Unit 1 Lớp 7: Skills 1

SKILLS 1 (phần 1-5 trang 12 SGK Tiếng Anh 7 mới)

Reading (Đọc)

1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the questions below.

    (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình và thảo luận câu hỏi bên dưới.)

Gợi ý trả lời

 1. What can you see in the pictures? (Bạn thấy gì trong bức ảnh?)

A teddy bear, a flower, a bird and flowers.

(Một chú gấu bông, một bông hoa, một con chim và nhiều bông hoa.)

 1. What do you think the objects are made of? (Bạn nghĩ những cái này làm bằng gì?)

They are made of eggshells.

(Chúng được làm từ vỏ trứng.)

 1. Can you guess what hobby it is? (Bạn có thể đoán sở thích đó là gì không?)

The hobby is carving eggshells.

(Đó là sở thích khắc vỏ trứng.)

Now, read about Nick’s father’s unusual hobby and check your answers.

(Bây giờ, đọc về sở thích không bình thường của ba Nick và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Hướng dẫn dịch

Bố của tôi có một sở thích không bình thường: khắc vỏ trứng. Theo như mọi người biết, vỏ trứng rất dễ vỡ. Bố tôi có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp từ những vỏ trứng rỗng. Nó thật là tuyệt vời!

Ông ấy bắt đầy sở thích từ 5 năm trước sau chuyến du lịch tới Mỹ nơi mà ông ấy đã thấy vài vỏ trứng khắc trong phòng triển lãm nghệ thuật. Bố tôi đã không tới lớp để học khắc. Ông đã học mọi thứ từ Internet.

Vài người nói rằng sở thích này khó và nhàm chán, nhưng không phải vậy. Tất cả những gì bạn cần là thời gian. Có lẽ mất khoảng 2 tuần để làm xong 1 vỏ trứng. Tôi thấy sở thấy này này thú vị vì những vỏ trứng khắc là món quà độc đáo dành cho gia đình và bạn bè. tôi hy vọng trong tương lai, ông ấy sẽ dạy tôi cách khắc vỏ trứng.

2. Read the text and answer the questions.

    (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

 1. Why does Nick think his father’s hobby is unusual?

         (Vì sao Nick nghĩ sở thích của bố anh ấy không bình thường?)

Trả lời: Because eggshells are very fragile and his father can make beautiful pieces of art from them.

(Anh ấy nghĩ sở thích của bố anh ấy không bình thường bởi vì vỏ trứng dễ vỡ và ba anh ấy có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp từ những vỏ trứng rỗng.)

 1. Where did his father see the carved eggshells for the first time?

         (Bố anh ấy đã nhìn thấy việc khắc vỏ trứng đầu tiên ở đâu?)

Trả lời: He saw the carved eggshells for the first time in a art galley in a trip to the US.

(Ông ấy đã nhìn thấy những vỏ trứng khắc lần đầu tiên ở bảo tàng mỹ thuật ở chuyến du lịch tới Mỹ.)

 1. How do some people find this hobby?

         (Vài người thấy sở thích này như thế nào?)

Trả lời: They find it difficult and boring.

(Họ thấy nó khó và nhàm chán.)

 1. Does Nick like his father’s hobby?

         (Nick thích sở thích của bố anh ấy không?)

Trả lời: Yes, he does.

(Có, anh ấy thích.)

3. Read the sentences below and use no more than three words from the text to complete them.

    (Đọc các câu bên dưới và sử dụng không quá 3 từ trong bài viết để hoàn thành chúng.)

Hướng dẫn giải và dịch

 1. Nick’s father enjoys carving eggshells.

         (Bố của Nick thích khắc vỏ trứng.)

 1. He took up this hobby when he came back home from the US.

        (Ông ấy thực hiện sở thích này khi ông ấy trở lại nhà từ Mỹ.)

 1. He learned to carve from Internet.

(Ông ấy đẫ học khắc từ mạng Internet.)

 1. Nick thinks you can learn to carve if you have time.

        (Nick nghĩ rằng bạn có thể học khắc nếu bạn có thời gian.)

 1. Carved eggshells can be used as gifts for your family and friends.

(Vỏ trứng khắc có thể được dùng như những món quà cho gia đình và bạn bè.)

4. Nick says that carved eggshells can be used as gifts for your family and friends. In pairs, discuss other uses of these pieces of art. Share your ideas with the class.

     (Nick nói rằng vỏ trứng khắc có thể được dùng như món quà cho gia đình và bạn bè. Làm theo nhóm, thảo luận cách sử dụng khác của tác phẩm nghệ thuật này. Chia sẻ những ý kiến với lớp.)

We can use eggshell for decoration at home, souvenirs, light (bigger eggs)…

5. Work in groups. Take turns talking about your hobbies. Use the questions below, and your own to help.

    (Làm theo nhóm. Lần lượt nói về sở thích của em. Sử dụng những câu hỏi bên dưới, và câu hỏi riêng của em để giúp.)

Gợi ý

 1. What’s the name of your hobby? – Tên của sở thích của bạn là gì?

– Collecting books. (Sưu tầm sách.)

 1. When did you start your hobby? – Bạn bắt đầu sở thích của bạn khi nào?

– When I was 7 years old. (Khi tôi 7 tuổi.)

 1. Is your hobby easy or difficult? Why? – Sở thích của bạn dễ hay khó? Vì sao?

– I think it is very easy. Because I only buy books when I have money. (Tôi nghĩ nó rất dễ. Bởi vì tôi chỉ mua sách khi tôi có tiền.)

 1. Is your hobby useful? Why/Why not? – Sở thích của bạn hữu ích hay không? Tại sao/Tại sao không?

– Yes, it is. Because it helps me add many knowledges. (Có. Bởi vì nó giúp tôi thêm nhiều kiến thức.)

 1. Do you intend to continue your hobby in the future? – Bạn dự định có tiếp tục sở thích của bạn trong tương lai không?

– Yes, of course. (Có, dĩ nhiên rồi.)

Giải bài tập tiếng Anh 7 Unit 1: My hobbies

5/5 - (1 bình chọn)
5/5 - (1 bình chọn)
Unit 1 Lớp 7: Communication
Unit 1 Lớp 7: Skills 2
Tác giả: Khánh Linh

Viết một bình luận