Home Việt Nam Hoàng Anh Gia Lai tập trung vào nuôi lợn và trồng chuối xuất khẩu

Hoàng Anh Gia Lai tập trung vào nuôi lợn và trồng chuối xuất khẩu

by Thu Hà
Hoang Anh Gia Lai Joint Stock Company is focusing on pig and banana farming in Vietnam, Laos and Cambodia for export, its chairman Doan Nguyen Duc, said.

Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức cho biết, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đang tập trung vào chăn nuôi lợn và trồng chuối tại Việt Nam, Lào và Campuchia để xuất khẩu.

Agriculture is hard work; once on the fourth day of a new lunar year I had to plant trees, but got bitter fruits,” he said while driving in a banana plantation stretching thousands of hectares.

Nông nghiệp là một ngành nghề khó khăn; Có lần bốn ngày tết tôi đi trồng cây nhưng lại nhận trái đắng ”, anh vừa nói vừa lái xe trong vườn chuối trải dài hàng nghìn ha.

For 10 years his company grew all kinds of trees ranging from passion fruit to grapefruit, but finally found the most suitable one – banana.

Trong 10 năm công ty của anh trồng đủ loại cây từ chanh dây đến bưởi, cuối cùng tìm được loại cây thích hợp nhất – chuối.

It currently has some 10,000 hectares of fruit trees, banana accounting for half of that, and the rest include jackfruit, avocado, durian, mango, and others. It has 2,500 ha under banana in Vietnam, 1,500 ha in Laos and 1,000 ha in Cambodia.

Vườn hiện có khoảng 10.000 ha cây ăn quả, trong đó chuối chiếm một nửa, phần còn lại bao gồm mít, bơ, sầu riêng, xoài và các loại khác. Có 2.500 ha chuối ở Việt Nam, 1.500 ha ở Lào và 1.000 ha ở Campuchia.

It plans to improve 10,000 ha of land to grow more banana this year.

Công ty anh có kế hoạch cải tạo 10.000 ha đất để trồng thêm chuối trong năm nay.

It also has seven pig farms with a capacity of around 300,000 head a year, and plans to build more with a capacity of one million pigs this year.

Công ty cũng có bảy trang trại chăn nuôi lợn với công suất khoảng 300.000 con / năm và có kế hoạch xây dựng thêm với công suất một triệu con lợn trong năm nay

Duc said HAGL’s debts have decreased from VND36 trillion (US$1.5 billion) to some VND10 trillion, and are expected to be paid off in the next one or two years.

Ông Đức cho biết các khoản nợ của HAGL đã giảm từ 36 nghìn tỷ đồng (1,5 tỷ đô la Mỹ) xuống khoảng 10 nghìn tỷ đồng và dự kiến ​​sẽ được trả hết trong một hoặc hai năm tới.

He expected the company to sell the remaining shares of Hoang Anh Gia Lai Agricultural Joint Stock Company (HAGL Agrico) to get at least VND2.2 trillion this year, and said it could issue more shares to pay off the remaining debt.

Ông kỳ vọng công ty sẽ bán số cổ phần còn lại của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) để thu về ít nhất 2,2 nghìn tỷ đồng trong năm nay, đồng thời cho biết có thể phát hành thêm cổ phiếu để trả khoản nợ còn lại.

“The joy of every day is not golfing, playing sports with friends or owning real estate, but watching pigs grow healthily and bananas being exported regularly”.

” Niềm vui mỗi ngày không phải là đánh gôn, chơi thể thao với bạn bè hay sở hữu bất động sản, mà là nhìn đàn lợn phát triển khỏe mạnh và chuối xuất khẩu đều đặn”.

The biggest difficulty in farming is finding buyers for agricultural products, but he has already found them, he said.

Khó khăn lớn nhất trong nghề nông là tìm người mua nông sản, nhưng anh đã tìm được.

“We sometimes harvest tens of thousands of tons of bananas a month, but sell them all.”

“Có khi chúng tôi thu hoạch hàng chục nghìn tấn chuối mỗi tháng, nhưng bán không hết”.

HAGL’s bananas grow at an altitude of 800 meters, and so are more tender and fragrant than others, he said.

Ông nói, chuối của HAGL mọc ở độ cao 800 mét nên mềm và thơm hơn những nơi khác.

Ensuring both quality and quantity are two factors that help the company export its bananas to China and other markets, he said.

Ông nói, đảm bảo cả chất lượng và số lượng là hai yếu tố để công ty xuất khẩu chuối sang Trung Quốc và các thị trường khác.

“Once you have a reputation, you will receive orders as soon as you offer goods and an attractive price”.

“Khi đã có uy tín, bạn sẽ nhận được đơn đặt hàng ngay khi có hàng với một mức giá hấp dẫn”.

During the peak season HAGL exports up to 300 containers of bananas to China. It also ships to Japan and South Korea.

Vào mùa cao điểm, HAGL xuất khẩu tới 300 container chuối sang Trung Quốc. Công ty cũng vận chuyển đến Nhật Bản và Hàn Quốc.

Duc said China consumes 18 million tons of bananas annually, but HAGL and HAGL Agrico’s total output is less than one million tons, noting that the former would increase its output this year.

Ông Đức cho biết Trung Quốc tiêu thụ 18 triệu tấn chuối hàng năm, nhưng tổng sản lượng của HAGL và HAGL Agrico chưa đến một triệu tấn, ông nhấn mạnh rằng công ty sẽ tăng sản lượng trong năm nay.

The average price now is VND12,000 per kilogram while the cost is VND6,500, and a hectare fetches profits of VND400 million a year, he said.

Giá trung bình hiện nay là 12.000 đồng một kg trong khi chi phí là 6.500 đồng, và một ha thu lãi 400 triệu đồng một năm, ông nói.

Fruits that do not meet quality standards and fetch around VND4,000 per kilogram are not thrown away but fed to pigs.

Trái cây không đạt tiêu chuẩn chất lượng, bán với giá khoảng 4.000 đồng / kg và không được vứt bỏ mà cho lợn ăn.

HAGL’s cost of raising pigs is VND35,000 per kilogram, and they fetch VND48,000-50,000 per kilogram. The animals are given herbs if they contract diseases instead of antibiotics.

Chi phí chăn nuôi lợn của HAGL là 35.000 đồng một kg, và họ lấy giá 48.000-50.000 đồng một kg. Chúng được cho uống các loại thảo mộc nếu chúng mắc bệnh thay vì dùng thuốc kháng sinh.

Normally, for every 25 kilogram of harvested bananas, 12 kilograms are exported, and the rest is used to feed pigs.

Thông thường, cứ 25 kg chuối thu hoạch thì xuất khẩu được 12 kg, số còn lại để làm thức ăn cho lợn.

“Without the bananas, we cannot raise pigs efficiently,” Duc said.

Ông Đức nói: “Nếu không có chuối, chúng tôi không thể chăn nuôi lợn hiệu quả.

They are fed to sows and are semi-processed, dried, ground and mixed with vitamins and soybeans to feed pigs raised for meat.

Thức ăn cho lợn nái được sơ chế, sấy khô, xay nhuyễn trộn với vitamin và đậu tương để làm thức ăn cho lợn nuôi lấy thịt.

HAGL targets revenues of VND4.82 trillion and profits of VND1.12 trillion this year.

HAGL đặt mục tiêu doanh thu 4,82 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận 1,12 nghìn tỷ đồng trong năm nay.

After its expansion, revenues will be in the billions of dollars, Duc added.

Sau khi mở rộng, doanh thu sẽ lên đến hàng tỷ đô la, ông Đức nói thêm.

*Bài viết của tác giả Thi Ha, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/business/companies/hoang-anh-gia-lai-aims-high-with-pig-banana-farming-4420495.html

Từ mới:

    focus on: tập trung vào (cái gì đó)

     export /iks´pɔ:t/ (n): Hàng xuất khẩu

     chairman /tʃeəmən/ (n): Chủ tịch

     agriculture /ˈægrɪˌkʌltʃər/ (n): Nông nghiệp

     stretch  /stretʃ/ (n): Sự căng ra, duỗi ra

     capacity /kə’pæsiti/ (n): Sức chứa, dung tích

      execpt to: dự kiến 

      real estate (n): Bất động sản

      harvest /ˈhɑrvɪst/ (n): thu hoạch, gặt 

 

You may also like

Leave a Comment