Home Việt Nam Việt Nam – Hoa Kỳ mong muốn mối quan hệ bền chặt hơn

Việt Nam – Hoa Kỳ mong muốn mối quan hệ bền chặt hơn

by Admin
The upcoming visit by Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh to the U.S. reveals both sides’ desire to strengthen ties regardless of the changing global geopolitical situation.

Chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đến Hoa Kỳ cho thấy cả hai bên mong muốn tăng cường quan hệ bất chấp tình hình địa chính trị toàn cầu đang thay đổi.

On April 21 Ministry of Foreign Affairs spokeswoman Le Thi Thu Hang confirmed that Chinh would attend the May 12-13 U.S- ASEAN summit in Washington D.C.

Ngày 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng xác nhận rằng ông Chính sẽ tham dự hội nghị cấp cao Hoa Kỳ – ASEAN từ ngày 12-13/5 tại Washington D.C.

He will also pay a bilateral visit to the U.S. and visit the United Nations.

Ông cũng sẽ có chuyến thăm song phương tới Hoa Kỳ và Liên hợp quốc.

Le Thu Huong, a senior analyst at the Australian Strategic Policy Institute, said it is important for Chinh and President Joe Biden to meet in person and establish a rapport.

Bà Lê Thu Hương, nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, cho biết thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden cần gặp mặt trực tiếp và thiết lập mối quan hệ.

Both countries saw leadership transitions early last year and the new leaders have yet to meet at the highest level, she said.

Cả hai quốc gia đã chứng kiến sự chuyển giao lãnh đạo vào đầu năm ngoái và các nhà lãnh đạo cấp cao nhất mới vẫn chưa gặp nhau, bà nói.

Given the countries’ growing strategic and economic ties, a personal meeting is “overdue,” she said.

Với quan hệ chiến lược và kinh tế ngày càng tăng của các nước, một cuộc họp cá nhân là “quá chậm”, bà nói.

“Both sides recognize their mutual importance and there is an appetite to make the relationship stronger.”

“Cả hai bên đều nhận ra tầm quan trọng của nhau và mong muốn làm cho mối quan hệ bền chặt hơn.”

The U.S. flag (L) flutters next to the Vietnamese flag during a welcoming ceremony for U.S. Defense Secretary Ash Carter (not pictured) at the Defense Ministry in Hanoi, Vietnam June 1, 2015. Carter discussed his call for an end to island-building in the South China Sea in talks on Monday with his Vietnamese counterpart, who said Vietnam had not expanded its islands but had done work to prevent wave erosion. REUTERS/Hoang Dinh Nam/Pool

The two nations could showcase practical cooperation like maritime security, she said.

Bà nói, hai quốc gia có thể thể hiện sự hợp tác thiết thực như an ninh hàng hải.

On April 20, the American ambassador to Vietnam, Marc Knapper, said the two countries are working together on issues that are basic to their well-being, and the U.S. is committed to working with Vietnam to strengthen its maritime security and maritime domain awareness capabilities.

Ngày 20/4, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết hai nước đang làm việc cùng nhau về các vấn đề cơ bản đối với đời sống của người dân và Mỹ cam kết hợp tác với Việt Nam để tăng cường an ninh hàng hải và khả năng nhận thức trong lĩnh vực hàng hải.

Khang Vu, a doctoral candidate in political science at Boston College, the U.S., said the fact that the Vietnamese PM accepted Biden’s invitation shows Vietnam’s foreign policy of multilateralization and diversification is at work.

Ông Khang Vũ, tiến sĩ khoa học chính trị tại Đại học Boston, Hoa Kỳ, cho biết việc Thủ tướng Việt Nam nhận lời mời của tổng thống  Biden cho thấy chính sách đối ngoại đa phương hóa và đa dạng hóa của Việt Nam đang có hiệu quả.

“Vietnam needs to balance its relations with the major powers, and [its] participation in the summit shows that it is still invested in the U.S.-Vietnam partnership.”

“Việt Nam cần cân bằng quan hệ với các cường quốc, và việc Mỹ tham gia hội nghị thượng đỉnh cho thấy nước này vẫn đầu tư vào quan hệ đối tác Việt – Mỹ.”

As a member of ASEAN, Vietnam embraces the bloc’s vision of resolving conflicts peacefully and renouncing the illegal use of force, he said.

Là một thành viên của ASEAN, Việt Nam chấp nhận tầm nhìn của khối là giải quyết các xung đột một cách hòa bình và từ bỏ việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp, ông nói.

Whether engaging with the U.S. multilaterally or bilaterally, Vietnam signals an intention to improve relations with Washington to the extent it does not upset China and helps it resolve disputes peacefully, he said.

Dù tham gia với Hoa Kỳ theo hướng đa phương hay song phương, Việt Nam đều cho thấy ý định cải thiện quan hệ với Washington ở mức độ không làm Trung Quốc khó chịu và giúp nước này giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, ông nói.

But Vietnam has not shown a willingness to upgrade the comprehensive partnership with the U.S. to a strategic partnership, he said.

Nhưng Việt Nam chưa thể hiện thiện chí nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ lên quan hệ đối tác chiến lược, ông nói.

Incremental advances

Những tiến bộ gia tăng

John Bradford, senior fellow at the S. Rajaratnam School of International Studies in Singapore, said the U.S.’s invitation despite its foreign policy attention being focused on the war in Ukraine shows that it continues to believe its relationship with ASEAN is important.

John Bradford, nghiên cứu sinh cao cấp tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho biết lời mời của Hoa Kỳ bất chấp sự chú ý về chính sách đối ngoại của họ đang tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine cho thấy họ tiếp tục tin rằng mối quan hệ của mình với ASEAN là quan trọng.

The U.S.’s Indo-Pacific Strategy does not include many surprising elements, and merely articulates the Biden administration’s already established approach, and so he does not anticipate big surprises at the meeting, he said.

Ông nói, Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ không bao gồm nhiều yếu tố gây ngạc nhiên và chỉ nêu rõ cách tiếp cận đã được thiết lập sẵn của chính quyền Biden, và do đó, ông không lường trước được những bất ngờ lớn tại cuộc họp.

“Instead we should anticipate incremental advances in existing areas of cooperation such as enhanced trade, cooperation on climate, the reorientation of the U.S. supply chain, and maritime security capacity-building.”

“Thay vào đó, chúng ta nên dự đoán những tiến bộ gia tăng trong các lĩnh vực hợp tác hiện có như tăng cường thương mại, hợp tác về khí hậu, định hướng lại chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ và xây dựng năng lực an ninh hàng hải.”

He said, at the multilateral summit, while a meeting on the sidelines focused on Vietnam is possible, the U.S. would be focused on what can be achieved with the region.

Ông cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh đa phương, mặc dù có thể có một cuộc gặp bên lề tập trung vào Việt Nam, nhưng Hoa Kỳ sẽ tập trung vào những gì có thể đạt được với khu vực.

Khang said though the U.S. supports ASEAN’s centrality in Southeast Asia, it expects the bloc to fall in line with its Indo-Pacific strategy, which in essence is to check the rise of China.

Ông Khang cho biết mặc dù Hoa Kỳ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN ở Đông Nam Á, nhưng họ hy vọng khối này sẽ phù hợp với chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, về bản chất là để kiểm tra sự trỗi dậy của Trung Quốc.

ASEAN states would seek more clarification about the U.S.’s commitment to Southeast Asia, which the Indo-Pacific Strategy does not elaborate beyond diplomatic language, he said.

Ông nói: Các quốc gia ASEAN sẽ tìm kiếm sự rõ ràng hơn về cam kết của Hoa Kỳ đối với Đông Nam Á, mà Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương không đề cập đến ngoài ngôn ngữ ngoại giao.

The public could expect both sides to commit to future high-level meetings to discuss how to deepen U.S.-ASEAN engagement, he added.

Công chúng có thể mong đợi cả hai bên cam kết tham gia các cuộc họp cấp cao trong tương lai để thảo luận về cách làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và ASEAN, ông nói thêm.

Huong said Vietnam would want both further deepening of bilateral relations and more of Biden’s attention and commitment to Southeast Asia.

Bà Hương cho biết Việt Nam mong muốn cả hai làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương cũng như sự chú ý và cam kết của ông Biden đối với khu vực Đông Nam Á.

The summit has been postponed several times either because of the pandemic or scheduling issues, and has become a glaring gap in U.S.-ASEAN relations, she said.

Bà nói, hội nghị thượng đỉnh đã bị hoãn nhiều lần vì đại dịch hoặc vấn đề lịch trình, và đã trở thành khoảng cách rõ rệt trong quan hệ giữa Hoa Kỳ – ASEAN.

In over a year since regime change in Washington, the U.S.’s focus has not been on Southeast Asia despite calling it the priority theater and a rhetorical declarations of support to ASEAN, she pointed out.

Trong hơn một năm kể từ khi thay đổi chế độ ở Washington, Hoa Kỳ không tập trung vào Đông Nam Á mặc dù gọi đây là chiến trường ưu tiên và tuyên bố hùng hồn ủng hộ ASEAN, bà chỉ ra.

Hanoi would hope that the recent geopolitical developments, particularly the war in Ukraine, would not preclude Biden’s engagement with the region, she said.

Hà Nội hy vọng rằng những diễn biến địa chính trị gần đây, đặc biệt là cuộc chiến ở Ukraine, sẽ không cản trở sự tham dự của tổng thống Biden với khu vực, bà nói.

“So it is important that ASEAN member states attend to make the summit more than just a photo opportunity.”

“Vì vậy, điều quan trọng là các quốc gia thành viên ASEAN phải tham dự để làm cho hội nghị thượng đỉnh không chỉ là một cơ hội để chụp ảnh.”

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-us-show-appetite-for-stronger-relationship-analyst-4455755.html

Từ mới:

geopolitical (Adj)  /ˌdʒiː.əʊ.pəˈlɪt.ɪ.kəl: thuộc về địa chính trị

summit (n)  /ˈsʌm.ɪt: hội nghị thượng đỉnh, cuộc gạp cấp cao

rapport (n)  /ræpˈɔːr/ : quan hệ, giao tiếp, hòa hợp

maritime (adj)  /ˈmær.ɪ.taɪm: thuộc về biển, thuộc về hàng hải

renounce (v)  /rɪˈnaʊns/ : bỏ, từ bỏ, không thừa nhận, tù chối quan hệ

incremental (adj)  /ˌɪŋ.krəˈmen.təl/ : sự lớn lên, tiền lời

glaring (adj)  /ˈɡleə.rɪŋ: rõ ràng, hiển nhiên, sáng chói

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment