Unit 3 Lớp 8 – Skills 2

Skills 2

(phần 1→5 trang 33 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Answer the questions Trả lời những câu hỏi.

1. Do you like sticky rice?

⇒ Yes, I like sticky rice. 

2. When do we traditionally have sticky rice?

⇒ We have sticky rice on Tet holiday. 

Dịch:

1. Bạn có thích ăn xôi không?

⇒ Có. 

2. Theo truyền thống thì khi nào chúng ta có xôi?

⇒ Chúng ta ăn xôi vào ngày Tết. 

2. Listen to the passage and tick (✓) true (T) or false (F)Nghe đoạn văn và chọn đúng (T) hay sai (F).

Statements

T – Đúng 

F – Sai 

1 .Five-coloured sticky rice is a traditional dish. 

T

2. Five-coloured sticky rice is made with chemicals.  

F

3. The colours represent the elements of life. 

T

4. These elements create harmony between people.

F

5. This rice is only made when there are guests.

F

Dịch:

1. Xôi 5 màu là món ăn truyền thống. 

2. Xôi 5 màu được làm với những loại hóa chất.

(Giải thích: “The things that create the colours are not chemicals but natural roots and leaves.” – Những thứ tạo nên màu sắc không phải là hóa chất mà là từ rễ và lá cây tự nhiên.)

3. Những màu sắc tượng trưng cho những yếu tố của cuộc sống. 

4. Những yếu tố này tạo nên sự hài hòa giữa con người. 

(Giải thích: “People believe that these five elements create harmony between heaven and earth”. – Con người tin rằng 5 yếu tố này tạo nên sự hài hòa giữa trời và đất.)

5. Loại xôi này chỉ được làm khi có khách đến. 

(Giải thích: “Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at Tet, in festivals and ceremonies, on special occasions, and whenever the family has guests.” – Xôi năm màu thường được làm và thưởng thức vào ngày Tết, trong các lễ hội và các nghi lễ, dịp đặc biệt và bất cứ khi nào nhà có khách.)

3. Listen again and complete the sentences Nghe lại và hoàn thành câu.

Audio script

Five-coloured sticky rice is an important traditional dish of many ethnic minorities in the northern mountainous regions. People call the dish five- coloured sticky rice because it has five colours: red, yellow, green, purple and white. The things that create the colours are not chemicals but natural roots and leaves. The five colours of the dish represent five elements of life according to Vietnamese beliefs: yellow is earth, red is fire, green is plants, white is metal, and purple or black is water. People believe that these five elements create harmony between heaven and earth. Five-coloured sticky rice is usually made and enjoyed at Tet, in festivals and ceremonies, on special occasions, and whenever the family has guests.

Dịch bài nghe

Xôi năm màu là một món ăn truyền thống quan trọng của nhiều dân tộc thiểu số vùng miền núi phía bắc. Mọi người gọi là xôi năm màu bởi vì nó có 5 màu: Đỏ, vàng, xanh, tím và trắng. Những thứ tạo nên màu sắc không phải là hóa chất mà từ những rễ cây và lá cây tự nhiên. 5 màu của món ăn tượng trưng cho 5 yếu tố của cuộc sống theo quan niệm của người Việt Nam: Vàng là trái đất, đỏ là lửa, xanh là cỏ cây, trắng là kim loại và tím hoặc đen là nước. Người ta tin rằng 5 yếu tố tạo nên sự hài hòa giữa trời và đất. Xôi ngũ sắc thường được làm và thưởng thức vào ngày Tết, các lễ hội và nghi lễ, các dịp đặc biệt và cả khi gia đình có khách. 

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Root (n): Rễ

Leave (n): Lá

Element (n): Yếu tố, nhân tố

Metal (n): Kim loại

Harmony (n): Sự hòa hợp

Symbolize (v): Biểu tượng

1. mountainous  2. purple 3. natural
4. plants 5. ceremonies 

Dịch:

1. Xôi 5 màu được làm bởi những dân tộc thiểu số ở các vùng núi phía Bắc. 

2. Món ăn có 5 màu: Đỏ, vàng, xanh, tím và trắng. 

3. Nó được làm bằng cách sử dụng các rễ và lá cây tự nhiên. 

4. Màu xanh tượng trưng cho cây cỏ. 

5. Xôi 5 màu được làm vào các dịp đặc biệt, lễ hội hay các nghi lễ. 

4. Read the notes on how to make yellow sticky riceĐọc những ghi chú về cách làm xôi màu vàng.

Ingredients:

+ Sticky rice: 500g

+ Turmeric: three tbsp extract

+ Shredded coconut: one cup

+ Salt: 1/4 tsp

Notes:

1. Soak sticky rice – water – five hours +

2. Rinse rice – drain

3. Mix well w/ turmeric extract, wait – 10 mins.

4. Add coconut + salt – mix well

5. Steam – 30 mins – check cooked

6. Serve

 Dịch:

Các thành phần:

+ Gạo nếp: 500g

+ Bột nghệ: 3 thìa canh đầy 

+ Dừa xay: 1 cốc 

+ Muối: ¼ thìa cà phê

Ghi chú:

1. Ngâm gạo nếp vào nước chừng khoảng 5 tiếng. 

2. Vo gạo nếp – để khô 

3. Trộn đều với tinh bột nghệ – chờ 10 phút 

4. Thêm dừa, muối và trộn đều lên 

5. Hấp 30 phút và kiểm tra độ chín

6. Dọn lên đĩa 

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Turmeric (n): Tinh bột nghệ 

Shredded coconut (n): Dừa xay 

Tbsp (n): Muỗng canh 

Tsp (n): Muỗng cà phê 

5. Change the notes into cooking steps to show a foreign visitor how to make yellow sticky rice Thay đổi thành những bước nấu để trình bày cho khách nước ngoài cách làm xôi vàng.

Organising your ideasSắp xếp ý tưởng của bạn 

Introducing your dish – Giới thiệu món ăn 

This is a very easy dish to make – Đây là một món rất dễ để làm 

Try this delicious recipe – Thử công thức tuyệt vời này xem sao 

Signposting the cooking steps – Hướng dẫn các bước 

First, Then, Next, After that, Finally – Đầu tiên, sau đó, tiếp theo, cuối cùng..

Once the (rice is rinsed), (add) the (salt) – Sau khi (gạo được vo sạch), thêm (muối).

Giving advice – Đưa ra lời khuyên 

Remember to… – Hãy nhớ rằng ….

Don’t forget to… – Đừng quên ….

Try to… – Cố gắng ….

Concluding – Kết luận 

Serve this dish with… – Trình bày món ăn với …

This dish is delicious with… – Món ăn sẽ ngon hơn với ….

Gợi ý:

Today, I will make yellow sticky rice with you. This dish is very easy to make.

First of all we need to prepare some ingredients as follows: 500g sticky rice, three tbsp extract turmeric, one cup shredded coconut and ¼ tsp salt. 

Now we soak sticky rice in water for about 5 hours. 

Then we rinse rice and drain. 

Next, let’s mix well with turmeric extract and remember to wait for 10 minutes. 

Don’t forget to add coconut and salt, then mix well the mixture well.

Finally, we stream this mixture for 30 minutes and remember to check it and see if it’s cooked. 

When the sticky rice is fully cooked, we place it on a plate and maybe add a little more salted shredded meat on top. It’s better to serve it hot.

Dịch:

Hôm nay, tôi sẽ làm xôi vàng cùng các bạn. Món ăn này rất dễ để làm. Trước hết, chúng ta cần chuẩn bị một vài nguyên liệu như sau: 500g gạo nếp, 3 thìa đầy bột nghệ, một cốc dừa xay và ¼ thìa muối. 

Bây giờ, chúng ta ngâm gạo trong nước chừng khoảng 5 tiếng. 

Tiếp theo, hãy trộn thêm với bột nghệ và nhớ chờ trong 10 phút. 

Đừng quên cho thêm giữa xay và muối vào, sau đó trộn đều lên. 

Cuối cùng, chúng ta hấp hỗn hợp đã trộn này trong vòng 30 phút và nhớ kiểm tra nó và nhìn nếu nó đã xôi nhé. 

Khi xôi đã chín hoàn toàn, chúng ta bày nó lên đĩa và có thể thêm một ít ruốc lên phía trên món ăn. Món ăn sẽ ngon hơn khi ăn nóng. 

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 3: peoples of viet nam

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 3 Lớp 8 - Skills 1
Unit 3 Lớp 8 - Looking back
Tác giả: Admin

Viết một bình luận