Unit 7 Lớp 8 – Communication

Communication 

(phần 1-4 trang 11 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Noise pollution is more common and more damaging than many people realise. The Green Organisation is doing a survey on how much teanagers know about this type of pollution. Help answer the questionsÔ nhiễm tiếng ồn phổ biến hơn và gây hại hơn nhiều người nhận thấy. Tổ chức Xanh đang làm một khảo sát về bao nhiêu thanh niên hiểu biết về loại ô nhiễm này. Giúp họ trả lời câu hỏi.

1 – B 2 – C 3 – A 4 – B
5 – C 6 – A 7 – A 8 – C

Dịch:

1.Tiếng ồn là bất kỳ âm thanh nào cái mà to và không dứt. 

2. Một đơn vị để đo độ ồn là decibel. Sự ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn của âm thanh đạt hơn 50 dBs. 

3. Những âm thanh nào dưới đây có thể gây ra mất chức năng của tai vĩnh viễn sau 8 giờ?

⇒ Xe máy. 

4. Những tiếng ồn nào sau đây có thể gây mất chức năng của tai ngay lập tức?

⇒ Buổi hòa nhạc. 

5. Nếu bạn đã chịu đựng sự ô nhiễm tiếng ồn trong một thời gian dài, bạn có thể bị đau đầu, huyết áp cao và mất khả năng nghe. 

6. Nếu bạn đang nghe nhạc và người khác có thể nghe được âm thanh từ tai nghe của bạn thì điều đó có nghĩa là gì?

⇒ Âm thanh quá to. 

7. Cái gì là triệu chứng chỉ ra rằng tiếng ồn đang ảnh hưởng đến bạn?

⇒ Nó có lẽ là một tiếng chuông hoặc tiếng ù trong tai bạn. 

8. Những cách nào sau đây có thể giảm thiểu ảnh hưởng của sự ô nhiễm tiếng ồn

⇒ Đeo bịt tai khi bạn đi các buổi hòa nhạc hoặc sự kiện có tiếng ồn lớn và nghe nhạc thông qua tai nghe hoặc bịt tai ở mức độ an toàn. 

2. Compare your answers with those of a classmate. How many different answers have you got?So sánh câu trả lời của em với những bạn học. Em có bao nhiêu câu trả lời khác.

3. Now listen to a short presentation about noise pollution. How many correct answers have you got?Nghe một bài thuyết trình về ô nhiễm tiếng ồn. Em có bao nhiêu câu trả lời đúng?

Audio script:

Noise is constant and loud sound. To measure the loudness, or volume of sounds, people use a unit called a decibel. When a sound is louder than 70 decibels, it can cause noise pollution. Do you know that the noise from a vacuum cleaner or a motorcycle can result in permanent hearing loss after eight hours? The sounds of a concert are even more serious. They can reach as high as 130 decibels and may cause immediate and permanent hearing loss. Noise pollution can also lead to headaches and high blood pressure. If you are listening to music through headphones, and other people can hear it, it means the music is too loud and unsafe. If there seems to be a ringing or buzzing in your ears, it means the noise is affecting you and damaging your hearing. Wearing earplugs when you go to concerts or other loud events, and listening to music through headphones or headsets at safe levels can help you reduce the effects of noise pollution.

Dịch:

Tiếng ồn là âm thanh không đổi và lớn. Để đo độ to, hoặc âm lượng của âm thanh, người ta sử dụng một đơn vị gọi là đề xi ben. Khi âm thanh to hơn 70 đề xi ben, nó có thể gây ô nhiễm tiếng ồn. Bạn có biết rằng tiếng ồn từ máy hút bụi hoặc xe máy có thể dẫn đến mất thính lực vĩnh viễn sau tám giờ không? Âm thanh của một buổi hòa nhạc thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Chúng có thể đạt tới 130 đề xi ben và có thể gây mất thính giác ngay lập tức và vĩnh viễn. Ô nhiễm tiếng ồn cũng có thể dẫn đến nhức đầu và huyết áp cao. Nếu bạn đang nghe nhạc qua tai nghe và những người khác có thể nghe thấy, nó có nghĩa là âm nhạc quá to và không an toàn. Nếu có tiếng chuông hoặc ù tai, có nghĩa là tiếng ồn đang ảnh hưởng đến bạn và làm hỏng thính giác của bạn. Đeo nút tai khi bạn đi đến các buổi hòa nhạc hoặc các sự kiện lớn khác và nghe nhạc qua tai nghe ở mức an toàn có thể giúp bạn giảm thiểu tác động của ô nhiễm tiếng ồn.

4. Work in groups. Discuss other ways to prevent noise pollution – Làm theo nhóm. Thảo luận những cách khác để ngăn ô nhiễm tiếng ồn.

Vote for the best waysBầu cho cách hay nhất

Gợi ý:

We should use noise barriers, soundproof walls in buildings – Chúng ta nên sử dụng các rào chắn tiếng ồn, tường cách âm trong các tòa nhà. 

We should limit vehicle traffic on the street and limit heavy vehicles that use loud horn sounds – Chúng ta nên hạn chế lượng xe cộ lưu thông trên đường và hạn chế những loại xe hạng nặng sử dụng âm thanh còi lớn. 

You should wear earplug when you go the concert or other loud events – Bạn nên mang bịt tai khi bạn đi nghe hòa nhạc hoặc những sự kiện ồn ào khác.

We can turn off home and office appliances when they are not in use such as TV, games, computers … – Chúng ta có thể tắt các thiết bị gia đình và văn phòng khi không sử dụng như TV, game, máy tính …

Các từ vựng cần nhớ trong bài:

Constant (adj): Không dứt

Permanent (adj): Vĩnh viễn

Symptom (n): Triệu chứng

Ear Plug (n): Bịt tai

Headaches (adj): Đau đầu

High blood pressure (adj): Cao huyết áp

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Unit 7 Lớp 8 - A closer look 2
Unit 7 Lớp 8 - Skills 1
Tác giả: Admin

Viết một bình luận