Unit 5 lớp 10: Speaking

Speaking (trang 52 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Practise the conversation with a partner.(Tập luyện đoạn đối thoại với một người bạn.)

Hướng dẫn dịch:

Mai: Đó là máy gì vậy, John? Nó trông giống máy in nhưng hơi to và nặng hơn.

JohnNó là máy in 3D. Mình vừa mới mua nó.

Mai: Máy in 3D? Nó được sử dụng để làm gì?

John: À, nó dùng để tạo ra những vật thể tương tự như vật ban đầu.

Mai: Thật hả? Ví dụ?

John: Cậu có thế tạo ra những vật như cốc, muỗng hoặc thậm chí là một chiếc xe hơi đồ chơi.

Mai: Thú vị thật. Có nghĩa là mình có thể tự làm ra những món đồ của chính mình và  có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền?

John: Đúng rồi.

2. Complete the table with the information about the invention mentioned in the conversation above.(Hoàn thành bảng với thông tin về phát minh được nhắc đến ở đoạn đối thoại trên.)

Unit 5 lớp 10: Reading

3. Discuss two more inventions with a partner. Complete the table below with the phrases in the box.(Thảo luận về 2 phát minh nữa với một người bạn. Hoàn thành bảng sau với những cụm từ trong ô.)Unit 5 lớp 10: Reading

Portable solar charger: not dependent on electricity; environmentally-friendly; easy to carry, not costly

USB stick: not costly; easy to use; easy to transport files

4. Work with a partner. Choose one invention mentioned in 3 and make a similar conversation as in Activity. You can use the information in the table or your own ideas.(Làm việc với một người bạn. Chọn một phát minh được nhắc đến ở bài 3 và làm một đoạn đối thoại tương tự trong phần Hoạt động. Bạn có thể sử dụng thông tin của bảng hoặc ý tưởng của chính mình.)

Nam: What’s that, Lan? It‘s look small and portable.

Lan: It is a USB stick. I’ve bought it.

Nam: USB stick? What it use for?

Lan: It use for storing data.

Hướng dẫn dịch:

Nam: Đó là gì vậy, Lan? Nó trông nhỏ và tiện mang theo nhỉ.

Lan: Nó là ổ USB. Mình vừa mua nó.

Nam: Ổ USB? Nó được dùng để làm gì?

Lan: Nó dùng để lưu trữ dữ liệu.

5. Work in groups. Choose one of the inventions below and prepare a talk to introduce it to other group members. (Làm việc theo nhóm. Chọn một trong những phát minh sau và chuẩn bị bài nói để giới thiệu về nó với thành viên các nhóm khác.)

Giải bài tập tiếng Anh Unit 5 Lớp 10

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 5 lớp 10: Listening
Unit 5 lớp 10: Language
Tác giả: Admin

Viết một bình luận