Unit 5 lớp 10: Project

Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Think about an imaginary invention that may be useful to you or other people. Consider these questions:(Hãy nghĩ đến một phát minh trong trí tưởng tượng có thể hữu ích với bạn hoặc những người khác?)

Hướng dẫn dịch câu hỏi:

1. Nó được dùng để làm gì?

2. Đối tượng nào có thể sử dụng nó?

3. Nó có thể được dùng ở đâu?

4. Nó có đắt không?

5. Nó có dễ dùng không?

1. It’s used for traveling to the past or the future. (Nó được dùng để về quá khứ hoặc đến tương lai.)

2. Anyone. (Bất kỳ ai.)

3. Anywhere. (Bất kỳ nơi đâu.)

4. Yes, it is. ( Có.)

5. Yes, it is. (Có.)

2. Work in groups. Describe your invention to your group members. Which invention is the best in your group?(Làm việc theo nhóm. Mô tả phát minh của bạn với các thành viên trong nhóm. Phát minh nào hay nhất trong nhóm bạn?)

Câu trả lời ví dụ:

I would like to create a time machine. It is used for traveling to the past or the future. People will be able to see themselves in the past or in the future. From here, they can change certain things for the better and hopefully, the machine will help them sort things out. It can be used everywhere and by everyone and would be a great invention in this society.

Tôi muốn tạo ra một cỗ máy thời gian. Nó được sử dụng để du hành về quá khứ hoặc tương lai. Mọi người sẽ có thể nhìn thấy mình trong quá khứ hoặc tương lai. Từ đây, họ có thể thay đổi một điều gì đó và hy vọng, chiếc máy sẽ giúp họ sắp xếp mọi thứ. Nó có thể được sử dụng ở mọi nơi và mọi người và sẽ là một phát minh tuyệt vời trong xã hội này.

Unit 5 lớp 10: Project

3. Your group is going to take part in the contest ‘Best Invention of the Year’ organised by your school. To get ready for this contest, design a poster about the best invention from Activity 2.(Nhóm của bạn sẽ tham gia cuộc thi ‘Phát minh tuyệt vời của năm’ được nhà trường tổ chức. Để chuẩn bị cho cuộc thi, hãy thiết kế một tấm poster về phát minh đó, sử dụng thông tin ở bài tập 2.)

Giải bài tập tiếng Anh Unit 5 Lớp 10

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Review 2 Lớp 7: Language
Unit 6 lớp 10: Project
Tác giả: Admin

Viết một bình luận