Unit 6 lớp 10: Listening

Listening (trang 11 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Look at the picture. The man and the woman do the same work, but they look different. Why? Tell your partner.(Nhìn vào hình. Người đàn ông và người phụ nữ làm cùng công việc, nhưng họ trông có vẻ khác nhau. Tại sao vậy? Hãy thảo luận với một người bạn.)

Unit 2 lớp 10: Listening

The man looks happy but the woman looks sad because she get paid less although they do the same job. (Người đàn ông trông vui vẻ nhưng người phụ nữ trông buồn bởi vì cô ấy nhận ít lương hơn dù họ làm cùng 1 công việc.)

2. Listen and repeat the following words.(Nghe và lặp lại những từ sau.)

Do you know each word’s meaning?(Bạn có biết nghĩa của mỗi từ không?)

Use a dictionary if necessary.(Sử dụng từ điển nếu cần.)

1. wage (n) (lương)

2. inequality (n) ( không công bằng, bất bình đẳng)

3. qualified (adj) ( có học vấn)

4. affect (v) ( ảnh hưởng)

5. property (n) ( tài sản)

6. address (v) ( giải quyết)

7. income (n) ( thu nhập)

8. encourage (v) ( khuyến khích)

3. Listen to the recording. Check if the following statements are true (T) or false (F). Tick the correct boxes.(Lắng nghe đoạn băng. Hãy xem những câu sau đúng (T) hay sai (F). Chọn ô chính xác.)

1. (F) 2. (T) 3. (F)
5. (T) 4. (F) 6. (T)

Hướng dẫn dịch:

1. Người nói bắt đầu bài nói của mình với sự bình đẳng giới trong cơ hội việc làm và tuổi tác.

2. Sự khác biệt về lương ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ.

3. Phụ nữ làm ít hơn đàn ông nhưng kiếm được nhiều tiền hơn.

4. Đàn ông và phụ nữ đã kết hôn dành thời gian làm việc như nhau, nhưng phụ nữ vẫn phải dành nhiều thời gian hơn để làm việc nhà.

5. Thậm chí bây giờ phụ nữ không được phép tham gia vào các lực lượng quân đội, cảnh sát hoặc lực lượng cứu hỏa.

6. Ngày càng có nhiều đàn ông làm những công việc từng được xem là chỉ phù hợp cho phụ nữ.

4. Listen again and complete the following sentences by writing no more than three words or numbers.(Nghe và hoàn thành các câu sau. Viết không nhiều hơn 3 từ hoặc chữ số.)

(1) discrimination

(2) paid more

(3) perform 66%

(4) own 1%

(5) encourage women

(6) like nursing

Hướng dẫn dịch:

1. Phân biệt đối xử trong vấn đề tiền lương xảy ra khi nhân viên có học vấn như nhau và làm cùng một công việc, nhưng vài nhân viên được trả lương nhiều hơn những nhân viên khác.

2. Phụ nữ làm 66% các công việc trên thế giới, tạo ra 50% khối lượng thức ăn, nhưng chỉ kiếm được 10% thu nhập và sở hữu 1% tài sản.

3. Nhiều quốc gia hiện nay cho phép và khuyến khích phụ nữ tham gia lực lượng quân đội, cảnh sát và cứu hỏa.

4. Ngày càng nhiều đàn ông làm công việc như y tá, quét dọn và chăm sóc trẻ em.

Giải bài tập tiếng Anh 10 Unit 6: Gender Equality

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 6 lớp 10: Speaking
Unit 6 lớp 10: Language
Tác giả: Admin

Viết một bình luận