Home Chưa được phân loại Hơn 200.000 người chọn hình thức rút tiền bảo hiểm xã hội một lần

Hơn 200.000 người chọn hình thức rút tiền bảo hiểm xã hội một lần

by Admin
Nearly 209,000 Vietnamese chose to exit the social insurance scheme in the first three months of the year and take a one-time withdrawal, up 1 percent from a year ago.

Gần 209.000 người Việt Nam đã chọn cách rút tiền bảo hiểm xã hội một lần  trong ba tháng đầu năm, tăng 1% so với một năm trước.

HCMC alone had more than 37,000 people applying for the lump sum payout, an increase of about 19 percent over the same period last year. In Thu Duc City, District 12, Binh Tan, Hoc Mon and Binh Chanh such withdrawals overloaded insurance agencies, according to Vietnam Social Security, the national agency that oversees the payouts.

Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 37,000 người đăng ký rút tiền gộp chung 1 lần, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở Thủ Đức, quận 12, Bình Tân, Hóc Môn và Bình Chánh việc rút tiền như vậy khiến các cơ quan bảo hiểm quá tải, theo An ninh xã hội Việt Nam, cơ quan giám sát việc chi trả tiền trên toàn quốc.

These workers will get meager to no pension when they retire; and cannot enjoy free health insurance.

Những người lao động này sẽ nhận được mức lương hưu ít ỏi hoặc không có khi họ nghỉ hưu; và không được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí.

“This is a worrying state and it’s directly affecting labor rights and welfare when Vietnam’s population is beginning to age,” a Vietnam Social Security report said.

“ Đây là một thực trạng đáng lo ngại và trực tiếp ảnh hưởng đến quyền lợi và phúc lợi của người lao động khi dân số Việt Nam bắt đầu già đi,” Báo An ninh xã hội Việt Nam cho biết.

The agency is advising workers against choosing the one-time withdrawal option, encouraging them instead to pay or participate in social insurance fully to enjoy decent pension and 95 percent health insurance after retirement.

Cơ quan bảo hiểm đang khuyến khích người lao động không nên chọn phương án rút tiền một lần, thay vào đó họ đóng hoặc tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ để được hưởng lương hưu và bảo hiểm y tế 95% sau khi nghỉ hưu.

From 2016 to 2020, more than 3.7 million people chose the lump sum withdrawals of their social insurance. Nearly 750,000 people leave the system every year, accounting for over 5 percent of the total number of participants. For every two people who join the social insurance system, one is leaving early and the trend shows no sign of stopping.

Từ năm 2016 tới năm 2020, hơn 3.7 triệu người lao động chọn rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Gần 750,000 người rút khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội hàng năm, chiếm khoảng 5% trên tổng số người tham gia. Cứ hai người tham gia bảo hiểm xã hội thì có 1 người rút sớm và xu hướng này đang không có dấu hiệu giảm.

Most of the people (97 percent) who choose the one-time withdrawal option are those who have been unemployed for a year. They are mainly young people 26-29 years old, working outside the state agencies. More women (55.6 percent) than men (44.4 percent) choose the one-time withdrawal option.

Hầu hết (97%)những người chọn phương án rút tiền 1 lần đều là những người đã thất nghiệp khoảng một năm. Họ chủ yếu là những người trẻ từ 26-29 tuổi, không làm việc trong các cơ quan nhà nước. Nhiều phụ nữ (55,6%) hơn nam giới (44,4%) chọn rút tiền một lần.

According to the current policy, people with social insurance are only eligible for receiving a pension after 20 years of paying premiums. The conditions for withdrawing social insurance at one time are quite easy to fulfill at the moment. Participants of mandatory social insurance scheme can withdraw it after one year of unemployment; and voluntary participants after one year of not paying premiums.

Theo như chính sách hiện nay, người đóng bảo hiểm xã hội chỉ được hưởng lương hưu sau 20 năm tham gia. Điều kiện rút bảo hiệm xã hội 1 lần là khá dễ ở thời điểm này. Người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được rút sau một năm thất nghiệp; và những người tham gia tự nguyện sau một năm không đóng phí bảo hiểm.

According to a resolution of the Party Central Committee in 2018 on reforming social insurance policies, the minimum period of social insurance payment to enjoy a pension can be reduced from 20 to 15, even 10 years, creating more relaxed conditions for employees to enjoy pension early. The government plans to develop this policy and submit it to the National Assembly for adjustment and approval soon.

Theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu có thể giảm từ 20 xuống 15, thậm chí 10 năm, tạo điều kiện thoải mái hơn cho người lao động sớm được hưởng lương hưu. Chính phủ dự kiến xây dựng chính sách này và sớm trình Quốc hội điều chỉnh và thông qua.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/news/over-200-000-choose-social-insurance-lump-sum-withdrawal-4450017.html

Từ mới:

agency (n) /ˈeɪ.dʒən.si/ : cơ quan, sở, hãng, đại lý

payout (n)  /ˈpeɪ.aʊt: thanh toán

meager (adj)  /ˈmiː.ɡɚ/ : nghèo nàn, sơ sài, ít ỏi

welfare (n) /ˈwel.feər/ : sự thịnh vượng, phúc lợi

lump (n)  /lʌmp: toàn bộ, toàn thể

eligible (adj)  /ˈel.ɪ.dʒə.bəl/ : đủ tư cách, thích hợp, có thể chọn được

 

 

 

 

 

 

You may also like

1 comment

Cương 15/04/2022 - 15:41

Cách này học tiếng anh thật sự tôt, cảm ơn thật nhiều

Reply

Leave a Comment