Home Việt Nam Người Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài chật vật để về quê

Người Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài chật vật để về quê

by Thu Hà
Pandemic restrictions and rules have crafted obstacle courses for Vietnamese citizens desperate to be return after being away from home for a long time.

Những hạn chế và quy định của đại dịch đã tạo ra những chướng ngại vật cho những công dân Việt Nam mong muốn được trở về sau một thời gian dài xa quê hương.

Nguyen Van Tam and his wife, both 67 years old, went to the United States to visit their daughter after the 2020 Lunar New Year.

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tâm đều 67 tuổi sang Mỹ thăm con gái sau Tết Nguyên đán 2020.

They planned to stay for a month. It’s been two years and counting.

Họ dự định ở lại trong một tháng. Nhưng đã hai năm trôi qua.

Despite being near their daughter, the couple are homesick and feel sad very often.

Dự định của họ ở lại trong một tháng. Mặc dù ở gần con gái nhưng hai vợ chồng rất nhớ nhà và rất buồn.

Van Nguyen, 29, Tam’s daughter, said: “Seeing them cry, desperately wanting to go home, I feel very sorry. I have tried many ways to find tickets for them to get back.”

Chị Vân Nguyễn, 29 tuổi, con gái bà Tâm cho biết: “Thấy các cháu khóc, rất muốn về nhà, tôi xót lắm. Tôi đã tìm nhiều cách để tìm vé cho bố mẹ về”.

Tam has made countless calls to an airline asking for the price of repatriating flights, but the price of $4,000-5,000 per person was too steep. 

Tâm đã gọi  vô số cuộc gọi đến một hãng hàng không hỏi giá các chuyến bay hồi hương, nhưng mức giá 4.000-5.000 USD / người là quá cao.

Working as a nail technician in California, Van manages to earn about $4,000 per month, but she has to take care of six family members.

Làm nghề nail ở California, Vân kiếm được khoảng 4.000 USD mỗi tháng, nhưng cô phải chăm sóc sáu thành viên trong gia đình.

To make things more complicated, over some family conflict with their son-in-law, Van had to rent a room for her parents to live on their own, leaving a bigger dent in her wallet.

Mọi chuyện phức tạp hơn, do mâu thuẫn gia đình với con rể, Vân phải thuê phòng trọ cho bố mẹ đẻ ở riêng, làm hụt một khoản lớn trong ví của cô.

Tam and his wife keep consoling, comforting and encouraging each other as they wait for the opening of commercial flights in order to go home.

Vợ chồng bà Tâm liên tục an ủi động viên nhau khi chờ ngày mở cửa các chuyến bay thương mại để về quê.

At the end of 2020, they received a letter of registration for repatriation from the Vietnamese consulate, but the ticket price was still $4,000 per person. Once again the old couple suppressed their impatience and continued their wait for ticket prices to go down.

Cuối năm 2020, họ nhận được giấy đăng ký hồi hương từ lãnh sự quán Việt Nam, nhưng giá vé vẫn là 4.000 USD / người. Một lần nữa cặp vợ chồng già kìm nén sự sốt ruột và tiếp tục chờ giá vé xuống.

“Recently, my parents decided to go back no matter what the price is,” Van said.

“Mới đây, bố mẹ tôi quyết định quay lại dù giá như thế nào”, Vân nói.

During their stay of almost two years in the U.S., the parents worked part-time jobs and managed to save $10,000. They had planned to use this money to repair their dilapidated house in Vietnam, renovate the grave of their eldest son and get their teeth fixed.

Trong thời gian gần hai năm ở Mỹ, cha mẹ của họ đã làm công việc bán thời gian và tiết kiệm được 10.000 đô la. Họ đã lên kế hoạch dùng số tiền này để sửa lại căn nhà đổ nát ở Việt Nam, cải tạo phần mộ của con trai cả và sửa răng.

“We have scrapped that plan after seeing our daughter struggling to support her husband and children and us,” Tam said.

Bà Tâm nói: “Chúng tôi đã bỏ kế hoạch đó sau khi thấy con gái phải vất vả nuôi chồng con và chúng tôi.

One weekend, Van came across a video on YouTube showing how Vietnamese stranded overseas can return home with a cheaper price, if they transited in Cambodia.

Một ngày cuối tuần, Vân xem một video trên YouTube cho thấy những người Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài có thể về nước với giá rẻ hơn nếu họ quá cảnh ở Campuchia.

She later learned that thousands of Vietnamese have returned home through Cambodia after it reopened flights with ASEAN countries.

Sau đó, cô được biết rằng hàng nghìn người Việt Nam đã trở về nhà qua Campuchia sau khi nước này mở lại các chuyến bay với các nước ASEAN.

Van spent two nights reading all that she could get on this issue and contacted many people to find out more about the safety of this repatriation route.

Vân đã dành hai đêm để đọc tất cả những gì có thể tìm được về vấn đề này và liên hệ với nhiều người để tìm hiểu thêm về mức độ an toàn của tuyến đường hồi hương này.

At the same time, she also read news that the Vietnamese government plans to reopen international commercial routes.

Đồng thời, cô cũng đọc được tin chính phủ Việt Nam có kế hoạch mở lại các tuyến thương mại quốc tế.

But since her parents want to return home as soon as possible, she has decided to still let them go to Cambodia. With airfare and other fees, each returnee would only need to spend $3,000.

Nhưng vì bố mẹ cô ấy muốn về nước càng sớm càng tốt nên cô ấy đã quyết định vẫn để họ sang Campuchia. Với vé máy bay và các khoản phí khác, mỗi người trở về chỉ cần chi 3.000 USD.

Hopes dashed

Hy vọng tan biến

According to the State Committee for Overseas Vietnamese under the Ministry of Foreign Affairs, there are about 5.3 million Vietnamese living and working in 130 countries and territories.

Theo số liệu của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, hiện có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vietnam grounded all international flights in March last year, allowing only Vietnamese citizens, foreign experts, investors, and highly-skilled workers to come in on special flights.

Việt Nam đã ngừng hoạt động tất cả các chuyến bay quốc tế vào tháng 3 năm ngoái, chỉ cho phép công dân Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài, nhà đầu tư và công nhân có tay nghề cao đi trên các chuyến bay đặc biệt.

Vietnam has organized 800 flights to repatriate more than 200,000 citizens since the pandemic broke out

Việt Nam đã tổ chức 800 chuyến bay để hồi hương hơn 200.000 công dân kể từ khi đại dịch bùng phát,

On the evening of Dec. 10 this year, the government agreed to restore regular international flights to areas with a high Covid safety levels starting next year.

Vào tối ngày 10 tháng 12 năm nay, chính phủ đã đồng ý khôi phục các chuyến bay quốc tế thường xuyên đến các khu vực có mức độ an toàn cao của Covid bắt đầu từ năm sau.

From January 1, regular flights are scheduled to resume to San Francisco or Los Angeles (the U.S.), Singapore, Bangkok (Thailand), Phnom Penh (Cambodia), Vientiane (Laos), Beijing/Guangzhou (China), Tokyo (Japan), Seoul (South Korea), and Taipei (Taiwan).

Từ ngày 1 tháng 1, các chuyến bay thường lệ dự kiến sẽ tiếp tục đến San Francisco hoặc Los Angeles (Mỹ), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Phnom Penh (Campuchia), Viêng Chăn (Lào), Bắc Kinh / Quảng Châu (Trung Quốc), Tokyo (Nhật Bản) , Seoul (Hàn Quốc) và Đài Bắc (Đài Loan).

Deputy Health Minister Do Xuan Tuyen said that there was a huge demand for repatriation flights for Vietnamese workers whose contracts have expired, as well as students and business travelers who are stuck abroad.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết nhu cầu bay hồi hương rất lớn đối với người lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng cũng như sinh viên, người đi công tác đang mắc kẹt ở nước ngoài.

The reopening of the flight routes will also create favorable conditions for foreign investors and experts to enter Vietnam to explore investment opportunities, he said.

Ông nói, việc mở lại các đường bay cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Upon reading this information, Van Giang, 35, a native of Hai Phong Province currently in Slovakia, became hopeful about her return.

Khi đọc được thông tin này, Vân Giang, 35 tuổi, quê ở tỉnh Hải Phòng hiện đang ở Slovakia, càng hi vọng về ngày trở lại của mình.

She’d just cancelled her ticket to return via Cambodia, because she has not been vaccinated and wouldn’t be allwed to enter the country.

Cô ấy vừa hủy vé để trở về qua Campuchia, vì cô ấy chưa được tiêm phòng và sẽ không được phép nhập cảnh vào đất nước này.

“I was very sad since the airfare to Cambodia is less than 800 euros (around $900),” she said. She revealed that when she canceled her ticket, 200 euros was deducted and she would only get the remaining amount after six weeks.

“Tôi rất buồn vì giá vé máy bay đến Campuchia chưa đến 800 euro (khoảng 900 USD)”, cô nói. Cô tiết lộ rằng khi cô hủy vé, 200 euro đã bị trừ và cô sẽ chỉ nhận được số tiền còn lại sau sáu tuần.

Giang went to Slovakia in October 2019 and later sponsored husband to come to the Eastern European nation.

Giang đến Slovakia vào tháng 10 năm 2019 và sau đó bảo lãnh chồng sang quốc gia Đông Âu này.

But Covid-19 has put the couple in a miserable situation.

Nhưng Covid-19 đã đưa hai vợ chồng vào tình cảnh khốn cùng.

Due to some problems with his documentation, the husband could not work until early this month, when a bakery decided to hire him. Meanwhile, Giang had to stop working for a carmaker because of health problems and switch to a company making paper gift wrappers.

Do một số vấn đề với tài liệu của mình, người chồng không thể làm việc cho đến đầu tháng này, khi một tiệm bánh quyết định thuê anh ta. Trong khi đó, Giang phải nghỉ việc cho một hãng xe hơi vì vấn đề sức khỏe và chuyển sang công ty sản xuất giấy gói quà.

The financial pressures on the couple increased after she got pregnant seven months ago. She said it costs her 50 euros per hour to hire an interpreter for each prenatal visit and she can’t imagine how tough it would be when her future child gets sick.

Áp lực tài chính đối với hai vợ chồng càng gia tăng sau khi cô mang thai cách đây 7 tháng. Cô ấy nói rằng cô ấy tốn 50 euro mỗi giờ để thuê một thông dịch viên cho mỗi lần khám tiền sản và cô ấy không thể tưởng tượng được sẽ khó khăn như thế nào khi đứa con tương lai của cô ấy bị ốm.

She has been researching repatriating flights since June. But she couldn’t afford them since the airfare is two to three times her current income. A compatriot booked a ticket but got scammed and lost 3,000 euros once, making Giang even more afraid to take risks.

Cô đã nghiên cứu các chuyến bay hồi hương kể từ tháng sáu. Nhưng cô ấy không thể mua chúng vì giá vé máy bay gấp 2-3 lần thu nhập hiện tại của cô ấy. Một người đồng hương đặt vé nhưng bị lừa mất 3.000 euro một lần khiến Giang càng sợ rủi ro.

After learning that many people had successfully returned to Vietnam via Cambodia, she decided to book the tickets. But the hopes of the pregnant woman crumbled when she failed to qualify to board the plane.

Sau khi biết nhiều người đã về Việt Nam thành công qua Campuchia, chị quyết định đặt vé. Nhưng hy vọng của thai phụ vỡ vụn khi cô không đủ điều kiện lên máy bay.

“I was so sad that I couldn’t sleep for a whole week,” she said.

“Tôi buồn đến mức không thể ngủ được cả tuần”, cô nói.

With the new rule that requires passengers who have not been fully vaccinated to undergo quarantine at home or at a centralized quarantine camp, Giang will have to pay 2,500 euros for a one-way repatriation flight

Với quy định mới yêu cầu những hành khách chưa được tiêm phòng đầy đủ phải cách ly tại nhà hoặc tại khu cách ly tập trung, Giang sẽ phải trả 2.500 euro cho chuyến bay hồi hương một chiều.

Nguyen Hong Quang, 26, a Physics PhD student in Iowa State University in the U.S. saw the closure of universities as a rare, welcome opportunity to reunite with his wife back home.

Nguyễn Hồng Quang, 26 tuổi, nghiên cứu sinh Vật lý tại Đại học Bang Iowa, Hoa Kỳ coi việc đóng cửa các trường đại học là một cơ hội hiếm có, đáng hoan nghênh để đoàn tụ với vợ ở quê nhà.

But after two years of waiting, he grew frustrated with the failure to get a slot on a repatriation fight.

Nhưng sau hai năm chờ đợi, anh thấy thất vọng với việc không thể giành được một suất trong một trận đấu hồi hương.

He decided to return in November, but since the repatriation flight tickets were too expensive, booked the return trip via Cambodia instead, which cost him a total of around VND40 million.

Anh quyết định quay lại vào tháng 11, nhưng do vé máy bay hồi hương quá đắt nên anh đã đặt chuyến khứ hồi qua Campuchia, tổng chi phí khoảng 40 triệu đồng.

He chose to fly from Iowa, transit in South Korea and then head to Cambodia. Despite the long total flight time of 27 hours, he didn’t find the trip as terrible as other people described.

Anh chọn bay từ Iowa, quá cảnh ở Hàn Quốc rồi sang Campuchia. Mặc dù tổng thời gian bay dài 27 tiếng, anh ấy không thấy chuyến đi khủng khiếp như những người khác mô tả.

On the verge of completing his quarantine, he said he hasn’t planned his next move.

Sắp hoàn thành việc cách ly, anh ấy cho biết anh ấy chưa lên kế hoạch tiếp theo cho mình.

“But I am already happy that I am able to be back in my homeland and breathe in the fresh air. That is all that I need,” he said, adding he was looking forward to a happy Tet reunion with his wife.

“Nhưng tôi rất vui khi được trở về quê hương và hít thở bầu không khí trong lành. Đó là tất cả những gì tôi cần”, anh nói và cho biết thêm, anh mong chờ một cái Tết đoàn tụ vui vẻ bên vợ.

Meanwhile, Van has seen her parents off on a flight to Cambodia. She joined two online chat groups of people boarding the same plane, just in case she can’t contact them.

Trong khi đó, Vân đã tiễn bố mẹ lên chuyến bay sang Campuchia. Cô ấy đã tham gia vào hai nhóm trò chuyện trực tuyến gồm những người lên cùng một máy bay, đề phòng trường hợp cô ấy không thể liên lạc với họ.

“Everything seems to be okay, but I still can’t be reassured until my parents are safe back in Vietnam.”

“Mọi thứ có vẻ ổn, nhưng tôi vẫn chưa thể yên tâm cho đến khi bố mẹ tôi về Việt Nam an toàn”.

*Bài viết của tác giả Phan Duong, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/life/stranded-vietnamese-tackle-obstacle-course-to-get-home-4403901.html

Từ mới:

homesick (adj) /ˈhəʊm.sɪk/ :nhớ nhà, nhớ quê hương
desperately (adv) /ˈdes.pər.ət.li/ : liều lĩnh, liều mạng
conflict (n) /ˈkɒn.flɪkt/ : sự xung đột, mâu thuẫn
repatriation (n) /ˌriː.pæt.riˈeɪ.ʃən/ : sự hồi hương, trở về nước
consulate (n) /ˈkɒn.sjə.lət/ : chức lãnh sự, toà lãnh sự
grave (n) /ɡreɪv/ : phần mộ, nơi chôn vùi
miserable (adj) /ˈmɪz.ər.ə.bəl/ : tồi tàn, nghèo nàn, khốn khổ

 

You may also like

1 comment

Sobi27 30/12/2021 - 02:32

Đây đích xác là bài dịch được đưa lên gg translate sau đó cop về, nếu vậy thì rốt cuộc mình đọc bài này để làm gì nhỉ?? Trong khi đó mình hoàn toàn có thể tự đưa tra gg. Bạn cũng biết đấy, sự khác biệt giữa người dịch và máy dịch chính là ở văn phong và cách xử lý từ ngữ. Trong khi máy chỉ dịch word by word, thì người dịch thuật có thể làm thoát nghĩa của câu văn kia, và nhiệm vụ của họ là làm người đọc hiểu được thông điệp ẩn chứa sau những câu văn đó. Đọc bản dịch này của bạn chán không buồn nói, thật sự.

Reply

Leave a Comment