Home Việt Nam Hà Nội dừng cấp, đổi hộ chiếu vì lý do “không khẩn cấp”

Hà Nội dừng cấp, đổi hộ chiếu vì lý do “không khẩn cấp”

by Admin
Hanoi immigration offices will stop issuing and renewing passports, except for urgent purposes as they wait for a new passport form issued by the public security department.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội sẽ ngừng cấp, đổi hộ chiếu, trừ trường hợp khẩn cấp để chờ cơ quan công an cấp mẫu hộ chiếu mới.

Starting June 1, the headquarters of the Immigration Department on Tran Phu Street and two facilities of the Immigration Office announced they would only “issue old passport forms for urgent cases”, including those with flight tickets and papers to prove they need to travel for medical purposes, work-related reasons or school admissions.

Bắt đầu từ ngày 1-6, trụ sở Cục Quản lý xuất nhập cảnh ở Trần Phú và hai cơ sở khác của Phòng quản lý xuất nhập cảnh thông báo chỉ “cấp hộ chiếu cũ cho những trường hợp khẩn cấp”, bao gồm những người có vé máy bay và giấy tờ để chứng minh họ cần di chuyển vì mục đích chữa bệnh, lý do liên quan đến công việc hoặc nhập học.

Others who want new passports or to renew their old ones will need to wait until July 1 to apply with a new form issued by the Department of Public Security.

Những ai muốn làm hộ chiếu mới hoặc gia hạn hộ chiếu sẽ phải chờ đến ngày 1-7 để nộp đơn đăng ký theo mẫu mới do Bộ Công an cấp.

Earlier this month, Tung traveled 60 km to get to the Immigration Office in Hanoi and collect his passport. He’d had to delay his visit to Malaysia to be reunited with his family because of the Covid-19 pandemic.

Đầu tháng này, anh Tùng đã đi 60 km để đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội lấy hộ chiếu. Anh đã phải hoãn chuyến đi tới Malaysia để đoàn tụ với gia đình vì đại dịch Covid-19.

But when he got to the office, officers said his travel need was not urgent and that he would have to wait until July 1 to apply for one.

Nhưng khi anh tới nơi, cán bộ cho biết nhu cầu đi lại của anh ấy không khẩn cấp và anh ấy sẽ phải đợi đến ngày 1 tháng 7 mới có thể nộp đơn.

“I read that those who’ve already purchased flight tickets could get their passports. But the officers here said I must have flight tickets bought before June 31. The procedures are way too complicated, so I’ve had to abandon my plan to celebrate my son’s birthday early next month,” he said. Tung has not bought his flight tickets yet.

“Tôi đọc được rằng những người đã mua vé máy bay có thể nhận được hộ chiếu của họ. Nhưng các nhân viên ở đây nói rằng tôi phải mua vé máy bay trước ngày 31 tháng 6. Anh nói các thủ tục phức tạp quá, vì vậy tôi đã phải từ bỏ kế hoạch ăn mừng sinh nhật con trai vào đầu tháng tới, “. Anh Tùng vẫn chưa mua vé máy bay.

Hang went to the Immigration Department on Tran Phu Street Friday to renew her passport since the old had one expired almost a year ago. She wanted to take her niece to Singapore for a regular medical check-up. To ensure that nothing goes wrong, so she decided to renew her passport before buying plane tickets.

Vào thứ sáu, Bà Hằng đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh trên đường Trần Phú để gia hạn hộ chiếu vì hộ chiếu cũ đã hết hạn cách đây gần một năm. Bà muốn đưa cháu gái sang Singapore để khám sức khỏe định kỳ. Để đảm bảo rằng không có vấn đề gì xảy ra, bà quyết định gia hạn hộ chiếu trước khi mua vé máy bay.

But the immigration officer said she couldn’t renew her passport without plane tickets purchased, or papers showing the need for a medical check-up.

Nhưng cán bộ ở phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết bà không thể gia hạn hộ chiếu nếu không có vé máy bay hoặc giấy tờ chứng minh cần đi khám chữa bệnh.

“I think it’s too harsh. We travel for a health check-up on our own will, how can we get a paper to prove that? No hospital or other medical facility will issue such a paper,” Hang said, adding that the trip might have to be delayed.

“Tôi nghĩ như vậy là quá khó khăn. Chúng tôi tự ý đi khám sức khỏe thì làm sao có giấy chứng minh được. Không bệnh viện hay cơ sở y tế nào cấp giấy như vậy”, bà Hằng cho biết thêm và có thể chuyến đi phải trì hoãn.

The public security department said the new passport form would have different paper quality and design that includes new security features to prevent forgery.

Bộ công an cho biết mẫu hộ chiếu mới sẽ có chất lượng và thiết kế giấy khác, bao gồm các tính năng bảo mật mới để chống giả mạo.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/hanoi-immigration-offices-refuse-passport-issuance-renewal-for-non-urgent-purposes-4472142.html

Từ mới:

reunite (v)  /ˌriː.juːˈnaɪt/ : hợp nhất, đoàn tụ, hòa giải

procedure (n)  /prəˈsiː.dʒər: thủ tục

complicated (adj)  /ˈkɒm.plɪ.keɪ.tɪd/ : phức tạp, rắc rối

harsh (adj) /hɑːʃ/ : gay gắt, khắt khe, lỗ mãng

forgery (n)  /ˈfɔː.dʒər.i/ : giả mạo

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment