Home Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị tại Vương quốc Anh

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị tại Vương quốc Anh

by Mai Lan
PM Pham Minh Chinh left for the U.K. Sunday, leading a delegation to the 2021 U.N. Climate Change Conference and to France for an official visit.

Vào Chủ nhật, Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường sang Anh, dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Biến đổi khí hậu năm 2021 của Liên hợp quốc và có chuyến thăm chính thức Pháp.

The delegates include officials and ministers from National Assembly committees and the ministries of defense, foreign affairs, environment, and finance.

Các đại biểu bao gồm các quan chức, bộ trưởng từ các Ủy ban của Quốc hội và các bộ quốc phòng, ngoại giao, môi trường và tài chính.

At the 2021 U.N. Climate Change Conference (COP26), Chinh will attend the opening ceremony, deliver speeches and meet with country leaders, international organizations, and other important partners.

Tại Hội nghị về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26),thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự lễ khai mạc, phát biểu và gặp gỡ các nhà lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức quốc tế và những đối tác quan trọng khác.

Gareth Ward, U.K. ambassador to Vietnam, said Chinh’s trip would boost bilateral ties in various fields including traffic management, education, space, and vaccines.

Ông Gareth Ward, đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, cho biết chuyến đi của ông Chính sẽ thúc đẩy quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực bao gồm quản lý giao thông, giáo dục, vũ trụ và vắc xin.

Later, he will pay a three-day (November 3-5) official visit to France.

Sau đó, ông sẽ thăm chính thức Pháp trong 3 ngày (3-5 / 11).

In France, Chinh is set to meet and hold talks with French President Emmanuel Macro, PM Jean Castex and representatives of French businesses.

Tại Pháp, ông Chính sẽ gặp và hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macro, Thủ tướng Jean Castex và đại diện các doanh nghiệp Pháp.

Nicolas Warnery, French ambassador to Vietnam, said the visit aims to strengthen the strategic partnership between both countries. Several agreements are expected to be signed during the trip.

Ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, cho biết chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Một số thỏa thuận dự kiến ​​sẽ được ký kết trong chuyến đi.

The COP26 is scheduled to be held in the U.K., under the co-presidency of the U.K. and Italy. Around 30,000 representatives from all around the world will attend the conference, including over 100 country leaders.

COP26 dự kiến ​​được tổ chức tại Vương quốc Anh, dưới sự đồng chủ trì của Vương quốc Anh và Ý. Khoảng 30.000 đại diện từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham dự hội nghị, trong đó có hơn 100 nhà lãnh đạo quốc gia.

The U.K. is Vietnam’s third-largest commerce partner in Europe, after Germany and the Netherlands. In 2019, the import-export trade turnover between the two countries reached $6.6 billion, with export turnover accounting for $5.8 billion, according to the Vietnam Customs.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, Vương quốc Anh là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam ở châu Âu, sau Đức và Hà Lan. Năm 2019, kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt 6,6 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 5,8 tỷ USD.

France is Vietnam’s fifth largest commerce partner in Europe, with the import-export trade turnover between the two countries in 2020 reaching $4.81 billion, a 10 percent drop from 2019’s $5.3 billion.

Pháp là đối tác thương mại lớn thứ năm của Việt Nam ở châu Âu, với kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu giữa hai nước năm 2020 đạt 4,81 tỷ USD, giảm 10% so với 5,3 tỷ USD của năm 2019. 

 

*Bài viết của tác giả Võ Thanh trên báo VnExpress, xem bài viết tại link: https://e.vnexpress.net/news/news/prime-minister-chinh-to-attend-uk-climate-meet-4379402.html 

 

Từ mới:

delegation (n)          /ˌdel.ɪˈɡeɪ.ʃən/                     đoàn đại biểu 

defense(n)               /dɪˈfens/                              quốc phòng 

ceremony (n)         /ˈser.ɪ.mə.ni/                         lễ kỉ niệm 

speech(n)              /spiːtʃ/                                    bài phát biểu  

partner (n)             /ˈpɑːt.nər/                             đối tác 

ambassador (n)    /æmˈbæs.ə.dər/                  đại sứ 

boost (v)               /buːst/                                   thúc đẩy  

bilateral (adj)        /ˌbaɪˈlæt.ər.əl/                     Song phương, hai bên

strengthen (v)      /ˈstreŋ.θən/                         tăng cường 

turnover (v)         /ˈtɜːnˌəʊ.vər/                        qua lại, xoay vòng

import-export trade (n)  /ɪmˈpɔːt ɪkˈspɔːt treɪd/  kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu

You may also like

Leave a Comment