Unit 4 lớp 10: Speaking

Speaking (trang 42 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Look at some activities for community development. Match them with the reasons why they are important. (Xem các hoạt động phát triển cộng đồng dưới đây. Hãy nối những hoạt động này với lí do tại sao chúng quan trọng.)

Unit 4 lớp 10: Speaking

1. c 2. d 3. e 4. a 5. b

Hướng dẫn dịch:

Hoạt dộng phát triển cộng đồng Lý do tại sao chúng quan trọng
1. Xây nhà ở cho người có thu nhập thấp

2. Xây dựng các cơ sở hạ tầng như nhà trẻ, trường học và công viên

3. Mở đường, sửa đường ống nước, kéo diện về địa phương hoặc những vùng xa

4. Đào tạo công việc cho những bạn trẻ

5. Bảo vệ môi trường và thúc dẩy lối sống lành mạnh

 

c. Khi người ta có một nơi để sống, họ có thể phát triển các khía cạnh khác của cuộc sống.

d. Chúng là những công trình cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

e. Không có những thứ cơ bản này, những vùng đó sẽ không thể phát triển.

a. Họ được trang bị khi tiếp xúc với thị trường việc làm và có thể tìm được 1 môi trường tốt hơn.

b. Điều này rất quan trọng vì chúng ta cần Trái đất để tồn tại.

2. Work in pairs. Discuss why the activities above are important for community development.(Làm việc theo cặp. Thảo luận tại sao những hoạt động trên lại quan trọng cho sự phát triển cộng đồng.)

3. Work in groups. Look again at the activities in 1. Discuss and decide on the three most urgent/important things to do in your local area and explain why. (Làm việc theo nhóm. Nhìn lại vào các hoạt động ở bài 1. Thảo luận và quyết định chọn ra 3 thứ cấp bách / quan trọng nhất phải làm ở địa phương của bạn và giải thích tại sao.)

The most urgent important thing to do is building houses for low-income people because in my local area, there are many people who are so poor that can not build a house. The second priority is training young people for job application skills since many young people in my hometown are unemployed after graduating from college. We consider protecting environment a priority thing to do third because we need the Earth for life.

Hướng dẫn dịch:

Điều cấp bách nhất phải làm là xây nhà cho người có thu nhập thấp bởi vì ở vùng của tôi, có nhiều người nghèo đến nỗi họ không thể xây một căn nhà. Việc làm ưu tiên thứ 2 là đào tạo việc làm cho những người trẻ bởi vì quê tôi có rất nhiều bạn trẻ thất nghiệp sau khi tốt nghiệp cấp ba. Chúng tôi cho rằng bảo vệ môi trường là việc làm ưu tiên thứ 3 vì chúng ta cần trái đất để tồn tại.

4. Present your group’s decisions to the whole class. The class votes for the group with the best decisions. (Trình bày ý kiến của nhóm bạn với cả lớp. Cả lớp sẽ bình chọn cho nhóm với ý kiến hay nhất.)

Giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 4: For a better community

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 4 lớp 10: Reading
Unit 4 lớp 10: Listening
Tác giả: Admin

Viết một bình luận