Home Việt Nam Căng thẳng giữa Nga và Ukraine làm gia tăng tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine làm gia tăng tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam

by Thu Hà
Dragon Capital has upped its inflation forecast for this year from 3.5 percent to 3.58-4.18 percent following the surge on oil prices due to the Russia-Ukraine imbroglio.

Dragon Capital đã dự báo lạm phát tăng trong năm nay từ 3.5% lên 3.58% – 4.18% sau khi giá dầu tăng do tình trạng phức tạp giữa Nga-Ukraine.

The crisis would not directly affect the Vietnamese economy since the country’s trade with them accounts for less than 2 percent of its total, but the rising energy prices would drive up inflation, the fund management company said.

Công ty quản lý quỹ cho biết cuộc khủng hoảng sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam vì thương mại của nước ta với họ chỉ chiếm chưa đầy 2%, nhưng giá năng lượng tăng sẽ làm tăng lạm phát.

Transportation and energy currently make up 9.7 and 3.6 percent of the goods basket that makes up the consumer price index (CPI).

Vận tải và năng lượng hiện tại chiếm 9,7% và 3,6% trong giỏ hàng hóa tạo nên chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

JP Morgan estimated oil prices range from US$88-115 per barrel this year, saying the situation in Ukraine and progress in the Iran nuclear talks are the two main factors.

JP Morgan ước tính giá dầu dao động từ 88-115 USD / thùng trong năm nay, do tình hình ở Ukraine và tiến triển của cuộc đàm phán hạt nhân Iran là hai yếu tố chính.

Russia is the world’s third largest oil exporter. The conflict, which can disrupt Russian oil supply to Europe via pipelines, will affect global supply.

Nga đứng thứ 3 trên thế giới về xuất khẩu dầu. Cuộc xung đột này có thể làm gián đoạn việc Nga cung cấp dầu cho các nước Châu Âu thông qua ống dẫn, và sẽ ảnh hưởng tới lượng cung toàn cầu.

Speaking to OilPrice.com, market intelligence firm Kpler said Iran could fully recover its oil production within a year since the sanctions on its oil exports have been lifted.

Phát biểu với OilPrice.com, công ty tình báo thị trường Kpler cho biết Iran có thể khôi phục hoàn toàn sản lượng dầu của mình trong vòng một năm kể từ khi lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của nước này được dỡ bỏ.

The new supply from Iran could immediately reduce global prices by 5-10 percent, it said.

Nguồn cung mới từ Iran có thể ngay lập tức giảm giá toàn cầu xuống 5-10%.

In the worst case scenario, in which Russia steps up action against Ukraine and no nuclear deal is reached with Iran, prices are likely to average $115 per barrel.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu Nga tăng cường hành động chống lại Ukraine và không đạt được thỏa thuận hạt nhân nào với Iran, giá có thể sẽ ở mức trung bình 115 USD / thùng.

If the Russia-Ukraine crisis escalates but the Iran deal is sealed, prices will drop to $100.

Nếu cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine leo thang nhưng thỏa thuận với Iran được ký kết, giá dầu sẽ giảm xuống còn 100 USD.

In the best case, if both the deal is completed and the conflict eases, they will fall to $88.

Trong trường hợp thuận lợi, nếu cả hai thỏa thuận được hoàn thành và xung đột giảm thì giá tụt xuống còn 88$.

But Dragon Capital also noted that global oil prices might not affect the Vietnamese economy as predicted since, to stabilize things and control inflation, authorities could cut the taxes and fees on fuel.

Nhưng Dragon Capital cũng lưu ý rằng giá dầu toàn cầu có thể không ảnh hưởng tới nền kinh tết Việt Nam như dự đoán trước đó, để ổn định mọi thứ và kiểm soát lạm phát, các nhà chức trách có thể cắt giảm thuế và phí đối với nhiên liệu.

The Ministry of Finance is preparing to auction 100 million liters of RON 92 gasoline from the national reserve this month to increase supply.

Bộ Tài chính chuẩn bị đấu giá 100 triệu lít xăng RON 92 từ nguồn dự trữ quốc gia trong tháng này để tăng nguồn cung.

The government has instructed the Ministry of Finance to consider reducing the environment tax on gasoline, and it will also be discussed at the next session of the National Assembly.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính xem xét giảm thuế môi trường đối với xăng dầu và điều này cũng sẽ được đưa ra thảo luận tại kỳ họp tới của Quốc hội.

Taxes and fees account for 42-43 percent of retail prices, with environment tax being the highest at 15 percent.

Thuế và phí chiếm 42-43% giá bán lẻ, trong đó thuế môi trường cao nhất là 15%.

Dragon Capital said inflation based on oil prices alone was “not of much concern” since the prices of other goods and services like electricity, water, healthcare, and education could be cut by the government.

Dragon Capital cho biết lạm phát dựa trên giá xăng dầu là ” không quá lo ngại ” vì giá của hàng hóa khác và các dịch vụ như điện, nước, y tế, giáo dục có thể bị cắt giảm bởi chính phủ.

But it said Vietnam’s trade surplus could fall this year from the previous forecast of $13.2 billion to $12 billion if oil prices remain high.

Nhưng Dragon Capital cho biết thặng dư thương mại của Việt Nam có thể giảm trong năm nay từ mức dự báo trước đó là 13,2 tỷ USD xuống 12 tỷ USD nếu giá dầu vẫn ở mức cao.

Vietnam has imported $6 billion worth of petroleum products a year for the last four years.

Bốn năm qua, Việt Nam đã nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu trị giá 6 tỷ đô la mỗi năm.

Industries like electronics would be affected by the disruption in the global supply chain due to the conflict, it said.

Ngành công nghiệp sản xuất điện tử có thể ảnh hưởng bởi sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu vì cuộc xung đột này.

Russia and Ukraine are major suppliers of nickel, krypton, aluminum, and palladium, all important items in the production of semiconductor chips, and any disruption in their supply can hit electronics manufacturing.

Nga và Ukraine là những nhà cung cấp niken, krypton, nhôm và paladium lớn, tất cả các mặt hàng quan trọng trong sản xuất chip bán dẫn và bất kỳ sự gián đoạn nào trong nguồn cung của họ đều có thể ảnh hưởng đến ngành sản xuất điện tử.

Vietnam imports processors from South Korea, Japan and Taiwan.

Việt Nam nhập khẩu chế phẩm từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan.

The three have voiced support for the west’s economic sanctions, and might also take some measures themselves against Russia.

Ba nước đã lên tiếng ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây và cũng có thể tự thực hiện một số biện pháp chống lại Nga.

Vietnam imported $59 billion worth of semiconductors, phones and electronic components from the three in 2021, or 17.6 percent of its total imports.

Việt Nam đã nhập khẩu 59 tỷ USD ba mặt hàng chất bán dẫn, điện thoại và linh kiện điện tử vào năm 2021, chiếm 17,6% tổng kim ngạch nhập khẩu.

The tension between Russia and them could raise the cost of manufacturing mobile phones and electronics in Vietnam, Dragon Capital said.

Dragon Capital cho biết, căng thẳng giữa Nga và Ukraine có thể làm tăng chi phí sản xuất điện thoại di động và thiết bị điện tử ở Việt Nam.

Vietnam’s inflation rate last year was 1.84 percent, the lowest since 2016.

Tỉ lệ lạm phát ở Việt Nam năm ngoái là 1.84%, thấp nhất kể từ năm 2016.

Nguồn : https://e.vnexpress.net/news/economy/russia-ukraine-conflict-pushes-up-vietnam-inflation-estimate-4433977.html

Từ mới:

inflation (n) /ɪnˈfleɪ.ʃən: sự lạm phát, tình trạng bị thổi phồng lên

barrel (n) /ˈbær.əl: thùng

nuclear (adj)  /ˈnjuː.klɪər: hạt nhân

pipeline (n) /ˈpaɪp.laɪn: đường ống dẫn

sanction (n) /ˈsæŋk.ʃən: sự phê chuẩn, luật pháp, sự trừng phạt

semiconductor (n) /ˌsem.i.kənˈdʌk.tər: chất bán dẫn

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment