. Its flag has only a red dot in the center and a white background.

Let’s guess what’s this country?

Dịch:

Xin chào tất cả mọi người, 

Hôm nay nhóm em muốn giới thiệu đến cô và các bạn một đất nước với những nét văn hóa vô cùng độc đáo, những món ăn được chế biến cầu kỳ. Trải dài từ biển Okhotsk xuống biển Hoa Đông, đất nước này có bốn mùa rõ rệt. Nó nổi tiếng với những mùa hoa anh đào nở, món sushi được chế biến cầu kỳ, tươi sạch. Quốc kỳ của quốc gia này chỉ có một chấm tròn màu đỏ ở giữa và có nền trắng. 

Hãy đoán xem đây là đất nước nào?

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 8: English speaking countries

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 8 Lớp 8 - A closer look 2
Unit 8 Lớp 8 - Skills 1
Tác giả: Admin

Viết một bình luận