Home Việt Nam Đấu trường kiểu La Mã đang được phục dựng tại Huế

Đấu trường kiểu La Mã đang được phục dựng tại Huế

by Thu Hà
A Roman-style arena where elephants and tigers were pitted against each other during the Nguyen Dynasty reign is being restored in the former imperial city of Hue.

Một đấu trường kiểu La Mã nơi voi và hổ đọ sức với nhau trong triều đại nhà Nguyễn đang được khôi phục tại cố đô Huế.

The Hue administration is planning to relocate some tombs and residents’ houses that encroach the arena and the Voi Re Palace. Authorities are hoping that restoring this relic cluster will preserve historic vestiges and create an attractive destination for tourists.

Chính quyền Huế đang có kế hoạch di dời một số lăng mộ và nhà dân lấn chiếm đấu trường và dinh Voi Ré. Các cơ quan chức năng đang hy vọng việc khôi phục lại cụm di tích này sẽ bảo tồn được những dấu tích lịch sử và tạo nên một điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Nguyen Anh Tuan, Director of Hue City Land Fund Development Center, said that the center has measured and counted the number of tombs to be cleared in an area of nearly five hectares involving the Ho Quyen – Voi Re relic cluster.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế cho biết, đơn vị đã tiến hành đo đạc, thống kê số lượng lăng mộ phải giải tỏa trong khu vực  gần 5 ha liên quan đến cụm di tích Hổ Quyền – Voi Ré.

DCIM102MEDIADJI_0570.JPG

After clearance, this area will be landscaped with trees and parking lots to facilitate sightseeing. The total cost of the restoration project is estimated at more than VND94 billion ($4.15 million), of which site clearance will count for VND54 billion.

Sau khi giải phóng mặt bằng, khu vực này sẽ được tạo cảnh quan với cây xanh và bãi đậu xe để thuận tiện cho việc tham quan. Tổng mức đầu tư của dự án trùng tu ước tính hơn 94 tỷ đồng (4,15 triệu đô la), trong đó giải phóng mặt bằng sẽ là 54 tỷ đồng.

Hoang Viet Trung, Director of Hue Monuments Conservation Center, said they were developing ideas for tourism exploitation of the Ho Quyen – Voi Re relic cluster.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết đang xây dựng ý tưởng khai thác du lịch cụm di tích Hổ Quyền – Voi Ré.

He said the team plans to display images of battles between elephants (voi) and tigers (ho) at Ho Quyen through virtual images. The center is also researching the re-enactment of a ritual ceremony at the Voi Re Palace where the Nguyen Dynasty worshiped elephants. The two monuments are next to each other, so it would be convenient to connect them and organize a continuous sightseeing experience, Trung said

Ông cho biết team dự kiến sẽ trình chiếu hình ảnh các trận chiến giữa voi và hổ tại Hổ Quyền thông qua hình ảnh 3D. Đơn vị cũng đang nghiên cứu tái hiện nghi lễ cấp sắc tại dinh Voi Ré, nơi thờ voi thời Nguyễn. Hai di tích nằm cạnh nhau nên sẽ rất thuận tiện để kết nối chúng và tổ chức trải nghiệm tham quan liên tục, ông Trung nói thêm.

Researcher Nguyen Xuan Hoa, former director of the Department of Culture and Sports of Thua Thien Hue Province, said that Ho Quyen was a special relic in the complex of Hue monuments recognized by UNESCO as a world heritage in 1993. This is the only arena that hosted elephants and tigers. Under the Nguyen Dynasty, soldiers were trained to ride elephants here.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hòa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Hổ Quyền là một di tích đặc biệt trong quần thể di tích Huế được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1993. Đây là đấu trường duy nhất mà voi và hổ đăng cai. Dưới triều Nguyễn, binh lính được huấn luyện cưỡi voi ở đây.

DCIM102MEDIADJI_0549.JPG

Hoa said related agencies should organize a tour that includes the Voi Re Temple, a place where war elephants of the Nguyen Dynasty were worshipped, to promote the historical value of the Ho Quyen relic.

Bà Hoa cho rằng chính quyền nên tổ chức một tour du lịch bao gồm đền Voi Ré, nơi thờ voi chiến thời Nguyễn, để phát huy giá trị lịch sử của khu di tích Hổ Quyền.

Local authorities can also organize sacred festivals at the Voi Re Palace, simulating the training of soldiers under the Nguyen Dynasty and reconstructing battles between elephants and tigers with 3D images.

Chính quyền địa phương cũng có thể tổ chức các lễ hội linh thiêng tại Dinh Voi Ré, mô phỏng quá trình huấn luyện binh lính dưới triều Nguyễn và tái hiện các trận chiến giữa voi và hổ bằng hình ảnh 3D.

The Ho Quyen arena in Truong Da village, Thuy Bieu ward, had degraded over time and was encroached on by people in the surrounding area over many years.

Đấu trường Hổ Quyền ở thôn Trường Đá, phường Thủy Biều, theo thời gian đã xuống cấp và bị người dân khu vực xung quanh lấn chiếm nhiều năm.

At the end of 2019, the Hue Monuments Center had carried out restoration of some parts of the arena. The restoration of walls, steps, and wooden pulley system for opening the tiger cages has now been completed.

Cuối năm 2019, Trung tâm Di tích Cố đô Huế đã tiến hành trùng tu một số phần của đấu trường. Việc phục hồi tường, bậc tam cấp và hệ thống ròng rọc bằng gỗ để mở chuồng hổ hiện đã hoàn thành.

Under the Nguyen Dynasty, the arena served as a place to train and entertain kings and mandarins. It is said that the tigers were defanged before they were pushed to fight elephants.

Dưới thời nhà Nguyễn, đấu trường là nơi đào tạo, chiêu đãi vua chúa, quan lại. Người ta nói rằng những con hổ đã bị hạ bệ trước khi chúng bị đẩy đi chiến đấu với voi.

The Ho Quyen arena was constructed in 1830 under the reign of King Minh Mang, with a two-walled scarf-shaped architecture. The inner and outer walls, 5.8 m and 4.75 m high, have an average thickness of 4.5 m. The outer wall has a circumference of 140 m, the diameter of the basin it creates is 44 m.

Đấu trường Hổ Quyền được khởi công xây dựng vào năm 1830 dưới thời vua Minh Mạng, với kiến trúc hai vách hình vành khăn. Các bức tường bên trong và bên ngoài, cao 5,8 m và 4,75 m, có độ dày trung bình là 4,5 m. Bức tường ngoài có chu vi 140 m, đường kính lòng chảo là 44 m.

The grandstand was arranged for the king to sit facing the southeast direction; the seat was built higher than surrounding positions. To the left of the stand were 24-level ascending steps for the king and courtiers. To the right of the stand were steps for mandarins, soldiers and nobles.

Đại sảnh được bố trí để vua ngồi quay mặt về hướng Đông Nam; chỗ ngồi được xây cao hơn các vị trí xung quanh. Bên trái khán đài là 24 bậc thang lên xuống dành cho vua và các cận thần. Bên phải khán đài là bậc thềm dành cho quan lại, binh lính và thân hào nhân sĩ.

Opposite the stand, there were five cages for tigers, and the field was a circular lawn. Outside the citadel, on a two-door gate, the words “Ho Quyen” were inscribed. Elephants were brought into the arena through this gate.

Đối diện với khán đài, có năm chuồng cho hổ, và sân là một bãi cỏ hình tròn. Bên ngoài thành, trên cổng hai cánh có ghi dòng chữ Hổ Quyền, voi được đưa vào đấu trường qua cổng này.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/roman-style-gladiator-arena-under-restoration-in-hue-4423067.html

Từ mới:

imperial (adj) /ɪmˈpɪə.ri.əl: cố đô

tomb (n) /tuːm: lăng mộ

cluster (n)  /ˈklʌs.tər: cụm, đám, bó

battle (n) /ˈbæt.əl/ : trận đánh, cuộc chiến đấu

mandarin (n) /ˈmæn.dər.ɪn/ : quan lại

monument (n) : đài tưởng niệm, bia kỷ niệm, công trình kỷ niệm

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment