Home Chưa được phân loại Người Việt gặp khó khăn khi mua nhà tại Mỹ

Người Việt gặp khó khăn khi mua nhà tại Mỹ

by Mai Lan
For buying a home in the U.S., singer Nguyen Hong Nhung had to go through a mountain of paperwork.

Để mua được nhà ở Mỹ, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã phải trải qua hàng núi thủ tục giấy tờ.

Other singers Quach Thanh Danh and Duc Tien had to put someone else’s name on the title deeds and pay more than the market price.

Các ca sĩ khác như Quách Thành Danh và Đức Tiến đã phải ghi tên người khác vào giấy tờ tùy thân và trả giá cao hơn giá thị trường.

Three years ago Danh was looking to buy a house in Austin, Texas in the U.S. He and his wife decided to settle in the U.S. when the children started primary school, and having a house is a prerequisite for a stable life, he said.

Ba năm trước, Danh đang tìm mua một căn nhà ở Austin, Texas, Mỹ. Anh và vợ quyết định sang Mỹ định cư khi các con bắt đầu học tiểu học, và có một ngôi nhà là điều kiện tiên quyết để cuộc sống ổn định.

The criteria for selecting the house included proximity to schools and hospitals and a peaceful and comfortable living environment.

Các tiêu chí để chọn căn nhà bao gồm gần trường học, bệnh viện và một môi trường sống yên bình và thoải mái.

He searched for three months. While he did not have financial issues, he did have a lot of procedural issues.

Anh ấy đã tìm kiếm trong ba tháng. Trong khi anh không có vấn đề gì về tài chính thì anh đã gặp rất nhiều vấn đề về thủ tục.

He says: “We decided to buy a 1,000-square-meter property with a garden and a lot of amenities for around VND11 billion (US$481,000). Houses in Texas are less expensive than in other parts of the country, but taxes and fees are considerable”.

Anh nói: “Chúng tôi quyết định mua một căn nhà rộng 1.000m2 có sân vườn và nhiều tiện nghi với giá khoảng 11 tỷ đồng (481.000 USD). Nhà ở Texas rẻ hơn các vùng khác của đất nước, nhưng thuế và phí thì khá đáng kể ”.

He dislikes mortgages because of the enormous interest they might entail. Besides, he does not have a permanent job in the U.S., resulting in a low credit score.

Anh không thích việc thế chấp vì những khoản lãi khổng lồ mà họ có thể đòi hỏi. Bên cạnh đó, anh ấy không có công việc cố định ở Mỹ, dẫn đến điểm tín dụng thấp.

“At the time my monthly income was insufficient to demonstrate my financial ability to purchase a home”.

“Vào thời điểm đó thu nhập hàng tháng của tôi không đủ để chứng minh khả năng tài chính để mua nhà”.

But despite having the cash, he was unable to buy a home without going through lengthy procedures for showing proof of origin of the money: for instance, it must have been in the bank for at least 60 days before being transferred.

Nhưng dù có tiền, anh ta vẫn không thể mua nhà mà không phải làm thủ tục kéo dài về việc xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số tiền: ví dụ, nó phải nằm trong ngân hàng ít nhất 60 ngày trước khi được chuyển đi.

Having trouble explaining the history of the $481,000 transferred from Vietnam to the U.S., he was forced to concede power of attorney to someone else and then transfer funds to the person in the form of real estate gift.

Gặp khó khăn khi giải thích lịch sử của 481.000 USD chuyển từ Việt Nam sang Mỹ, anh buộc phải trao quyền ủy nhiệm cho người khác rồi chuyển khoản cho người đó dưới hình thức là quà tặng bất động sản.

Thus, the process of preparing the documents, buying a home and switching names took several months. He is still tired when he thinks of the convoluted process, but pleased that the house’s worth has climbed dramatically in just a few years.

Như vậy, quá trình chuẩn bị hồ sơ, mua nhà và sang tên mất vài tháng. Anh vẫn còn mệt mỏi khi nghĩ về quy trình phức tạp, nhưng hài lòng vì giá trị của ngôi nhà đã tăng chóng mặt chỉ trong vài năm.

In the U.S., the median home sales price was $346,900 in 2021, up 16.9 percent from 2020, and the highest on record going back to 1999, according to the National Association of Realtors. Home sales had the strongest year since 2006, with 6.12 million homes sold, up 8.5 percent from the year before.

Tại Mỹ, giá bán nhà trung bình là 346.900 USD vào năm 2021, tăng 16,9% so với năm 2020 và là mức cao nhất được ghi nhận từ năm 1999, theo Hiệp hội Môi giới Quốc gia.Đây là năm có doanh số bán nhà mạnh nhất kể từ năm 2006, với 6,12 triệu ngôi nhà được bán, tăng 8,5% so với năm trước.

Tien and his wife did not have enough money like Danh, so they bought a house in California and had to take out a mortgage.

Vợ chồng Tiến không có đủ tiền như Danh nên đã mua một căn nhà ở California và phải thế chấp.

Tien says: “We rented a house for a while and in early 2019 signed a deal to buy this house for VND16 billion. I believe the principal and interest are still less than the rental”.

Tiến cho biết: “Chúng tôi thuê nhà một thời gian và đầu năm 2019 đã ký hợp đồng mua căn nhà này với giá 16 tỷ đồng. Tôi tin rằng tiền gốc và lãi vẫn ít hơn tiền thuê nhà”.

The monthly rent in California is $1,490 or more, he says.
Tiền thuê hàng tháng ở California là $ 1,490 hoặc hơn thế.

The procedures for buying and selling a house in California are extremely elaborate because real estate is scarce and expensive, and prices are always rising, Tien explains.

Tiến giải thích rằng các thủ tục mua bán nhà ở California vô cùng phức tạp vì bất động sản khan hiếm và đắt đỏ.

Buying a house in the U.S. must be done through a brokerage, he says. He chose a highly reputed one to ensure a greater chance of success.

Anh nói, mua nhà ở Mỹ phải thông qua môi giới. Anh đã chọn một địa chỉ có uy tín cao để đảm bảo cơ hội thành công lớn hơn.

“There are several procedures and documents that people who are not familiar with the law may find difficult to complete. So Americans always use brokers.”

“Có một số thủ tục và giấy tờ mà những người không rành về luật có thể khó hoàn thành. Vì vậy, người Mỹ luôn sử dụng các nhà môi giới.”

To ease the monthly pressure from mortgage repayment, the couple have decided to pay over an extended period.

Để giảm bớt áp lực hàng tháng từ việc trả nợ thế chấp, cặp đôi đã quyết định trả dần trong một thời gian dài.

Besides the monthly installment, they also have to pay property tax each year of around 1.2 percent of the house’s worth.

Bên cạnh việc trả góp hàng tháng, họ còn phải trả thuế bất động sản mỗi năm khoảng 1,2% giá trị căn nhà.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/trend/vietnamese-find-buying-a-home-in-the-us-daunting-4452903.html

Từ mới:

prerequisite (n)                  /ˌpriːˈrek.wɪ.zɪt/                        điều kiện tiên quyết

proximity (n)                       /prɒkˈsɪm.ə.ti/                           trạng thái gần (không gian)

mortgage (n)                      /ˈmɔː.ɡɪdʒ/                                  sự thế chấp

attorney (n)                        /əˈtɜː.ni/                                        người được ủy quyền

convoluted (adj)                /ˈkɒn.və.luː.tɪd/                            quấn, xoắn

scarce (adj)                        /skeəs/                                          khan hiếm

installment (n)                     /ɪnˈstɑːl.mənt/                             sự trả góp

You may also like

Leave a Comment