Unit 2 Lớp 9: Project

Project

(phần 1-3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới)

1. Put the items in these scrambled notices in the correct order, starting with the heading in capitals.Đặt những mục theo thứ tự đúng, băt đầu với nhan đề in hoa.

  1. A: In classrooms, schoolboard
  2. B:On the notice board a town/ a language center

2. Delete the words which are unnecessary in these notices, and make change(s) where appropriate.Xóa những từ không cần thiết trong thông báo, và thay đổi phù hợp.

VENDING MACHINE

No soup.

Tea and coffee, 10p and 50p coins only.

No more canned drinks.

Machine to be repaired soon.

3. In 20 – 30 words, write a notice for one of the following situations.

  1. You are organising a seminar for teenage girls about city life. Write a notice to put on the noticeboard, giving some details about time, place, and content of the seminar.
  2. You are a travel agent. You are organising a one-day trip around your city/town for foreigners. Write a notice to put at the travel agency.

Trong 20-30 từ, viết một thông báo cho một trong các tình huống sau đây.

  1. Bạn đang tổ chức một buổi hội thảo cho các bạn gái tuổi teen về cuộc sống thành thị. Viết một thông báo để đưa lên bảng thông báo, đưa ra một số chi tiết về thời gian, địa điểm và nội dung của buổi hội thảo.
  2. Bạn là một đại lý du lịch. Bạn đang tổ chức chuyến đi một ngày quanh thành phố / thị trấn của bạn cho người nước ngoài. Viết một thông báo để đặt tại cơ quan du lịch.

1.SEMINAR ABOUT FEATURES OF CITY LIFE

Monday Nov 10th in the town hall.

All teenage girls are welcome.

For further details, call Ms Trang – 098456789.

Tạm dịch:

HỘI THẢO VỀ CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CUỘC SỐNG THÀNH PHỐ

Thứ Hai, ngày 10 tháng 11 tại tòa thị chính.

Chào mừng tất cả các cô gái tuổi teen.

Để biết thêm chi tiết, hãy gọi cô Trang – 098456789.

  1. ONE-DAY TRIP AROUND THE CITY

Sunday Nov 10th in Ho Chi Minh City.

Mor.: War Remnants Museum – Thien Hau Temple – Binh Tay Market.

Aft.: Reunification Palace – Notre Dame Cathedral – Central Post Office.

All foreigners are welcome.

For further details, ring Ms. Andy – 0989756555.

Tạm dịch:

Chuyến du lịch một ngày quanh thành phố

Chủ nhật, ngày mồng 10 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh – Miếu Bà Thiên Hậu – Chợ Bình Tây

Chiều: Dinh Độc Lập – Nhà thờ Đức Bà – Bưu điện Trung tâm

Tất cả du khách nước ngoài đều được hoan nghênh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, gọi cho chị Andy – 0989756555.

Giải bài tập tiếng Anh 9 Unit 2: City life

Unit 2 Lớp 9: Looking back
Từ vựng Unit 8
Tác giả: Hương Giang

Viết một bình luận