Unit 4 lớp 10: Communication and Culture

 Communication and Culture (trang 45 SGK Tiếng Anh 10 mới)

1. Look at the list of activities. Which of them are necessary for community development in your area? Put them in the order of importance with 1 being the most important and 5 the least important.(Nhìn vào danh sách các hoạt động sau. Hoạt động nào trong số đó là cần thiết cho sự phát triển cộng đồng ở khu vực bạn? Xếp chúng theo thứ tự mức động quan trọng với 1 là quan trọng nhất và 5 là kém quan trọng nhất.)

Volunteer activities (Những hoạt động tình nguyện) Order of importance (mức độ quan trọng)
Helping old or sick people (Giúp đỡ người già hoặc người bệnh tật) 3
Helping disadvantaged or handicapped children. (Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc bất hạnh (khuyết tật)) 2
Helping old and childless people (Giúp đỡ người già và người không có con cái) 1
Taking part in directing the traffic (Tham gia điều khiển giao thông) 5
Taking care of war invalids and the families of martyrs (Chăm sóc thương binh và gia đình liệt sĩ) 4

2. Work in groups. Exchange your opinions. (Làm việc theo nhóm. Trao đổi ý tưởng của các bạn.)

Culture

1. What do you know about this man? What do you think the quote means?(Bạn biết gì về người này? Theo bạn câu nói trên có ý nghĩa  gì?)

2. Read the text about Mahatma Gandhi and answer the questions. (Đọc bài viết về Mahatma Gandhi và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi sinh năm 1869 ở Ấn Độ. Ở tuổi 18, ông đã đến Anh để theo học ngành uật tại một trường đại học ở London rồi quay về Ấn Độ và làm việc tại đó trong vài năm. Vào năm 1893, ông nhận được công việc làm luật sư ở Nam Phi. Thời gian đó, người da màu, bao gồm người Ấn sống ở Nam Phi và người da trắng bị phân biệt đối xử, và ông đã đấu tranh cho quyền của người da màu nói chung và người Ấn nói riêng.

Năm 1914, Gandhi chuyển về sống ở Ấn Độ.Thời điểm,  Anh đang cai trị Ấn Độ và người Ấn không được đối xử công bằng. Gandhi muốn Anh rời Ấn Độ để quốc gia này được độc lập. Ông là người chuộng hòa bình và chống lại mọi thể loại bạo lực. Cuối cùng, ông đã thắng khi Anh rời khỏi Ấn Độ năm 1947.

Sau đó, Gandhi tiếp tục đấu tranh vì quyền lợi của người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ và trở thành người anh hùng của hàng triệu con người.

1. Mahatma Gandhi sinh ra ở đâu và khi nào?

2. Ông đã làm gì để giúp đỡ những người da màu ở Nam Phi? Tại sao?

3. Ông đã đóng góp gì cho Ấn Độ?

Trả lời:

1. He was born in 1869 in India. (Ông sinh năm 1869 tại Ấn Độ.)

2. He fought for the rights of coloured people in general ang the Indians in particular. (Ông đã đấu tranh vì quyền cho người da màu nói chung và người Ấn Độ nói riêng.)

3. He helped to make the British leave India so that India became independent in 1947. He also fought for the rights of poor people and women in India. (Ông đã làm cho Anh rời khỏi Ấn Độ, trả lại nền độc lập cho nước Ấn vào năm 1947. Ông cũng đấu tranh giành quyền cho người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ.)

3. Work in groups. Talk about a person who contributed to the development of your local area / your country. Share your ideas with your groups.(Làm việc theo nhóm. Hãy nói về một người đóng góp cho sự phát triển của địa phương/đất nước bạn. Chia sẻ ý tưởng với nhóm của bạn.)

I would like to talk about Vo Nguyen Giap, the first General, the Supreme Commander of the Vietnam People’s Army. He was the commander in chief during the Indochina War (1946–1954) and the Vietnam War (1960–1975). He was directly involved in many important campaigns such as the 1950 Autumn-Winter Border Campaign, the Dien Bien Phu Battle (1954), the Tet Mau Than (1968), the Spring Summer Campaign 1972, the Ho Campaign. Ho Chi Minh, etc. He  played a huge role in expelling French and Americans from Vietnam, regaining the independence of the country.

(Tôi muốn nhắc đến Võ Nguyên Giáp, Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là tổng tư lệnh trong Chiến tranh Đông Dương (1946–1954) và Chiến tranh Việt Nam (1960–1975). Ông đã trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, Trận Điện Biên Phủ (1954), Tết Mậu Thân (1968), Xuân Hè 1972, Chiến dịch Hồ Chí Minh, v.v … Ông đã đóng vai trò to lớn trong việc đánh đuổi Pháp và Mỹ ra khỏi Việt Nam, giành lại nền độc lập cho đất nước.)

Giải bài tập Tiếng Anh 10 Unit 4: For a better community

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 4 lớp 10: Writing
Unit 4 lớp 10: Looking Back
Tác giả: Admin

Viết một bình luận