Home Việt Nam Giáo dục giới tính khiến giáo viên và học sinh gặp khó khăn

Giáo dục giới tính khiến giáo viên và học sinh gặp khó khăn

by Mai Lan
Pham Thanh Nga, a ninth-grade student in a Hanoi public school, said she felt uncomfortable with her sex education class. The teachers weren’t comfortable, either, she added.

Phạm Thanh Nga, học sinh lớp 9, một trường công lập ở Hà Nội, cho biết em cảm thấy không thoải mái với tiết học giáo dục giới tính của mình. Em nói thêm rằng thậm chí các giáo viên cũng không cảm thấy thoải mái.

Nga said she was taught about male and female genital organs, fertilization, conception and contraceptive methods from her eighth-grade biology textbook. Reproduction was the last chapter.

Nga cho biết em đã được dạy về cơ quan sinh dục nam và nữ, các biện pháp thụ tinh, thụ thai và tránh thai từ sách giáo khoa sinh học lớp 8. Trong đó chương cuối cùng là sự sinh sản.

“Since we are going through puberty, both girls and boys feel quite shy and awkward when learning about sex education. No one wants to talk about it,” she said.

Em nói: “Vì chúng ta đang bước qua tuổi dậy thì nên cả bé gái và bé trai đều cảm thấy khá ngại ngùng và lúng túng khi học về giáo dục giới tính.

She said sex education is never clear and specific in lower grades and students like her feel embarrassed on learning about it when they are coming of age.

Em cho biết giáo dục giới tính không bao giờ rõ ràng và cụ thể ở các lớp dưới và những học sinh như em cảm thấy xấu hổ khi học về nó khi  đến tuổi trưởng thành.

Nga is among many students who find school-based sex education taught in a theoretical and technical way, instead of a friendly, comprehensive approach that makes it easier to learn. The classes make them feel “out of touch,” she said.

Nga nằm trong số nhiều học sinh nhận thấy giáo dục giới tính trong trường học được dạy theo cách lý thuyết và quá chuyên môn, thay vì một cách tiếp cận toàn diện, thân thiện để dễ học hơn. Các lớp học khiến học sinh cảm thấy “lạc lõng”, em nói.

The students find that meaningful and open conversations about sex education are rarely held in a school setting.

Các học sinh nhận thấy rằng các cuộc trò chuyện cởi mở và có ý nghĩa về giáo dục giới tính hiếm khi được tổ chức trong môi trường học đường.

Nga said teachers sometimes avoid discussing this “controversial” topic, and therefore, many students think sex education is not important.

Nga cho biết các giáo viên đôi khi tránh thảo luận về chủ đề “gây tranh cãi” này, và do đó, nhiều học sinh cho rằng giáo dục giới tính không quan trọng.

“If we have questions, we discuss them with our close friends instead of asking questions in class.”

“Nếu có thắc mắc, chúng em thảo luận với những người bạn thân của mình thay vì đặt câu hỏi trong lớp.”

The current national sexuality education curriculum contains information this is not necessary and is irrelevant, said some teachers.

Một số giáo viên cho biết trong chương trình giáo dục giới tính quốc gia hiện hành có thông tin không cần thiết và không liên quan.

For instance, content dealing with taking care of pregnant mothers and babies is not necessary for fifth graders, Dao Thi Thu Huong, a teacher at the Da Ton Primary School, said, adding that the lessons should be replaced with those about self-care and how to prevent abuse.

Chẳng hạn, nội dung về chăm sóc bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh là không cần thiết đối với học sinh lớp 5, cô Đào Thị Thu Hương, giáo viên Trường tiểu học Đa Tốn, cho rằng nên thay bằng các bài học về chăm sóc bản thân và cách phòng chống lạm dụng.

Children are taught how to clean their bodies when they were in third grade. It was in the fifth grade that the first sex education lessons are introduced under civics and health sections, and as part of science lessons.

Trẻ em được dạy cách vệ sinh cơ thể khi còn học lớp ba. Ở lớp năm, các bài học giáo dục giới tính đầu tiên được giới thiệu dưới các phần công dân và sức khỏe, và như một phần của các bài học khoa học.

Fifth graders learn about reproduction, how the body is formed, what to do to keep both mother and baby healthy, puberty and hygiene during puberty, and others.

Học sinh lớp năm tìm hiểu về sinh sản, cách hình thành cơ thể, làm gì để giữ sức khỏe cho cả mẹ và con, tuổi dậy thì và vệ sinh ở tuổi dậy thì, và những điều khác.

Huong said that some fifth-graders who have reached puberty are often embarrassed during sex education lessons.

Cô Hương cho biết, một số học sinh lớp 5 đã dậy thì thường ngại ngần trong giờ học giáo dục giới tính.

“Sex education should be introduced earlier so that children are not embarrassed when they are in their teens. When they are equipped with knowledge and skills early, they will know how to protect themselves and actively prevent abuse,” she added.

“Nên giáo dục giới tính sớm hơn để trẻ không bị xấu hổ khi ở tuổi vị thành niên. Khi được trang bị kiến ​​thức, kỹ năng sớm, trẻ sẽ biết cách tự bảo vệ mình và chủ động phòng tránh bị xâm hại”, cô nói thêm.

According to Dr. Vu Thu Huong, former lecturer of Primary Education Department of Hanoi National University of Education, sex education programs were being neglected and being taught too late.

Theo TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội, chương trình giáo dục giới tính đang bị bỏ quên và dạy quá muộn.

Meanwhile, the content is not relevant for students, she said.

Trong khi đó, nội dung lại không thích hợp với học sinh.

Sex education in elementary school is integrated into science, while in middle school, it is part of eighth-grade biology curriculum.

Giáo dục giới tính ở trường tiểu học đang được lồng ghép vào khoa học, trong khi ở trường trung học cơ sở, nó là một phần của chương trình sinh học lớp 8.

Sex education should be taught separately and should have its own assessment test, she felt.

Cô cảm thấy giáo dục giới tính nên được dạy riêng và nên có bài kiểm tra đánh giá riêng.

Other experts have also said that with children today hitting puberty early, introducing sex education for fifth or eighth-graders is too late.

Các chuyên gia khác cũng nói rằng với trẻ em ngày nay dậy thì sớm, việc giáo dục giới tính cho học sinh lớp 5 hoặc lớp 8 là quá muộn.

Children abroad are taught at an early age, they have noted. Starting from preschool, children are taught how to wear underwear, protect themselves, clean private areas and prevent abuse. By the age of five, children learn about fetal formation, puberty, etc.

Họ lưu ý rằng trẻ em ở nước ngoài được dạy ngay từ khi còn nhỏ. Bắt đầu từ mầm non, trẻ được dạy cách mặc đồ lót, bảo vệ bản thân, vệ sinh vùng kín và phòng chống xâm hại. Đến năm tuổi, trẻ học về quá trình hình thành bào thai, dậy thì, v.v.

“Children who receive sex education early will be better prepared and know how to take care of their private areas and be able to detect any unusual problems sooner,” Huong said.

TS Hương nói: “Trẻ được giáo dục giới tính sớm sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn, biết cách chăm sóc vùng kín của mình và có thể phát hiện sớm hơn những vấn đề bất thường”.

She said many schools today, especially private ones, were aware of the importance of sex education.

Bà cho biết ngày nay nhiều trường học, đặc biệt là các trường tư thục, đã nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính.

When they find that students watch porn, masturbate during nap time and have been abused by strangers, schools have stepped up extracurricular activities or regularly invited experts to share their experiences and talk to students.

Khi phát hiện học sinh xem phim khiêu dâm, thủ dâm trong giờ ngủ trưa và bị người lạ xâm hại, các trường đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa hoặc thường xuyên mời chuyên gia đến chia sẻ kinh nghiệm, trò chuyện với các em.

She said: “Sex education is a broad topic that should not be taught only when students are in fifth or eighth grades. Other issues like LGBT rights and substance abuse also need to be taught at an early age.”

Cô nói: “Giáo dục giới tính là một chủ đề rộng lớn, không nên chỉ dạy khi học sinh lớp 5 hoặc lớp 8. Các vấn đề khác như quyền LGBT và lạm dụng chất kích thích cũng cần được dạy ngay từ khi còn nhỏ.”

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/trend/its-not-working-sex-education-makes-teachers-and-students-squirm-4441290.html

Từ mới:

fertilization (n)                    /ˌfɜː.tɪ.laɪˈzeɪ.ʃən/                       sự thụ tinh, thụ thai

contraceptive (adj)            /ˌkɒn.trəˈsep.tɪv/                         để tránh thụ thai

puberty (n)                          /ˈpjuː.bə.ti/                                   tuổi dậy thì

awkward (adj)                      /ˈɔː.kwəd/                                    vụng về, ngượng nghịu

controversial (adj)              /ˌkɒn.trəˈvɜː.ʃəl/                           gây tranh luận, mang tính tranh cãi

masturbate (v)                      /ˈmæs.tə.beɪt/                            thủ dâm

substance (n)                        /ˈsʌb.stəns/                                 chất, vật chất

 

You may also like

Leave a Comment