Home Thế giới Tế bào của bệnh nhân ung thư được sử dụng để kiểm tra phương pháp điều trị

Tế bào của bệnh nhân ung thư được sử dụng để kiểm tra phương pháp điều trị

by Admin
Cancer Patients’ Own Cells Used to Test Treatments

Researchers used a brain cancer patient’s cell to make a model of a tumor to test treatments before using them on the body. The tumor model was created with 3D printing materials.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng tế bào của bệnh nhân ung thư não để tạo mô hình khối u nhằm thử nghiệm các phương pháp điều trị trước khi sử dụng chúng trên cơ thể. Mô hình khối u được tạo ra bằng vật liệu in 3D.

The scientists removed a piece of the tumor from a patient with glioblastoma and used it to print a model of the tumor. That explanation comes from Professor Ronit Satchi-Fainaro, who led the research at Tel Aviv University in Israel.

Các nhà khoa học đã loại bỏ một phần khối u từ một bệnh nhân mắc bệnh u nguyên bào thần kinh đệm và sử dụng nó để in mô hình khối u. Lời giải thích đó đến từ Giáo sư Ronit Satchi-Fainaro, người đứng đầu cuộc nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv ở Israel.

Glioblastoma is an aggressive form of brain cancer.

U nguyên bào đệm là một dạng ung thư não xâm lấn .

The patient’s blood is pumped through the printed tumor and then a drug or therapeutic treatment is pumped in.

Máu của bệnh nhân được bơm qua khối u đã in và sau đó một loại thuốc hoặc liệu pháp điều trị được bơm vào.

Earlier studies have used similar “bioprinting” methods to reproduce cancer environments. But the Tel Aviv University researchers say they are the first to print a “viable” tumor.

Các nghiên cứu trước đó đã sử dụng các phương pháp “in sinh học” tương tự để tái tạo môi trường ung thư. Nhưng các nhà nghiên cứu của Đại học Tel Aviv cho biết họ là những người đầu tiên in được một khối u “có thể sống được”.

Satchi-Fainaro said they have about two weeks to test the different therapies on a tumor and find a fitting treatment for the patient.

Satchi-Fainaro cho biết họ có khoảng hai tuần để thử nghiệm các liệu pháp khác nhau trên một khối u và tìm ra phương pháp điều trị phù hợp cho bệnh nhân.

A treatment is considered promising if the printed tumor shrinks or if it lowers metabolic activity.

Một phương pháp điều trị được coi là có triển vọng nếu khối u đã in thu nhỏ lại hoặc nếu nó làm giảm hoạt động trao đổi chất.

The research was released on Wednesday in the publication Science Advances.

Nghiên cứu đã được công bố vào thứ Tư trên ấn phẩm Science Advances.

Glioblastoma is the most common form of brain cancer in adults. It spreads quickly to other parts of the brain, making it difficult to treat. Survival is around 40 percent in the first year and 17 percent in the second. That information is from the American Association of Neurological Surgeons.

U nguyên bào đệm là dạng ung thư não phổ biến nhất ở người lớn. Nó lây lan nhanh chóng đến các bộ phận khác của não, gây khó khăn cho việc điều trị. Tỷ lệ sống sót là khoảng 40% trong năm đầu tiên và 17% trong năm thứ hai. Thông tin đó là từ Hiệp hội các bác sĩ phẫu thuật thần kinh Hoa Kỳ.

Researchers have often printed 3D tumor models to plan for surgery. But more recent developments have used live cells as a kind of printing substance to build up the parts of a tumor.

Các nhà nghiên cứu thường in mô hình khối u 3D để lập kế hoạch phẫu thuật. Nhưng những phát triển gần đây hơn đã sử dụng tế bào sống như một loại chất in để tạo nên các bộ phận của khối u.

Ofra Benny leads similar research at the Hebrew University of Jerusalem. She said using a patient’s own cells to make 3D tumor models could be “a game changer in the field of personalized medicine.”

Ofra Benny dẫn đầu nghiên cứu tương tự tại Đại học Hebrew của Jerusalem. Cô cho biết việc sử dụng tế bào của chính bệnh nhân để tạo mô hình khối u 3D có thể là “một người thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực y học cá nhân hóa.”

The more these 3D models are made, the better the prediction for how a treatment will work on the patient’s tumor, she said.

Cô cho biết càng nhiều mô hình 3D này càng được tạo ra, dự đoán tốt hơn về cách điều trị sẽ hoạt động trên khối u của bệnh nhân.

Nguồn : reuters.com

Từ mới :

Tumor /ˈtuː.mɚ/ .n. khối u

Therapeutic /ˌθer.əˈpjuː.t̬ɪk/ .a. trị liệu , phép chữa bệnh

Ex : For arthritis sufferers, moderate exercise is therapeutic.
Đối với những người bị viêm khớp, tập thể dục vừa phải là cách điều trị.

Reproduce /ˌriː.prəˈduːs/ .v. tại tạo
ex: Some creatures were better at surviving and reproducing themselves than others.
Một số sinh vật có khả năng sống sót và tái tạo tốt hơn những sinh vật khác.

Therapy /ˈθer.ə.pi/.n. trị liệu, phép chữa bệnh

Ex: Joining a club can be a therapy for loneliness.
Tham gia một câu lạc bộ có thể là một liệu pháp cho sự cô đơn.

Promising /ˈprɒm.ɪ.sɪŋ/ .a. đầy hứa hẹn, đầy triển vọng.

Ex : They won the award for the most promising new band of the year.
Họ đã giành được giải thưởng cho ban nhạc mới triển vọng nhất của năm.

Metabolic /met̬.əˈbɑː.lɪk/ .a. (sinh vật học) (thuộc) sự trao đổi vật chất.

Ex: The athletes had taken pills to stimulate their metabolic rate (= the speed at which their bodies used energy).

Các vận động viên đã uống thuốc để kích thích tốc độ trao đổi chất của họ (= tốc độ cơ thể sử dụng năng lượng).

Surgery /ˈsɝː.dʒər.i/ .n. việc mổ xẻ, sự mổ xẻ. , phẫu thuật

Ex: He made a good recovery after surgery to remove a brain tumour.

Anh phục hồi tốt sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u não.

—–

“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.” – Chinese Proverb

BY HONG GIANG

You may also like

10 comments

Nguyễn Văn Vạn 27/09/2021 - 10:45

I’am a doctor, my english is bad. about my staff, so I want to learn more medicine. Thank for you.

Reply
P. Hải 10/09/2021 - 18:15

Không thể đồng ý cái quảng cáo hết 1/3 màn hình và không tắt đi được.

Reply
Admin 10/09/2021 - 22:25

Xin lỗi bạn. Cơ quảng cáo có nút X để tắt đi mà bạn

Reply
Linh Trung 09/09/2021 - 15:38

làm thế nào để học tiếng anh qua các bài song ngữ một cách hiệu quả nhất ạ

Reply
Admin 09/09/2021 - 18:18

Bạn có thể tham khảo bài viết này nhé: https://baosongngu.net/bao-tieng-anh-tu-vung-tieng-anh/

Reply
Hồng Giang 13/09/2021 - 20:50

mỗi người sẽ có những cách đọc hiệu quả riêng , song bạn có thể đọc nắm bắt nội dung chính, không cần phải biết tất cả từ mới đâu ạ, học những từ mà bạn thấy quen thuộc và dễ nhớ <3

Reply
phúc 06/09/2021 - 08:18

em rất thích những bài viết về y học như này ạ
mong anh chị ra thêm nhiều bài như v ạ

Reply
Hồng Giang 06/09/2021 - 17:00

Báo song ngữ cảm ơn phản hồi của bạn, đón đọc bài tiếp theo của chúng tớ nhé ! ^^

Reply
Hoài Thương 05/09/2021 - 10:08

em muốn đọc về chủ đề học tập( các phương pháp học, về các trường đại học), cuộc sống xung quanh ( gia đình, nấu ăn, ..) tại em thấy từ ngữ nó gần gũi và dễ học hơn ạ

Reply
Hồng Giang 05/09/2021 - 16:25

Báo Song Ngữ cảm ơn ý kiến của bạn. Đón đọc bài viết hữu ích tiếp theo của chúng tớ nha ! <3

Reply

Leave a Comment