Unit 6 lớp 10: Project

Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 10 mới)

Do a survey. Find out...(Làm một khảo sát. Tìm ra…)

1. bao nhiêu nam và nữ trong lớp và trong trường bạn;

2. bao nhiêu lớp trưởng là nam và bao nhiêu lớp trưởng là nữ trong trường bạn;

3. bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm nam và bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm nữ trong trường;

4. bao nhiêu giáo viên văn là nam và bao nhiêu giáo viên văn là nữ trong trường bạn;

5. bao nhiêu giáo viên toán là nam và bao nhiêu giáo viên toán là nữ trong trường bạn;

Answers vary (Câu trả lời tùy thuộc vào học sinh)

Giải bài tập tiếng Anh 10 Unit 6: Gender Equality

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 5 lớp 10: Project
Unit 6 lớp 10: Looking back
Tác giả: Admin

Viết một bình luận