Home Việt Nam Hà Nội triển khai chiến dịch kiểm tra khí thải xe máy

Hà Nội triển khai chiến dịch kiểm tra khí thải xe máy

by Thu Hà
Hanoi’s environment department is trialing an emission evaluation initiative for up to 5,000 motorbikes starting Friday.

Sở Môi trường Hà Nội đang thử nghiệm sáng kiến đánh giá khí thải cho 5.000 xe máy bắt đầu từ thứ sáu.

Eight motorbike stores operated by Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio and Sym across six districts have begun measuring the emission of customer motorbikes. At a Honda store on Tran Khanh Du Street, an emission measuring device was placed at the entrance. Customers coming for motorbike maintenance are informed of the free emission evaluation.

Tám cửa hàng xe máy do Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio và Sym điều hành trên sáu quận đã bắt đầu đo lượng khí thải xe máy của khách hàng. Tại một cửa hàng Honda trên đường Trần Khánh Dư, ngay cửa ra vào đã đặt một thiết bị đo khí thải. Khách hàng đến bảo dưỡng xe máy được thông báo đánh giá khí thải miễn phí.

The device measures the amount of carbon monoxide, hydrocarbon and carbon dioxide in a vehicle’s exhaust fumes.

Thiết bị đo lượng carbon monoxide, hydrocarbon và carbon dioxide trong khói thải của xe.

Khuat Quang Suu, 47, said his motorbike was bought in 2014 and has traveled over 80,000 kilometers. The evaluation revealed his bike’s hydrocarbon level exceeded current standards.

Anh Khuất Quang Sửu, 47 tuổi, cho biết xe máy của anh mua năm 2014, đã đi hơn 80.000 km. Đánh giá cho thấy mức hydrocacbon của chiếc xe máy vượt quá tiêu chuẩn hiện tại.

A store employee said Suu would receive a can of oil and a maintenance coupon worth VND200,000 ($8.81).

Một nhân viên cửa hàng cho biết anh Sửu sẽ nhận được một chai dầu máy và một phiếu bảo dưỡng trị giá 200.000 đồng (8,81 đô la).

“We would check the air cleaner, spark plug and engine, as well as change the oil, then evaluate emissions once more. If results still fall outside current standards, we will inform our customers to look for another solution,” the employee said.

“Chúng tôi sẽ kiểm tra bộ lọc không khí, bugi và động cơ cũng như thay nhớt, sau đó đánh giá lượng khí thải một lần nữa. Nếu kết quả vẫn nằm ngoài tiêu chuẩn hiện hành, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng để tìm giải pháp khác”, nhân viên này cho biết.

Suu said he will still change the oil and perform routine maintenance at the store.

“I didn’t think my bike would fail to satisfy emission standards. If the issue isn’t resolved, I would take my bike back to the store for feedback,” he said.

“Tôi không nghĩ rằng xe máy của mình sẽ không đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải. Nếu vấn đề không được giải quyết, tôi sẽ mang xe máy của mình quay lại cửa hàng để nhận phản hồi”, anh nói.

Within just one hour in the morning, about 10 bikes were evaluated, with three not meeting emission standards. Besides the emission check, customers would answer a survey regarding the emission evaluation campaign’s impact on the population.

Chỉ trong vòng một giờ sáng qua, khoảng 10 chiếc xe máy đã được đánh giá, trong đó có 3 chiếc không đạt tiêu chuẩn khí thải. Bên cạnh việc kiểm tra phát thải, khách hàng sẽ trả lời một cuộc khảo sát về tác động của chiến dịch đánh giá phát thải đối với dân số.

Hanoi follows Ho Chi Minh City to become the second locality to perform motorbike emission evaluation. Nguyen Minh Muoi, deputy director of the Hanoi Department of Natural Resources and the Environment, said air pollution is caused by multiple factors, including industrial activity, biomass burning and vehicle emissions.

Sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội trở thành địa phương thứ hai thực hiện đánh giá khí thải xe máy. Ông Nguyễn Minh Mười, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, cho biết ô nhiễm không khí do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm hoạt động công nghiệp, đốt sinh khối và khí thải xe cộ.

By the first quarter of 2019, Hanoi had around 5.7 million motorbikes, two million of which are considered outdated.

Tính đến quý I / 2019, Hà Nội có khoảng 5,7 triệu xe máy, trong đó có hai triệu chiếc được coi là lạc hậu.

“To manage air pollution from vehicles, there needs to be policies regarding motorbikes. The emission evaluation trial is the basis for policymaking and solutions to manage emissions and reclaiming outdated motorbikes in Hanoi,” Muoi said.

“Để quản lý ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông, cần có chính sách liên quan đến xe máy. Việc thử nghiệm đánh giá khí thải là cơ sở để hoạch định chính sách và giải pháp quản lý khí thải và thu hồi xe máy quá cũ ở Hà Nội”, ông Mười nói.

Le Hoai Nam, head of the environment management department under Vietnam Environment Administration, said the emission evaluation campaign in Hanoi serves to collect data regarding the amount of emissions released by active motorbikes in the city and evaluate the effectiveness of vehicle maintenance. The campaign’s findings would be an important basis for the Ministry of Natural Resources and Environment and other authorities to issue emission standards for motorbikes, he added.

Ông Lê Hoài Nam, Trưởng phòng quản lý môi trường thuộc Tổng cục Môi trường, cho biết chiến dịch đánh giá khí thải tại Hà Nội nhằm thu thập dữ liệu về lượng khí thải do xe máy đang hoạt động trong thành phố thải ra và đánh giá hiệu quả của công tác bảo dưỡng phương tiện. Kết quả của chiến dịch sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng khác ban hành tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy, ông nói thêm.

The campaign in Hanoi would last for about a month. Owners of motorbikes registered before 2017 would receive free oil cans, while those that do not satisfy emission standards would receive maintenance coupons. Owners of motorbikes registered before 2002 would be supported with up to VND4 million to buy new vehicles.

Chiến dịch tại Hà Nội sẽ kéo dài khoảng một tháng. Chủ sở hữu xe máy đăng ký trước năm 2017 sẽ được miễn phí can dầu, còn những xe không đạt tiêu chuẩn khí thải sẽ nhận được phiếu bảo dưỡng. Chủ sở hữu xe máy đăng ký trước năm 2002 được hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng để mua xe mới. 

*Bài viết của tác giả Gia Chinh, link bài viết tại: 

https://e.vnexpress.net/news/news/hanoi-launches-emission-evaluation-campaign-for-motorbikes-4384928.html

Từ mới:

emission (n) /iˈmɪʃ.ən/ : sự phát ra, sự bốc ra/ tỏa mùi

evaluation (n) /ɪˌvæl.juˈeɪ.ʃən/ : sự đánh giá, ước lượng

exhaust (v) /ɪɡˈzɔːst/ :khói, khí, hơi nước từ một động cơ thải ra

engine (n) /ˈen.dʒɪn/ : máy, động cơ

outdated (adj) /ˌaʊtˈdeɪ.tɪd/ : lỗi thời, cổ

policy making (n) /ˈpɒl.ə.siˌmeɪ.kɪŋ/ : sự hoạch định chính sách

You may also like

Leave a Comment