Home Việt Nam Chính phủ có kế hoạch nâng cấp du lịch trên đảo Côn Đảo

Chính phủ có kế hoạch nâng cấp du lịch trên đảo Côn Đảo

by Mai Lan
The government plans major upgrades of facilities and infrastructure on Con Dao Island towards making it a “regional level eco-tourism area.”

Chính phủ có kế hoạch nâng cấp quy mô cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng trên Côn Đảo theo hướng biến đảo trở thành “khu du lịch sinh thái cấp khu vực”.

Under adjustments made to a general construction plan (with vision towards 2045) it has made for the archipelago that comprises 16 islands spread across 76 square kilometers, highly competitive branded tourism products will also be introduced.

Dưới sự điều chỉnh của quy hoạch xây dựng chung (tầm nhìn đến năm 2045), quần đảo bao gồm 16 hòn đảo trải rộng trên 76 km vuông, các sản phẩm du lịch mang thương hiệu có tính cạnh tranh cao cũng sẽ được giới thiệu.

The island’s airport, roads, waterways and piers will be upgraded while ensuring that construction work does not affect airport operations.

Sân bay, đường bộ, đường thủy và bến tàu trên đảo sẽ được nâng cấp đồng thời đảm bảo công việc xây dựng không ảnh hưởng đến hoạt động của sân bay.

The population of Con Dao, currently 10,500, is expected to rise to 15,000 by 2030 and 25,000 by 2045.

Dân số Côn Đảo hiện tại là 10.500 người, dự kiến ​​sẽ tăng lên 15.000 người vào năm 2030 và 25.000 người vào năm 2045.

Citing “limited land funds,” it has asked provincial authorities to consider “effective exploitation” while building and developing residential and tourist areas on the islands.

Với lý do “quỹ đất hạn hẹp”, huyện đảo đã đề nghị chính quyền tỉnh xem xét “khai thác hiệu quả” trong khi xây dựng và phát triển các khu dân cư và du lịch trên đảo.

Located off the southern Ba Ria – Vung Tau Province, Con Dao used to be known for a large prison first established by the French and later used by the Americans during the Vietnam War.

Nằm ngoài khơi phía Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Côn Đảo từng được biết đến với một nhà tù lớn đầu tiên do người Pháp xây dựng và sau đó được người Mỹ sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam.

Today, it is a famous tourist attraction for its white sandy beaches and crystal-clear blue waters.

Ngày nay, nó là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng với những bãi biển cát trắng và làn nước trong xanh như pha lê.

In 2019, the island welcomed 400,000 tourists, up 37 percent year-on-year.

Vào năm 2019, hòn đảo này đã đón 400.000 lượt khách du lịch, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

The Vietnam Air Services Company, or VASCO, a subsidiary of Vietnam Airlines, and the FLC Group’s Bamboo Airways are the only two carriers operating regular flights to the island at present.

Công ty Dịch vụ Hàng không Việt Nam, hay VASCO, một công ty con của Vietnam Airlines và Bamboo Airways của Tập đoàn FLC là hai hãng hàng không duy nhất khai thác các chuyến bay thường xuyên đến đảo hiện nay.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/places/government-plans-tourism-upgrades-on-con-dao-island-4446764.html

Từ mới:

infrastructure (n)                  /ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər/                      cơ sở hạ tầng

adjustment (n)                       /əˈdʒʌst.mənt/                           sự điều chỉnh

archipelago (n)                      /ˌɑː.kɪˈpel.ə.ɡəʊ/                       quần đảo

pier (n)                                    /pɪər/                                          bến tàu, cầu tàu

exploitation (n)                      /ˌek.splɔɪˈteɪ.ʃən/                       sự khai thác

You may also like

Leave a Comment