Home Việt Nam Tìm kiếm tư cách pháp nhân cho người Campuchia gốc Việt

Tìm kiếm tư cách pháp nhân cho người Campuchia gốc Việt

by Mai Lan
President Nguyen Xuan Phuc has promised to support Cambodia’s ethnic Vietnamese to soon have legal identities as they are not registered citizens in either country.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ hỗ trợ người dân Campuchia gốc Việt sớm có nhân thân hợp pháp vì họ không phải là công dân đã đăng ký tại một trong hai nước.

During a meeting on Wednesday with officials at the Vietnamese Embassy and representatives of businesses and the Vietnamese community in Cambodia, President Phuc said “there is no community that has encountered as many difficulties as the ethnic Vietnamese in Cambodia.”

Trong cuộc gặp hôm thứ Tư với các quan chức tại Đại sứ quán Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp cùng cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia, ông Phúc cho biết “không có cộng đồng nào gặp nhiều khó khăn như người Việt Nam ở Campuchia.”

It is because of their “uncertain legal status,” and many of them do not have any identity documents such as ID cards or passports, he said.

Nguyên nhân là bởi “tình trạng pháp lý không chắc chắn”, và nhiều người trong số họ không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào như thẻ căn cước hoặc hộ chiếu, ông nói.

Phuc was in Cambodia for a two-day state visit on Dec. 21-22 at the invitation of King Norodom Sihamoni.

Ông Phúc đã có mặt ở Campuchia trong chuyến thăm nhà nước kéo dài hai ngày từ 21 đến 22 tháng 12 theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.

Sim Chy, head of the Khmer-Vietnamese Association in Cambodia, told the meeting that the ethnic Vietnamese community is facing even more difficulties due to the plan to relocate them by the Cambodian government.

Sim Chy, người đứng đầu Hội người Việt gốc Khmer tại Campuchia, nói với cuộc họp rằng cộng đồng người gốc Việt đang gặp nhiều khó khăn hơn do kế hoạch di dời của chính phủ Campuchia.

Cambodian had earlier this year announced a plan to dismantle or relocate floating houses, fish farms, and boathouses or any other unregulated and illegal structures along the Tonle Sap River in Kampong Chhnang Province and Phnom Penh City.

Đầu năm nay, Campuchia đã công bố kế hoạch tháo dỡ hoặc di dời các ngôi nhà nổi, trang trại cá và nhà thuyền hoặc bất kỳ công trình nào khác không được kiểm soát và bất hợp pháp dọc theo sông Tonle Sap ở tỉnh Kampong Chhnang và thành phố Phnom Penh.

The reason given for this relocation is that the floating village dwellers “seriously affect water biodiversity, damage water quality, pollute the environment and affect the beauty of Phnom Penh, as well as affect the health of people who use unclean water.”

Lý do được đưa ra cho việc di dời này là các cư dân của làng nổi “làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đa dạng sinh học nước, hủy hoại chất lượng nước, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan của Phnom Penh, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của những người sử dụng nước không sạch.”

The decision affects thousands of ethnic Vietnamese as many of them are not eligible for the resettlement policy of the Cambodian government, because they are recognized neither as Cambodian nor as Vietnamese citizens.

Quyết định này ảnh hưởng đến hàng nghìn người gốc Việt vì nhiều người trong số họ không đủ điều kiện để được hưởng chính sách tái định cư của chính phủ Campuchia, vì họ không được công nhận là người Campuchia và cũng không phải là công dân Việt Nam.

Sim asked the Vietnamese head of state to suggest the Cambodian government soon issue an official document on the rights of ethnic Vietnamese people who have registered as foreigners living in Cambodia, as well as have a decision to recognize them as expats and grant them permanent residence cards.

Ông Sim yêu cầu nguyên thủ quốc gia Việt Nam đề nghị Chính phủ Campuchia sớm có văn bản chính thức về quyền của người Việt Nam đã đăng ký là người nước ngoài sinh sống tại Campuchia, cũng như có quyết định công nhận họ là người nước ngoài và cấp thẻ thường trú cho họ.

He also asks the Vietnamese leader to propose the Cambodian authorities simplify the process and procedures for those who have fulfilled the obligations of foreigners in the immigration category.

Ông cũng đề nghị lãnh đạo Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng Campuchia đơn giản hóa quy trình, thủ tục đối với những người đã hoàn thành nghĩa vụ của người nước ngoài trong diện xuất nhập cảnh

President Phuc said he will discuss with competent authorities to come up with feasible and effective solutions so that the ethnic Vietnamese community in Cambodia will soon have their legal status and settle down.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ trao đổi với các cấp có thẩm quyền để đưa ra các giải pháp khả thi, hiệu quả để cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia sớm có tư cách pháp nhân, an cư lạc nghiệp.

He also called them to “comply with the laws of the host country, take care of their business, and be exemplary.”

Ông cũng kêu gọi họ “tuân thủ luật pháp của nước sở tại, chăm lo cho việc kinh doanh của mình và hãy gương mẫu.”

“Embassies must promptly advise people of Vietnamese origin on regulations related to outstanding and border issues,” said the president.

“Đại sứ quán phải nhanh chóng tư vấn cho những người dân gốc Việt về các quy định liên quan đến các vấn đề nổi cộm và biên giới”, Chủ tịch nước nói.

According to the Khmer-Vietnamese Association, there are currently 30,000 ethnic Vietnamese in Phnom Penh.

Theo Hiệp hội người Việt gốc Khmer, hiện có 30.000 người gốc Việt sinh sống ở Phnom Penh.

Between the late 19th century and early 20th century, the French sent thousands of Vietnamese to Cambodia to work on their rubber farms and through the years, a Vietnamese community took root in the new land.

Trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, người Pháp đã đưa hàng nghìn người Việt Nam sang Campuchia để làm việc trên các nông trường cao su của họ và qua nhiều năm, một cộng đồng người Việt Nam đã hình thành trên vùng đất mới.

This community became a genocidal target under the Khmer Republic and Khmer Rouge governments in the 1970s. Thousands were killed and many more sought refuge in Vietnam.

Cộng đồng này đã trở thành mục tiêu diệt chủng của chính phủ Cộng hòa Khmer và Khmer Đỏ vào những năm 1970. Hàng ngàn người thiệt mạng và nhiều người khác tìm cách tị nạn ở Việt Nam.

The Khmer Rouge invaded Vietnam and killed tens of thousands of Vietnamese between 1975 and 1979.

Khmer Đỏ đã xâm lược và giết hại hàng chục nghìn người Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1979.

On the plea of Cambodian revolutionaries, Vietnamese soldiers entered Cambodia in January 1979, launched a retaliatory attack on the Khmer Rouge and succeeded in freeing Phnom Penh and large parts of Cambodia from their grasp.

Theo sự khẩn cầu của các nhà cách mạng Campuchia, những người lính Việt Nam đã tiến vào Campuchia vào tháng 1 năm 1979, tiến hành một cuộc tấn công trả đũa Khmer Đỏ và thành công trong việc giải phóng Phnom Penh và các vùng rộng lớn của Campuchia khỏi sự kiểm soát của chúng.

After the war ended, the ethnic Vietnamese returned to Tonle Sap, where their parents, grandparents and they were born, only to discover that they had been labeled as “illegal immigrants.”

Sau khi chiến tranh kết thúc, những người dân Việt Nam trở về Tonle Sap, nơi cha mẹ, ông bà và họ đã sinh ra, và họ phát hiện ra rằng họ đã bị gán cho là “những người nhập cư bất hợp pháp”.

As the Cambodian law only allows Cambodian citizens to buy land, thousands of ethnic Vietnamese settled in villages on stilts. After the pioneers, two more generations of Vietnamese Cambodians have been born in Cambodia, living with no official documentation of their existence until these days.

Do luật pháp Campuchia chỉ cho phép công dân Campuchia mua đất nên hàng nghìn người gốc Việt đã định cư trong các làng nhà sàn. Sau những người tiên phong, thêm hai thế hệ người Campuchia gốc Việt được sinh ra ở Campuchia, sống mà không có bất cứ tài liệu chính thức nào về sự tồn tại của họ cho đến tận ngày nay.

According to the Cambodian Overseas Vietnamese Association, over 1,500 Vietnamese families live in floating villages by Lake Tonle Sap, the largest freshwater body in Southeast Asia.

Theo Hiệp hội Việt kiều Campuchia, hơn 1.500 gia đình Việt Nam sống tại các làng nổi bên hồ Tonle Sap, vựa nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á.

*Bài viết của tác giả Hoang Thuy, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/news/president-phuc-pledges-to-seek-legal-status-for-cambodia-s-ethnic-vietnamese-4406763.html

Từ mới : 

dismantle (v)                        /dɪˈsmæn.təl/                        tháo dỡ

feasible (adj)                        /ˈfiː.zə.bəl/                             có tính khả thi

exemplary (adj)                    /ɪɡˈzem.plər.i/                       gương mẫu

promptly (adv)                      /ˈprɒmpt.li/                           nhanh chóng, kịp thời

genocidal (adj)                      /ˌdʒen.əˈsaɪ.dəl/                   mang tính diệt chủng

refuge (n)                              /ˈref.juːdʒ/                              lánh nạn, tị nạn

plea (n)                                  /pliː/                                        sự khẩn cầu

retaliatory (adj)                     /rɪˈtæl.i.ə.tər.i/                        hành động mang tính phản kích, trả đũa

grasp (n)                               /ɡrɑːsp/                                    sự chiếm lấy, kiểm soát

stilt (n)                                   /stɪlts/                                      nhà sàn

You may also like

Leave a Comment