Unit 1 Lớp 7: Skills 2

Skills 2 (phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Listening (Nghe)

1. Do you know anything about collecting glass bottles? Do you think it is a good hobby? Why/Why not?

(Bạn biết điều gì về việc sưu tầm vỏ chai? Bạn có nghĩ nó là một sở thích hay không? Tại sao có?/Tại sao không?)

Gợi ý:

I think collecting glass bottles is a interesting hobby. You can collect a lot of different bottles and use them for other purposes. For example, I usually use them to decorate my room or design them to give my friends. It also contributes to saving the environment very well.

(Tôi nghĩ việc sưu tầm chai thủy tinh là một sở thích thú vị. Bạn có thể sưu tầm nhiều chai lọ khác nhau và sử dụng chúng cho nhiều mục đích khác. Chẳng hạn, tôi thường sử dụng chúng để trang trí phòng của mình hoặc thiết kế chúng để tặng cho bạn bè. Nó cũng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường rất tốt.)

2. Listen to an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc, asks Mi about her hobby. Complete each blank in the word web with no more than three words.

(Nghe bài phỏng vấn về sở thích. Ngọc, một phóng viên của 4!Teen hỏi Mi về sở thích của cô ấy. Hoàn thành chỗ trống trong mạng từ với không quá 3 từ.)

Bài nghe

Gợi ý:

 1. Name of the hobby: collecting glass bottles. (Tên của sở thích: sưu tầm những vỏ chai thủy tinh.)
 2. Started: 2 years ago. (Đã bắt đầu: 2 năm trước.)
 3. Person who shares the hobby with Mi: mother. (Người mà đã chia sẻ sở thích cùng với Mi: mẹ.)
 4. To do this hobby you have to: (Sở thích này bạn cần phải làm:)
 5. collect bottles after use + get them from grandmother. (sưu tầm những chai sau khi sử dung + nhặt chúng từ bà.)
 6. make flower vases or lamps. (làm lọ hoa hoặc đèn.)
 7. use them as home (sử dụng chúng để trang trí nhà.)
 8. Feelings about the hobby: useful. (Cảm nghĩ về sở thích: hữu ích.)
 9. Future: will continue the hobby. (Tương lai: sẽ tiếp tục sở thích.)

Unit 1 Lớp 7 Skills 2

Nội dung bài nghe

Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it?

Mi: Yes, it is.

Ngoc: When did you start your hobby?

Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby and liked it right away.

Ngoc: Do you share this hobby with anyone?

Mi: Yes, my mum loves it too.

Ngoc: Is it difficult?

Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautifull glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

Ngoc: What do you do with these bottles?

Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some unique bottles as they are and place them in different places in the house. They become home decorations.

Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?

Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.

Ngoc: Thank you, Mi.

Dịch:

Ngọc: Hôm nay chúng ta đang nói về sở thích của bạn, thu thập các chai thủy tinh. Nó khá lạ, phải không?

Mi: Đúng vậy.

Ngọc: Khi nào bạn bắt đầu sở thích đó?

Mi: Hai năm trước. Tôi đã xem một chương trình truyền hình về sở thích này và thích nó ngay lập tức.

Ngọc: Bạn có chia sẻ sở thích này với bất cứ ai không?

Mi: Vâng, mẹ tôi cũng thích nó.

Ngọc: Có khó không?

Mi: Không, không phải vậy. Tôi chỉ thu thập tất cả các chai thủy tinh đẹp sau khi chúng tôi sử dụng chúng. Bà tôi cũng cho tôi một số.

Ngọc: Bạn làm gì với những chai này?

Mi: Tôi có thể làm bình hoa hoặc đèn hoa từ họ. Tôi giữ một số chai độc đáo như chúng và đặt chúng ở những nơi khác nhau trong nhà. Chúng trở thành đồ trang trí nhà.

Ngọc: Bạn có nghĩ rằng bạn sẽ tiếp tục sở thích của mình trong tương lai?

Mi: Chắc chắn, đó là một sở thích hữu ích. Nó có thể giúp tiết kiệm môi trường.

Ngọc: Cảm ơn, Mi.

Writing (Viết)

Kiến thức cần nhớ: Bạn có thể sử dụng một mạng từ như một cách để thiết lập những ý tưởng cho bài viết của mình.

3. Work in pairs. Ask and answer questions about each other’s hobby. Take notes below.

(Làm theo nhóm. Hỏi và trả lời câu hỏi về sở thích của mỗi người. Ghi chú như bên dưới.)

Gợi ý:

Tuan’s hobby (Sở thích của Tuấn)

 1. Name of the hobby: fishing
 2. When he/she started the hobby: 3 years ago
 3. Who he/she shares it with: his father
 4. To do this hobby you have to: go to the small lake
 5. Feelings about the hobby: interesting and relaxing
 6. Future: continue the hobby

4. Now, write a paragraph about your classmate’s hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below.

(Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của một người bạn cùng lớp. Sử dụng các ghi chú trong bài 3. Bắt đầu đoạn văn của bạn như sau.)

Gợi ý

Tuan is my classmate. His hobby is fishing. He started to catch fish 3 years ago. He usually goes fishing with his father. He finds this hobby interesting and relaxing. In the future, he will go fishing more.

(Tuấn là bạn cùng lớp của tôi. Sở thích của cậu ấy là câu cá. Cậu bắt đầu câu cá vào 3 năm trước. Cậu ấy thường đi câu cá cùng bố. Cậu ấy cảm thấy sở thích này thú vị và thư giãn. Trong tương lai, cậu ấy sẽ đi câu cá nhiều hơn.)

Giải bài tập tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 1 Lớp 7: Skills 1
Unit 1 lớp 8 - Skills 1
Tác giả: Khánh Linh

Viết một bình luận