Home Việt Nam Cung cấp máy tính bảng miễn phí cho gia đình nghèo

Cung cấp máy tính bảng miễn phí cho gia đình nghèo

by Mai Lan
The Ministry of Information and Communications has put forward a plan to give each poor family a tablet if they cannot afford one.

Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra kế hoạch tặng mỗi gia đình nghèo một máy tính bảng nếu họ không đủ tiền mua.

In a draft circular it is putting forward for feedback, the ministry said each poor family should be given a tablet in case they have not received it from any other benefactors or charity programs.

Trong một dự thảo thông tư đang được đưa ra để lấy ý kiến ​​phản hồi, Bộ cho biết mỗi gia đình nghèo nên được phát một máy tính bảng trong trường hợp họ không nhận được nó từ bất kỳ nhà hảo tâm hoặc chương trình từ thiện nào khác.

The tablets will be given first to families in “extremely poor” and remote areas, stated the circular.

Thông tư nêu rõ, những chiếc máy tính bảng này sẽ được trao cho các gia đình ở vùng “đặc biệt nghèo” và vùng sâu vùng xa.

Families that have made contributions to socio-economic development will also be subjected to the program.

Các gia đình có đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội cũng sẽ là đối tượng của chương trình.

Tablets must meet the minimum technical and quality requirements to serve the needs of online learning.

Máy tính bảng phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật và chất lượng để phục vụ nhu cầu học trực tuyến.

The government approved in 2021 a program to provide public-utility telecommunications services until 2025, which held that 800,000 poor families would be either given a tablet or funds to buy smartphones.

Chính phủ đã phê duyệt vào năm 2021 một chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho đến năm 2025, theo đó 800.000 gia đình nghèo sẽ được cấp một máy tính bảng hoặc tiền để mua điện thoại thông minh.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-mulls-free-tablets-for-poor-families-4434824.html

Từ mới:

draft (n)                            /drɑːft/                      bản nháp, dự thảo
benefactor (n)                /ˈben.ɪ.fæk.tər/          nhà hảo tâm
circular (n)                      /ˈsɜː.kjə.lər/                thông tư
technical (adj)                /ˈtek.nɪ.kəl/                 thuộc về kĩ thuật
public-utility (n)            /ˌpʌb.lɪk juːˈtɪl.ə.ti/        công ích

You may also like

Leave a Comment