Unit 2 Lớp 9: Skills 1

Skills 1

(phần 1-4 trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Work in pairs. What features are important to you in a city? Put the following in order 1-8 (1 is the most important)- Làm việc theo cặp. Theo bạn đặc điểm nào quan trọng nhất ở 1 thành phố? Xếp thứ tự từ 1-8 (1 là quan trọng nhất)

1.transport 3. education 5.climate 7.cultural
2.safety 4. cost of living 6.entertainment 8.convenient

2. Read the passage quickly and find the information to fill the blanks.-Đọc lướt đoạn văn sau và tìm thông tin điền vào chỗ trống.

  1. The Economist Intelligence Unit(EIU)
  2. 2014
  3. The best city: Melbourne

The worst city: Dhaka, Tripoli, and Douala

Hướng dẫn dịch:

Thành phố nào là tốt nhất trên thế giới? Hàng năm, Cơ quan Tình Báo Kinh tế (EIU) thực hiện một cuộc khảo sát hấp dẫn để xác định thành phố nào trên thế giới “cung cấp điều kiện sống tốt nhất hoặc tệ nhất”. Người ta đánh giá dựa vào các yếu tố như khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn, và các cơ sở giải trí tại các thành phố. Điểm số cho mỗi tiêu chí, và xếp hạng các thành phố theo thứ tự – từ tốt nhất đến tệ nhất.

Trong năm 2014, 10 thành phố hàng đầu đến từ Úc, Canada, Châu Âu và New Zealand. Melbourne ở Úc có số điểm cao nhất, có nghĩa là thành phố ‘đáng sống’ nhất. Một số thành phố nổi tiếng đứng ở top 20, chẳng hạn như Tokyo (19) và Paris (thứ 17). Đáng ngạc nhiên, Osaka (thứ 13) có điểm số tốt nhất ở châu Á.

Các thành phố có xung đột lớn có xu hướng điểm số thấp nhất. Ở những nước này, điều kiện sống là khó khăn nhất hoặc nguy hiểm. Trong số các thành phố tồi tệ nhất trong danh sách này là Dhaka ở Bangladesh, Tripoli ở Libya, và Douala ở Cameroon.

Tuy nhiên, một số tổ chức khác cá nhân muốn thêm các yếu tố khác vào các tiêu chí. Họ nói rằng cần phải thêm không gian đô thị xanh, sự mở rộng của thành phố, các đặc điểm tự nhiên, các điểm tham quan văn hoá, thuận tiện và ô nhiễm.

3. Read the passage again and anwser the questions.Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi.

  1. What factors are used by the EIU to rank the world’s cities?

=>The factors that are used by EIU to rank the world’s cities is climate, transport, education safety, and recreational facilitiesin cities.

2. Where were some famous cities on the list?

=> They are among the top 20.

3. Why were Dhaka, Tripoli and Douala ranked among the worst cities?

=> Because the living conditions there were the most difficult or dangerous.

4. Which was the most “livable” city in Asian?

=> Osaka was.

5. What are some factors that should be added to the index?

=> They are a city’s green space, urban sprawl, natural attractions, convenience, and pollution.

4a. Work in groups of five or six. Conduct a survey to rank your own town/city or a town city you know. Give from 10 points (the best to 1 point (the worst) to each factor.

Ask each student in your group the question: “How many points do you give to factor 1 – safety? “

Then write the points in the table.

Làm việc theo nhóm 5-6 người. Thực hiện một cuộc khảo sát để xếp loại thành phố của bạn hoặc 1 thành phố mà bạn biết. Tối đa là 10 điểm ( 1 điểm là thấp nhất với mỗi đặc điểm)

Hỏi mỗi bạn trong nhóm câu hỏi ” Bạn cho đặc điểm 1 bao nhiêu điểm?”

Sau đó viết điểm vào bảng.

b. Work out the final result of your group. Then present it to the class. Is your group’s result the same or different from that of other groups?Tiến hành khảo sát rồi thuyết trình cho cả lớp cùng nghe. Kết quả của nhóm bạn giống hay khác các nhóm khác.

Giải bài tập tiếng Anh 9 Unit 2: City life

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 2 Lớp 9: Communication
Unit 2 Lớp 9: Skills 2
Tác giả: Hương Giang

Viết một bình luận