Unit 4 lớp 10: Listening

Listening (trang 43 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Discuss the following questions with a partner. (Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn.)

Unit 4 lớp 10: Listening

Hướng dẫn dịch:

Có ai cần giúp đỡ trong cộng đồng của bạn không? Nếu có, người ta cần giúp đỡ như thế nào? Trong cộng đồng mọi người thường giúp đỡ nhau bằng những cách nào?

Trả lời: Yes. In my village, many people have cancer but they do not have enough money for treatment. Therefore, some need financial help. Others who have terminal cancer really need emotional help since they are alone. I think in every community, any help is honorable, from things like clothes, rice, etc., to money. People can give a dollar to a beggar or participate in volunteer work to the needy. All is meaningful since it helps others to some extent.

Có. Ở làng mình, nhiều người bị ung thư nhưng họ không có đủ tiền để chữa trị. Do đó, một số người cần trợ giúp về tài chính. Những người khác bị ung thư giai đoạn cuối thực sự cần sự giúp đỡ về tinh thần vì họ chỉ có một mình. Mình nghĩ trong mọi cộng đồng, bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều đáng trân trọng, từ quần áo, gạo, cho đến tiền bạc. Mọi người có thể chỉ đưa một đô la cho người ăn xin hoặc tham gia vào công việc tình nguyện cho người nghèo. Chúng đều có nghĩa vì mang lại giá trị cho người khác ở một mức độ nào đó.

2. Match the words with their definitions. What are the parts of speech of these words?(Nối các từ với nghĩa của chúng. Chúng thuộc loại từ loại nào?)

a. public service announcement (noun phrase) b. donate (v) c. non-profit (adj)

3. Listen to the announcement by the director of Heart to Heart Charity and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe bài diễn văn của giám đốc Tổ chức Từ thiện Kết nối hai trái tim và kết luận các nhận định sau là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

1. T 2. F 3. F 4. F 5. T

Hướng dẫn dịch:

1. Từ thiện Kết nối hai trái tim là tổ chức phi lợi nhuận.

2. Ngày nay, rất ít trẻ con và người lớn trong cộng đồng của chúng tôi đói, lạnh hoặc bệnh.

3. Bạn có thể cho thực phẩm nhưng không cho quần áo.

4. Bạn không thể cho tiền.

5. Bạn có thể đóng góp thời gian và công sức tại văn phòng của tổ chức này.

Nội dung bài nghe:

This is a public service announcement for the Heart to Heart Charity. We are a non-profit organization that helps people in need. As the holiday approaches, we are asking you to think of those in our community who need help. Even today, we have unbelievable problems in our community. Many children and adults are hungry, cold, and sick every day. Our goal here at Heart to Heart Charity is to help those people. To do this, we need your help. To help, you can do one of three easy things. First, you can donate food and clothes to our organization. Your food and clothing will go straight to someone who needs it. Second, you can donate money to our organization. We will only use your money to buy food, clothes, and medicine for the needy. Or last, you can donate your time and work in the office. We always need new volunteers. Your donation of any kind will always be welcome. So please contact us at 15 Ha Thanh Street. We are open from 8.30 a.m. to 10 p.m. every day.

Hướng dẫn dịch:

Đây là thông báo dịch vụ công từ Tổ chức từ thiện Kết nối hai trái tim. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ những người cần giúp đỡ. Kỳ nghỉ Tết đế gần, chúng tôi muốn bạn nghĩ đếnnhững người cần sự giúp đỡ trong cộng đồng của chúng ta. Ngày nay, vẫn còn đó các vấn đề không tưởng trong cộng đồng này. Mỗi ngày, nhiều trẻ em và người lớn vẫn bị đói rét và bệnh tật. Với Kết nối hai trái tim, mục tiêu của chúng tôi là giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự. Để thực hiện điều này, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn có thể giúp đỡ bằng một trong 3 cách đơn giản sau. Đầu tiên, bạn có thể tặng thực phẩm và quần áo cho tổ chức của chúng tôi. Chúng sẽ được đưa trực tiếp đến những người cần nó. Thứ hai, bạn có thể quyên góp tiền cho tổ chức chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tiền của bạn để mua thực phẩm, quần áo và thuốc cho người nghèo. Hoặc cũng bạn có thể cống hiến thời gian để làm việc trong văn phòng chúng tôi. Chúng tôi luôn cần các tình nguyện viên mới. Đóng góp của bạn sẽ luôn được hoan nganh dưới mọi hình thức. Vì vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số 15 đường Hà Thành. Chúng tôi mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ tối hàng ngày.

4. Listen to the announcement again and choose the best answer.(Lắng nghe lại thông báo và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Bài nghe:

Unit 4 lớp 10: Listening

1. C 2. A 3. B

5. Work in groups. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Hướng dẫn dịch:

Bạn đã bao giờ làm tình nguyện hay làm hoạt động dịch vụ cộng đồng? Nếu có, bạn đã làm gì? Nếu chưa, kế hoạch của bạn để giúp mọi người trong cộng đồng là gì?

No. Unfortunately, I have not since due to a shedload of schoolwork. However, I do have a plan for volunteer work. After graduating from high school, I will take a gap year and apply for teaching positions in mountainous areas since I know many children are illiterate there.

Chưa. Thật không may là mình chưa tham gia hoạt động tình nguyện nào vì có hàng đống công việc phải làm ở trường. Nhưng mình đang có kế hoạch làm tình nguyện. Sau khi tốt nghiệp trung học, mình sẽ nghỉ học một năm và nộp vào các vị trí dạy học ở khu vực miền núi vì mình biết nhiều trẻ em ở đó còn không biết chữ.

Giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 4: For a better community

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 4 lớp 10: Speaking
Unit 4 lớp 10: Writing
Tác giả: Admin

Viết một bình luận