Unit 7 Lớp 8 – Skills 1

Skills 1 

(phần 1-6 trang 12 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1.Work in pairs. One of you looks at picture A, and the other looks at picture B on page 15. Ask each other questions to find out the differences between your pictures Làm theo cặp. Một trong các bạn nhìn vào hình A và bạn khác nhìn vào B trong trang 15. Hỏi mỗi câu hỏi để tìm ra điểm khác nhau giữa hai bức hình.

A

B

– The ducks are white.

– They are going to the lake.

– There aren’t any factories near the lake.

– The lake water is clean.

– The ducks are black.

– They are going from the lake.

– There are some factories near the lake.

– The lake water is dirty.

Dịch:

A

B

Những con vịt màu trắng. 

– Chúng đang đi ra hồ. 

– Không có bất kì nhà máy nào gần hồ. 

– Nước ở hồ thì sạch.

Những con vịt màu đen. 

– Chúng đang đi ra khỏi hồ. 

– Có một vài nhà máy ở gần hồ.

– Nước hồ thì bẩn. 

2. Mi and Nick have decided to give a presentation on water pollution to the class. Read what they have prepared and answer the questionsMi và Nick đã thảo luận đưa ra bài thuyết trình về ô nhiễm nước cho lớp. Đọc những gì họ đã chuẩn bị và trả lời câu hỏi

Dịch:

Sự ô nhiễm nguồn nước là sự nhiễm bẩn của những cá thể nước như hồ, sông, đại dương và môi trường nước (nước trên bề mặt trái đất). Nó là một trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng nhất. 

Sự ô nhiễm nguồn nước có thể có rất nhiều các nguyên nhân khác nhau. Các nhà máy đổ chất thải công nghiệp xuống hồ và sông. Chất thải rắn từ các hộ gia đình là một nguyên nhân khác. Nông trại sử dụng thuốc trừ sâu có thể dẫn đến ô nhiễm nước. Những nhân tố này gây nên “nguồn điểm” ô nhiễm khi những chất gây ô nhiễm từ nước lũ và không khí dẫn đến việc ô nhiễm không nguồn.

Sự ô nhiễm nguồn nước có những ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Ở các nước nghèo, có những sự bùng phát bệnh tả và những căn bệnh khác từ việc con người uống nước không đảm bảo. Con người thậm chí có thể chết nếu họ uống phải nước nhiễm bẩn. Nước bị ô nhiễm cũng gây ra những cái chết của các loài sinh vật biển như cá, cua hoặc chim. Những con vật khác ăn phải những con vật chết này và cũng sẽ bị bệnh. Thêm vào đó, thuốc trừ sâu trong nước có thể giết các thực vật biển và gây ra sự tàn phá lâu dài cho môi trường. 

Vậy chúng ta nên làm gì để giảm thiểu sự ô nhiễm nguồn nước này?

Gợi ý:

1.The second paragraph tells about the causes of water pollution.

2. The third paragraph tells about the effects of water pollution.

3. It’s the water beneath the Earth’s surface.

4. They are industrial waste, sewage, pesticides, and herbicides.

5. They are pollutants from storm water and the atmosphere.

6. They use herbicides to kill weeds.

Dịch:

1.Đoạn văn thứ hai nói với bạn điều gì?

⇒ Đoạn văn thứ hai nói về nguyên nhân của sự ô nhiễm nước. 

2. Đoạn văn thứ ba nói với bạn điều gì?

⇒ Đoạn văn thứ ba nói về ảnh hưởng của ô nhiễm nguồn nước. 

3. Nước ngầm là gì?

⇒ Là nước nằm trong lòng của bề mặt trái đất. 

4. Những chất gây ô nhiễm nguồn là gì?

⇒ Chúng là chất thải công nghiệp, chất thải rắn, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. 

5. Những chất gây ô nhiễm không nguồn là gì?

⇒ Chúng là những chất gây ô nhiễm từ nước lũ và không khí. 

6. Tại sao con người lại sử dụng thuốc diệt cỏ?

⇒ Họ sử dụng thuốc diệt cỏ để giết các loài cỏ dại. 

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Sewage (n): Chất thải rắn

Pesticides (n): Thuốc trừ sâu

Herbicide )n): Thuốc diệt cỏ

Weed (n): Cỏ dại

3. Read the text again and complete the notes about the effects of water pollution. Fill each blank with no more than three wordsĐọc đoạn văn lần nữa và hoàn thành ghi chú về những tác động của ô nhiễm nước. Điển vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ.

1. cholera 2. die 3. polluted water
4. dead 5. aquatic plants

Dịch:

1.Nếu nước uống không được xử lý, một sự bùng phát bệnh tả có thể sẽ xảy ra. 

2. Mọi người uống nước nước nhiễm khuẩn có thể chết. 

3. Cá, cua và chim cũng có thể chết bởi ô nhiễm nước. 

4. Những loài động vật biển khác sẽ bị bệnh nếu chúng ăn những động vật đã chết. 

5. Thuốc diệt cỏ giết cả cỏ lẫn thực vật biển. 

4. Work in groups and discuss the solutions to water pollution. Make notes of your answer Làm việc theo nhóm và thảo luận những giải pháp cho ô nhiễm nước. Ghi chú những câu trả lời của em.

1.Heavy penalties for companies and factories that dump waste into rivers, lakes and oceans – Xử phạt nặng với những công ty, nhà máy đổ chất thải ra sông , hồ và đại dương. 

2. Disseminate the serious consequences of water pollution on human health and the environment – Tuyên truyền những hậu quả nặng nề của sự ô nhiễm nguồn nước đến sức khỏe của con người và môi trường. 

3. Give tax breaks to companies that find “clean” ways to dispose of their waste – Miễn thuế cho những công ty tìm ra cách xả thải sạch.

4. Measures are taken to treat wastewater properly – Có các biện pháp xử lý nước thải đúng quy trình. 

5. Lead farmers on green farming practices and do not use pesticides and herbicides – Hướng dẫn nông dân các phương pháp nông nghiệp xanh và không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.

5. Now complete the diagram of water pollution. Use the information from the text for the causes and effects and your group’s ideas for the solutionsBây giờ hoàn thành biểu bảng về ô nhiễm nước. Sử dụng thông tin từ bài văn cho nguyên nhân và hậu quả và những nhóm của em.

Gợi ý:

Water pollution – definition:  The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater.
Causes: – Point source pollutants: industrial waste, sewage, pesticides, herbicides

– Non-point pollutants: pollutants from storm water and atmosphere

Effects:  – Human: Die if they drink contaminated water

– Animals: Sick, die

– Plants: killed

Solutions:  – Heavy penalties for companies and factories that dump waste into rivers, lakes and oceans.

– Disseminate the serious consequences of water pollution.

– Give tax breaks to companies that find “clean” ways to dispose of their waste.

– Measures are taken to treat wastewater properly.

– Lead farmers on green farming practices and do not use pesticides and herbicides.

Dịch:

Ô nhiễm nguồn nước – Định nghĩa:
Sự Ô nhiễm của các nguồn nước như ao hồ, sông ngòi, đại dương và nước ngầm.
Nguyên nhân: – Các chất ô nhiễm có nguồn: chất thải công nghiệp, nước thải, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ

– Chất ô nhiễm không nguồn: chất ô nhiễm từ nước mưa và khí quyển

Hậu quả: – Con người: Chết nếu uống nước bị ô nhiễm

– Động vật: Ốm, chết

– Thực vật: bị giết

Giải pháp: – Xử phạt nặng những công ty, nhà máy đổ chất thải ra sông, hồ và đại dương.

– Tuyên truyền về hậu quả nghiêm trọng của ô nhiễm nguồn nước.

– Giảm thuế cho các công ty tìm ra cách “sạch” để xử lý chất thải của họ.

– Có biện pháp xử lý nước thải hợp lý.

– Hướng dẫn nông dân thực hành canh tác xanh, không sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ.

6. Make a presentation about water pollutionLàm một bài thuyết trình về sự ô nhiễm nước dựa theo biểu đồ trên.

Gợi ý:

Water pollution means one or more dirty substances have built up in water to such an extent that they cause health problems for animals and people. Water pollution usually occurs in bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater. There are two main causes of this pollution. If pollution comes from a single location, it is called point-source pollution such as industrial waste, sewage from households, pesticides and herbicides. While pollutants from storm water and the atmosphere is known as non-point source pollution. The effects of water pollution are very serious for both humans and animals. People can get cholera, other dangerous diseases and even die if they drink contaminated water. It also causes the death of aquatic animals and plants and further damage to the environment. If we want to save the world, we need heavy sanctions against companies and factories that dump waste into rivers and lakes. And making people aware of the problem is the first step to solving it.

Dịch:

Ô nhiễm nước có nghĩa là một hoặc nhiều chất bẩn đã tích tụ trong nước đến mức gây ra các vấn đề về sức khỏe cho động vật và con người. Ô nhiễm nước thường xảy ra ở các vùng cá thể nước như hồ, sông, đại dương và nước ngầm. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm này. Nếu ô nhiễm đến từ một địa điểm duy nhất, nó được gọi là ô nhiễm nguồn ví dụ  như chất thải công nghiệp, nước thải từ các hộ gia đình, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Trong khi đó các chất ô nhiễm từ nước mưa và khí quyển được gọi là ô nhiễm không nguồn. Ảnh hưởng của ô nhiễm nước rất nghiêm trọng đối với cả con người và động vật. Con người có thể mắc bệnh tả, các bệnh nguy hiểm khác và thậm chí tử vong nếu uống phải nước bị ô nhiễm. Nó cũng gây ra cái chết của động vật, thực vật thủy sinh và gây hại cho môi trường. Nếu muốn cứu thế giới, chúng ta cần có những biện pháp xử phạt nặng đối với những công ty, nhà máy đổ chất thải xuống sông hồ. Và giúp cho mọi người nhận thức được vấn đề là bước đầu tiên để giải quyết nó.

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 7 Lớp 8 - Communication
Unit 7 Lớp 8 - Skills 2
Tác giả: Admin

Viết một bình luận