Home Thế giới Women Call on FIFA to Demand Iran End Its Stadium Ban

Women Call on FIFA to Demand Iran End Its Stadium Ban

by Admin
World Cup

A group of well-known Iranian women, including famous writers, artists, and human rights lawyers, have written an open letter to the International Football Association (FIFA), asking it to demand Iran to lift(1) its ban on women attending sports stadiums.

Một nhóm phụ nữ Iran nổi tiếng, bao gồm các nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng và luật sư nhân quyền, đã viết một bức thư ngỏ gửi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), yêu cầu Iran dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ tham dự các sân vận động thể thao.

On Wednesday, Iranian women were permitted to go to a football stadium to watch their country’s team face Spain in the World Cup for the first time since the Islamic Revolution took place in 1979.

Thứ Tư tuần vừa rồi, phụ nữ Iran lần đầu tiên đã được phép đi đến một sân vận động bóng đá để xem đội tuyển quốc gia của họ đối đầu với Tây Ban Nha tại World Cup kể từ khi cuộc Cách mạng Hồi giáo diễn ra vào năm 1979.

Activists say that this concession was won due to the hard work of women activists in the country.

Các nhà hoạt động nói rằng sự nhượng bộ này có được bởi vì sự chăm chỉ của các nhà hoạt động phụ nữ ở trong nước.

But the overall ban against women attending events in sports stadiums is still in place in Iran, and the women who signed the open letter published Friday say it’s up to FIFA(2) to pressure Tehran.

Nhưng lệnh cấm toàn bộ đối với phụ nữ tham dự các sự kiện trong sân vận động vẫn tồn tại ở Iran, và những người phụ nữ đã ký bức thư ngỏ được công bố hôm thứ Sáu nói rằng trách nhiệm của FIFA là tạo sức ép lên Tehran.

After all, the association’s statutes prohibit discrimination(3) of any kind, the women say.

Xét cho cùng, các đạo luật của liên đoàn cấm phân biệt đối xử dưới mọi hình thức.

“You have the World Cup happening right now, and it’s the first time in almost four decades that women were allowed to attend and watch the World Cup alongside men. But it’s important to know that this ban still stands. It’s the only country in the world that has this ban,” Nina Ansary, an Iranian-American historian and author, told Newsweek. “All we’re asking as activists for FIFA to stand on its own principles.”

“ World Cup đang diễn ra, và đây là lần đầu tiên trong gần bốn thập kỷ mà phụ nữ được phép tham dự và xem World Cup cùng với nam giới. Nhưng điều quan trọng phải biết rằng lệnh cấm này vẫn còn giá trị. Đây là quốc gia duy nhất trên thế giới có lệnh cấm này, ”Nina Ansary, một nhà sử học và tác giả người Mỹ gốc Iran, nói với tạp chí Newsweek. “Tất cả chúng tôi với tư cách những nhà hoạt động đang yêu cầu được đối thoại với FIFA có ý kiến đối với những nguyên tắc riêng của mình.”

The letter, published by the Center for Human Rights in Iran, calls on FIFA to demand that Iran end its ban on women in stadiums or be thrown out(4) of the association and barred from participating in the World Cup. 

Bức thư, được công bố bởi Trung tâm Nhân quyền tại Iran, kêu gọi FIFA yêu cầu Iran chấm dứt lệnh cấm phụ nữ tới các sân vận động nếu không sẽ bị đưa ra khỏi hiệp hội và bị cấm tham gia World Cup.

Bao Song Ngu - Iranian women hope 2018 World Cup is turning point for stadium ban

World Cup: Iranian women hope 2018 World Cup is turning point for stadium ban

“The overwhelming majority of women in Iran oppose the discriminatory stadium ban in their country. Not only does the ban violate the football federation’s statutes, but FIFA also has a moral obligation to stand with these women and demand equality,” Nazanin Boniadi, a British-Iranian actress known for her role on the show Homeland, told Newsweek. “I’m honored to join 17 distinguished women in the Iranian diaspora to stand in solidarity with the women of our homeland.”

“Đa số phụ nữ ở Iran phản đối lệnh cấm phân biệt đối xử ở đất nước họ. Lệnh cấm này không chỉ vi phạm các đạo luật của liên đoàn bóng đá, mà FIFA còn có nghĩa vụ tinh thần đứng về phía những phụ nữ này và nhu cầu về sự bình đẳng, ”Nazanin Boniadi, một nữ diễn viên người Anh gốc Iran được biết đến với vai diễn trong chương trình Homeland, nói với tạp chí Newsweek. “Tôi rất hân hạnh được tham gia cùng 17 phụ nữ đặc biệt trong cộng đồng người Iran đại diện cho sự đoàn kết của những người phụ nữ tại quê nhà chúng tôi.”

Iranian authorities claim that sports stadiums are unsuitable for women because fans swear and get rowdy. But many women argue that they should be allowed in all of the same public spaces as men.

Các nhà chức trách Iran cho rằng các sân vận động thể thao không phù hợp với phụ nữ vì các fans hâm mộ chửi rủa và hay làm om sòm. Nhưng nhiều phụ nữ cho rằng họ nên được cho phép tới tất cả các không gian công cộng giống như nam giới.

In April, a group of women succeeded in sneaking into a stadium to watch a game wearing fake beards and wigs to disguise(5) themselves as men.

Khi đó, một nhóm phụ nữ đã thành công trong việc lẻn vào sân vận động để xem một trận đấu bằng việc đeo râu giả và tóc giả để ngụy trang thành đàn ông.

Protests have been taking place more frequently across Iran in recent months, and the women say now is a good time to pressure the regime to loosen its restrictions.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra thường xuyên hơn trên khắp Iran trong những tháng gần đây, và những người phụ nữ nói bây giờ là thời điểm tốt để gây áp lực đối với chính quyền nhằm nới lỏng những sự hạn chế.

Iran’s rival Saudi Arabia began allowing women to attend sporting events in stadiums for the first time in January. 

Đối thủ của Iran, Saudi Arabia bắt đầu cho phép phụ nữ tham gia các sự kiện thể thao tại sân vận động lần đầu tiên vào tháng Giêng.

  1. To lift (verb): Chấm dứt một luật lệ hay đạo luật

      The restrictions on water usage have been lifted now that the river levels are normal

      At last they’ve lifted the ban on jeans at the club.

  1. Be up to sb: Nói về việc giao phó trách nhiệm cho ai đó

      It’s up to you to make sure the house is kept tidy.

  1. Discrimination (noun): Sự phân biệt đối xử

      She will be remembered as an unrelenting opponent of racial discrimination.

      AIDS victims often experience social ostracism and discrimination.

  1. Be thrown out: Đuổi ra, đẩy ra, ném ra,..
  2. To disguise (verb): Cải trang, che dấu, che đậy,…

      He disguised himself by wearing a false beard.

We tried to disguise the fact that it was just a school hall by putting up coloured lights and  balloons.

 

 

You may also like

Leave a Comment