Unit 6 lớp 10: Writing

Writing (trang 11 – 12 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. The following text about the advantages of being a working mother is missing the detailed explanations. Put the explanations (a-c) in the yellow box in the appropriate blanks (1-3).(Bài viết sau nói về những thuận lợi của một bà nội trợ đi làm nhưng nó đang thiếu giải thích chi tiết. Đặt những giải thích (a – c) trong khung màu vàng vào trong khoảng trông thích hợp (1 – 3)

Hướng dẫn dịch:

Thuận lợi của một người mẹ làm việc ở ngoài

Những bà mẹ nên được khuyến khích đi làm việc ở ngoài. Bởi vì thứ nhất, họ đóng góp cho thu nhập gia đình. Họ giúp chồng trả chi phí trong gia đình, thỏa mãn ngày càng nhiều nhu cầu của trẻ con. Cuộc sống ngày càng đắt đỏ vì vậy lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng trong ngân sách gia đình của họ.

Thứ hai, họ là những người giáo dục tốt cho con trẻ. Kinh nghiệm làm việc mở rộng kiến thức cho họ và dần dần làm họ trưởng thành. Qua công việc, họ khám phá điểm mạnh và điếm yếu của mình, trở nên hiểu biết hơn và có thể tìm ra những cách hay để giáo dục con cái.

Cuối cùng, họ là tấm gương tốt cho con cái. Khi bọn trẻ thấy cha mẹ chúng làm việc vất vả để chu cấp cho gia đình và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, chúng sẽ học  hỏi từ họ. Những giá trị gia đình như làm việc chăm chỉ, trách nhiệm và tình yêu có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Rõ ràng, các bà mẹ nên được khuyến khích đi làm.

1. b 2. c 3. a

2. Read the text in 1 again. Complete the following outline.(Đọc lại bài viết. Hoàn thành dàn bài sau.)

Hướng dẫn dịch:

Câu chủ đề: Những người mẹ nên được khuyến khích nhiều để đi làm bên ngoài.

A. Ý bổ trợ 1. Những người mẹ đi làm đóng góp thu nhập cho gia đình.

Giải thích:

1. Họ giúp trả chi phí gia đình và thỏa mãn nhu cầu đang tăng lên của trẻ con.

2. Cuộc sống ngày càng đắt đỏ vì vậy tiền lương của phụ nữ ngày càng trở nên quan trọng góp phần vào ngân sách gia đình của họ.

B. Ý bổ trợ 2. Những người mẹ đi làm là những người giáo dục tôt cho con trẻ.

Giải thích:

1. Kinh nghiệm làm việc mở rộng kiến thức của họ và dần dần làm họ trưởng thành.

2. Họ khám phá ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, hiểu biết hơn và có thể tìm ra những cách hay để giáo dục con cái họ.

C. Ý bổ trợ 3. Những bà mẹ đi làm là tấm gương tốt cho con cái của họ.

Giải thích:

1. Bọn trẻ thấy cha mẹ chúng làm việc vất vả như thế nào để chu cấp cho gia đình và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình và chúng sẽ học từ họ.

2. Những giá trị gia đình như sự chăm chỉ làm việc, trách nhiệm và tình yêu có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

3. Discuss with a partner how the following words are used in the text in 2. (Thảo luận với một người bạn về cách sử dụng ở mục 2 đối với những từ sau.)

Unit 6 lớp 10: Gender equality

First, secondly, finally, clearly

These words are used to connect or sequence the ideas in writing. (Những từ này dược dùng để liên kết hoặc xâu chuỗi các ý trong bài viết.)

4. Write a similar text about the disadvantages of being a working mother. (Viết một bài tương tự về bất lợi của những bà mẹ đi làm. )

Mothers should be strongly discouraged from working outside the home.

First, women have traditional roles as housewives and housekeepers. They should stay home, doing housework and looking after their husbands and children. In extended families where more than two generations live together, women are also the main care­givers for elderly people.

Secondly, working mothers do not have enough time. Men’s work finish at the office, bu: women’s work is extended to their households. After an eight-hour working day, these exhausted women have to do household chores, take care of their husbands and children without having time to relax.

Finally, working mothers can not be good workers. Tiring and boring chores at home negatively affect women’s tasks in their working place. They can not concentrate or work effectively as those who do not have to worry about taking kids to school, picking them up after school and doing housework.

Clearly, mothers should not be encouraged to work outside the home.

Hướng dẫn dịch:

Những người mẹ không nên được khuyến khích đi làm ở ngoài.

Đầu tiên, phụ nữ có vai trò truyền thống như là nội trợ và quản gia. Họ nên ở nhà, làm việc nhà và chăm sóc chồng và con cái của họ. Ở những gia đình lớn mà có hơn 2 thế hệ sống cùng nhau, phụ nữ cũng là người chăm sóc chính cho những người lớn tuổi.

Thứ hai, những người mẹ đi làm không có đủ thời gian. Công việc của đàn ông kết thúc ở văn phòng, nhưng công việc của phụ nữ vẫn tiếp tục khi họ về đến nhà. Sau một ngày làm việc 8 tiếng, họ sẽ mệt mỏi nhưng phải làm tiếp việc nhà, chăm sóc chồng và con cái mà không có thời gian để thư giãn.

Cuối cùng, họ không thể làm việc tốt. Việc nhà nhàm chán và gây mệt mỏi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của họ . Họ không thể tập trung hoặc làm việc hiệu quả như những người không phải lo lắng về việc đưa con cái đến trường, đón chúng sau giờ học và làm việc nhà.

Rõ ràng, những bà mẹ không nên được khuyến khích làm việc bên ngoài.

Giải bài tập tiếng Anh 10 Unit 6: Gender Equality

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 6 lớp 10: Language
Unit 8 lớp 10: Language
Tác giả: Admin

Viết một bình luận