Home Việt Nam Việt Nam chưa mạnh dạn trong việc mở cửa trở lại du lịch

Việt Nam chưa mạnh dạn trong việc mở cửa trở lại du lịch

by Mai Lan
Vietnam is one of six top countries with the highest vaccine coverage rate, but it is still “timid” and “lacks confidence” in reopening international tourism, an expert says.

Một chuyên gia cho biết Việt Nam là một trong sáu nước có tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất, nhưng vẫn còn “rụt rè” và “thiếu tự tin” trong việc mở cửa trở lại du lịch quốc tế.

Tran Dinh Thien, a member of the prime minister’s economic advisory group, said Vietnam is not pushing itself enough as a safe tourist destination despite its high vaccination coverage.

Ông Trần Đình Thiên, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, cho biết Việt Nam chưa đủ sức trở thành một điểm đến du lịch an toàn mặc dù đã bao phủ tiêm chủng cao.

The country is “still timid and not really confident in reopening,” he said.

Quốc gia này “vẫn còn rụt rè và không thực sự tự tin vào việc mở cửa trở lại”, ông nói.

The Ministry of Culture, Sports & Tourism needs to have a clearer, more proactive roadmap to tell the world that Vietnam is a safe destination and ready to welcome back foreign tourists, Thien said.

Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cần có lộ trình rõ ràng hơn, chủ động hơn để nói với thế giới rằng Việt Nam là điểm đến an toàn và sẵn sàng chào đón du khách nước ngoài trở lại, ông Thiên nói.

This would be an opportunity for Vietnam’s aviation and tourism industries, which have been hit hardest by the Covid pandemic for the last two years, to strengthen their positions on the global map, he added.

Ông nói thêm, đây sẽ là cơ hội để ngành hàng không và du lịch Việt Nam, vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid trong hai năm qua, củng cố vị trí của mình trên bản đồ toàn cầu.

“Vietnam has been too cautious in reopening tourism. It has so far offered a visa-free policy for citizens from just 13 countries for a maximum of 15 days.

“Việt Nam đã quá thận trọng trong việc mở cửa trở lại du lịch, từ trước đến nay họ chỉ đưa ra chính sách miễn thị thực cho công dân từ 13 quốc gia trong thời hạn tối đa là 15 ngày.

“The government should grant visa exemption to more countries and prolong the stay of tourists to lure more foreigners back to the country because this would be an opportunity for aviation and travel firms to bounce back after nearly two years,” he reiterated.

“Chính phủ nên miễn thị thực cho nhiều quốc gia hơn và kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch để thu hút nhiều người nước ngoài trở lại đất nước hơn vì đây sẽ là cơ hội cho hàng không và các công ty du lịch phục hồi sau gần hai năm”, ông nhấn mạnh.

The government resumed its unilateral visa exemption policy for citizens from 13 countries as Vietnam reopened inbound tourism a fortnight ago after nearly two years of closure.

Chính phủ đã nối lại chính sách đơn phương miễn thị thực cho công dân từ 13 quốc gia khi Việt Nam mở cửa trở lại du lịch trong nước cách đây hai tuần sau gần hai năm đóng cửa.

Citizens from Belarus, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Norway, Russia, South Korea, Spain, Sweden, and the U.K. are allowed to visit Vietnam for up to 15 days without a visa regardless of passport type and entry purpose.

Công dân Belarus, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Na Uy, Nga, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh được phép đến Việt Nam tối đa 15 ngày mà không cần thị thực với tất cả loại hộ chiếu và mục đích nhập cảnh .

The country also has bilateral visa exemption policy for ASEAN co-members, Chile and Kyrgyzstan.

Việt Nam cũng có chính sách miễn thị thực song phương cho các nước trong khối ASEAN, Chile và Kyrgyzstan.

“If Vietnam can recover tourism soon and boost its position on the global tourism map, the country’s competitiveness would improve dramatically,” Thien said.

“Nếu Việt Nam sớm phục hồi du lịch và nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch toàn cầu thì năng lực cạnh tranh của đất nước sẽ được cải thiện đáng kể”, ông Thiên nói.

Vietnam was ranked 63rd among 140 economies in a 2019 tourism competitiveness ranking, according to a report released by the World Economic Forum. It said the tourism industry was limited by low labor productivity and reluctance to apply advanced information and communication technologies.

Việt Nam được xếp hạng thứ 63 trong số 140 nền kinh tế trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh du lịch năm 2019, theo một báo cáo do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố. Nó cho biết ngành du lịch bị hạn chế bởi năng suất lao động thấp và ngại áp dụng công nghệ thông tin và viễn thông tiên tiến.

In 2019, before the onset of Covid-19, Vietnam had received a record 18 million foreign tourists.

Năm 2019, trước khi Covid-19 xuất hiện, Việt Nam đã đón kỷ lục 18 triệu lượt khách du lịch nước ngoài.

The target this year is to welcome five to six million foreign tourists.

Mục tiêu trong năm nay là đón từ 5 đến 6 triệu lượt khách du lịch nước ngoài.

The country reopened to foreign tourists on March 15, requiring them to produce negative Covid test result, either from PCR or rapid testing, before arrival.

Quốc gia này đã mở cửa trở lại đối với khách du lịch nước ngoài vào ngày 15 tháng 3, yêu cầu họ phải xuất trình kết quả xét nghiệm Covid âm tính, từ PCR hoặc xét nghiệm nhanh, trước khi đến.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/travel/vietnam-not-bold-enough-in-tourism-reopening-expert-4444388.html

Từ mới:

timid (adj)                      /ˈtɪm.ɪd/                        rụt rè, bẽn lẽn

lure (v)                            /lʊər/                            lôi kéo, quyến rũ

reiterate (v)                    /riˈɪt.ər.eɪt/                    tóm lại, lặp lại

unilateral (adj)              /ˌjuː.nɪˈlæt.ər.əl/             đơn phương, một phía

bilateral (adj)                /ˌbaɪˈlæt.ər.əl/                 song phương, hai bên

You may also like

Leave a Comment