Home Việt Nam Hacker nước ngoài đánh cắp số tiền lớn từ các ngân hàng của Việt Nam

Hacker nước ngoài đánh cắp số tiền lớn từ các ngân hàng của Việt Nam

by Admin
Foreign cyber criminals have infiltrated the server systems of several large Vietnamese banks and stolen a lot of money from customers, according to the Ministry of Public Security.

Theo Bộ Công an, tội phạm mạng nước ngoài đã xâm nhập vào hệ thống máy chủ của một số ngân hàng lớn của Việt Nam và đánh cắp rất nhiều tiền của khách hàng.

Ministry spokesman and chief of office, Lieutenant General To An Xo, said Saturday that the hackers were mainly Taiwanese. They checked for security holes and launched “privilege escalation” attacks to access server systems of the banks and withdraw money from customer accounts.

Vào hôm thứ bảy, người phát ngôn của Bộ kiêm Chánh văn phòng, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết các tin tặc chủ yếu là người Đài Loan. Họ rà soát các lỗ hổng bảo mật và thực hiện các cuộc tấn công “leo thang đặc quyền” để truy cập vào hệ thống máy chủ của các ngân hàng và rút tiền từ tài khoản của khách hàng.

To deal with this situation, the ministry has requested the banks to coordinate with its agencies to patch security holes in their server management system.

Để giải quyết tình trạng trên, bộ đã yêu cầu các ngân hàng phối hợp với cơ quan chức năng để khắc phục lỗ hổng bảo mật trên hệ thống máy chủ của ngân hàng.

At the moment, the police have arrested a Taiwanese suspect and an investigation is ongoing.

Hiện cảnh sát đã bắt được một nghi phạm người Đài Loan và tiến hành điều tra.

Lieutenant General Xo said that cyber crimes and property obtained by fraud were escalating. In the first five months of 2022, the Ministry of Public Security detected and handled 840 cases related to online fraud (up 42 percent compared to the last six months of 2021); and prosecuted 185 people in 255 cases.

Trung tướng Xô cho rằng tội phạm mạng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng leo thang. Trong 5 tháng đầu năm 2022, Bộ Công an đã phát hiện và xử lý 840 vụ việc liên quan đến lừa đảo qua mạng (tăng 42% so với 6 tháng cuối năm 2021); và khởi tố 185 người trong số 255 vụ.

Some common methods and tricks used by scammers include taking advantage of the high demand for jobs after the Covid-19 pandemic. They advertise remote jobs with minimal effort and attractive remuneration but require applicants to pay a brokerage fee in advance. Then they disappear with the money.

Một số phương pháp và thủ thuật phổ biến được những kẻ lừa đảo sử dụng bao gồm lợi dụng nhu cầu việc làm cao sau đại dịch Covid-19. Họ quảng cáo việc làm từ xa mất ít công sức và mức thù lao hấp dẫn nhưng yêu cầu ứng viên phải trả trước phí môi giới. Sau đó, họ biến mất cùng với số tiền đó.

Scammers also use VoIP services to impersonate officers in law enforcement agencies (police, prosecutors, courts) to call people and tell them that they are involved in a pending case and ask them to transfer a large amount of money to the account they provide for “investigation”. Many unwitting, unaware and gullible people have transferred the money, Xo said.

Những kẻ lừa đảo cũng sử dụng các dịch vụ VoIP để mạo danh các nhân viên trong các cơ quan thực thi pháp luật (cảnh sát, công tố, tòa án) để gọi cho mọi người và nói với họ rằng họ đang tham gia vào một vụ án chờ xử lý và yêu cầu họ chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của những kẻ lừa đảo để cung cấp cho ” cuộc điều tra”. Nhiều người vô tình, không biết và cả tin đã chuyển tiền, ông Xô nói.

“They can also scam through multi-level marketing businesses or through trading platforms such as stock exchanges, gold, foreign currencies, real estate, acting as a focal point for foreign exchanges to entice customers to open trading accounts there, then expropriate the investment money,” he said.

“Chúng cũng có thể lừa đảo thông qua hình thức kinh doanh tiếp thị đa cấp hoặc thông qua các sàn giao dịch như sàn chứng khoán, vàng, ngoại tệ, bất động sản, làm đầu mối cho các sàn ngoại tệ để lôi kéo khách hàng mở tài khoản giao dịch rồi chiếm đoạt tiền đầu tư, “ông nói.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/foreign-hackers-steal-big-bucks-from-big-banks-in-vietnam-4472294.html

Từ mới:

infiltrated (v)  /ˈɪn.fɪl.treɪt/ : thâm nhập

privilege (n)  /ˈprɪv.əl.ɪdʒ/ : đặc quyền, đặc ân

coordinate (v)  /kəʊˈɔː.dɪ.neɪt: sắp xếp, phối hợp

arrest (v)  /əˈrest: bắt giữ, ngăn lại, hãm lại

remuneration (n)  /rɪˌmjuː.nərˈeɪ.ʃən: sự thưởng, sự trả công, tiền thù lao

brokerage (n) /ˈbrəʊ.kər.ɪdʒ/ : môi giới

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment