Unit 1 Lớp 7: Project

Project (phần 1 trang 15 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Hobby collage

1. Work in groups of three or four. (Làm việc nhóm 3 hoặc nhóm 4.)

2. Take turns talking briefly about your hobbies. (Thay phiên nhau nói ngắn gọn về những sở thích của bạn.)

3. Work together to cut and glue pictures from magazines or draw pictures of your group members’ hobbies. (Làm việc cùng nhau để cắt và dán những hình ảnh từ tạp chí và những bức ảnh vẽ về sở thích của các thành viên trong nhóm của bạn.)

4. Show and describe your collage to the class. (Trình bày và miêu tả bản cắt dán trước lớp.)

 

Gợi ý

Hướng dẫn đối với nhóm 3 người:

Mi: likes watching cartoons, listening to music. (thích xem phim hoạt hình, nghe nhạc.)

Minh: enjoys arranging flowers and gardening. (thích cắm hoa và làm vườn.)

Huong: loves reading books and running. (thích đọc sách và chạy.)

 

Đoạn văn:

This is the collage of Mi, Minh and Huong’s hobbies. Mi likes watching cartoons and listening to music. She cut and glued pictured of cartoons characters and CDs. Minh enjoys arranging flowers and gardening. She cut and glues pictured of tree leaves and flowers. Huong loves reading books and running. She cut and glued pictured of book’s cover and athletes.

(Đây là bản cắt dán sở thích của Mi, Minh và Hương. Mi thích xem phim hoạt hình và nghe nhạc. Cô ấy cắt và dám ảnh của nhân vật hoạt hình và đĩa CD. Minh thích cắm hoa và làm vườn. Cô ấy cắt và dán hình ảnh của những chiếc lá và hoa. Hương thích đọc sách và chạy. Cô ấy cắt và dán hình ảnh của bìa sách và vận động viên.)

*Note: Đối với nhóm 4 người làm tương tự.

Giải bài tập tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 1 Lớp 7: Looking back
Unit 1 lớp 8 - Skills 2
Tác giả: Khánh Linh

3 bình luận về “Unit 1 Lớp 7: Project”

Viết một bình luận