Unit 2 Lớp 9: A closer look 2

A closer look 2

(phần 1-6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Match the beginning to the correct andings.Nối đoạn mở đầu với phần còn lại.

1.f

2.d

3.e

4.h

5.g

6.a

7.c

8.b

2. Complete the text with the most suitable form of the adjectives in brackets. Add the where neccesary.– Hoàn thành đoạn văn với các dạng thích hợp của các tính từ trong ngoặc. Thêm the nếu cần thiết.

1.the largest

2.smaller

3.the most popular

4.wider

5.the dirtiest

6.cleaner

7.the best

8.the most exciting

3. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Find and underlined the phrasal verbs.Nhìn vào đoạn hội thoại trong phần GETTING STARTED. Tìm và gạch chân các cụm động từ.

Get over

Show someone around

Go by

Take someone to

Thank for

Grow up

Be good for

Be set up

4. Underlined the correct particle to complete each phrasal verb.- Gạch chân giới từ thích hợp cho mỗi cụm động từ.

1.set up

2.gets on with

3.take your hats off

4. grown up

5. shown around

6. pull down

5. Underline the phrasal verbs in the sentences and match them to their meaning in the box.- Gạch chân những cụm động từ trong câu và nối chúng với nghĩa trong bảng.

  1. Turn it off => press the switch
  2. Turn it down => refuse
  3. Go over => examine
  4. Go on with => continue doing
  5. Take off => remove
  6. Put it down in => make a note

6. Read the text and find eight phrasal verbs. Match each of them wtih a definition in the box.Đọc đoạn văn và tìm 8 cụm động từ. Nối mỗi cụm động từ với nghĩa thích hợp trong bảng.

Dress up = put on smart clothes

Turn up = arrive

Find out = discover

Go on = continue

Get on = make progress

Think over = consider

Apply for = ask for (a job)

Cheer up = make someone feel happier

Hướng dẫn dịch:

Vào buổi tối làm việc đầu tiên ở quán rượu, Sarah ăn mặc đẹp đẽ. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đen và một cái áo choàng trắng, trông cô rất duyên dáng. Tuy nhiên, khi cô đến cô thấy người quản lý không mấy trung thực với cô về công việc. Cô vừa phục vụ khách vừa phải làm việc trong nhà bếp. Mặc dù vậy, cô vẫn tiếp tục làm việc trong một thời gian. Sau tất cả, cô đã tiến bộ trong công việc. Ba tháng sau, cô nhìn thấy một mẩu tin quảng cáo trên báo đăng tuyển nhân viên bán hàng cho một cửa hàng bách hóa. Cô cân nhắc cẩn thận và quyết định nộp đơn ứng tuyển. “Nhưng tôi sẽ không nói với ai cho đến khi nhận công việc mới”- cô ấy nghĩ. Tin tưởng vào việc thực hiện những điều khác biệt đã làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc hơn.

Giải bài tập tiếng Anh 9 Unit 2: City life

Unit 2 lớp 9: A closer look 1
Unit 2 Lớp 9: Communication
Tác giả: Hương Giang

Viết một bình luận