Home Thế giới Thái Lan tìm cách hạn chế truyền thông trong bối cảnh biểu tình tăng mạnh

Thái Lan tìm cách hạn chế truyền thông trong bối cảnh biểu tình tăng mạnh

by Phạm Thư

As pro-democracy protests continue in Thailand, the government has sought to restrict news coverage and block Telegram, the messaging service widely used by demonstrators.

Khi các cuộc biểu tình dân chủ tiếp diễn tại Thái Lan, chính phủ đang tìm cách hạn chế việc đưa tin và chặn Telegram, một dịch vụ tin nhắn được sử dụng rộng rãi bởi những người biểu tình.

Thousands of protesters gathered in northern Bangkok on Monday, as they have in different parts of the capital over the past week. Pro-democracy demonstrations were also held Monday in other cities.

Hàng ngàn người biểu tình tụ tập tại phía Bắc Bangkok vào thứ Hai, khi họ đã tụ tập tại các điểm khác nhau của thủ đô trong tuần qua. Các cuộc biểu tình dân chủ cũng tổ chức tại các thành phố khác vào thứ Hai.

The protests have continued even after Prime Minister Prayuth Chan-ocha declared an emergency order last week. The state of emergency banned gatherings of more than four people.

Các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục kể cả sau khi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ban hành lệnh khẩn cấp tuần trước. Lệnh khẩn cấp cấm tụ tập từ 4 người trở lên.

The protesters are demanding Prayuth’s resignation. The former army general has led the country under military rule since his group seized power in 2014. The protesters are also pushing for changes to the constitution and reforms of the country’s monarchy.

Những người biểu tình đang yêu cầu thủ tướng Prayuth từ chức. Cựu đại tướng quân đội đã lãnh đạo đất nước bằng sức mạnh quân đội kể từ khi phái của ông nắm quyền năm 2014. Những người biểu tình cũng đang thúc đẩy sự thay đổi hiến pháp và cải cách chế độ quân chủ của quốc gia.

A top official with Thailand’s National Broadcasting and Telecommunications Commission confirmed reports that the agency had been ordered to block the availability of Telegram. The official told The Associated Press the commission was in contact with internet service providers about carrying out the order. Demonstrators around the world use Telegram to help organize protests.

Một quan chức cấp cao tại Ủy ban Viễn thông và Truyền hình Quốc gia xác nhận rằng cơ quan này đã được yêu cầu chặn tính khả dụng của Telegram. Vị quan chức chia sẻ với hãng Associated Press rằng uy ban đang liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ internet để thực hiện lệnh này. Những người biểu tình trên thế giới sử dụng Telgram để tổ chức các cuộc biểu tình.

Police spokesman Kissana Phataracharoen also confirmed that an order signed by the chief of police could permit officials to block news websites that publish what he called “distorted information.”

Người phát ngôn của cảnh sát Kissana Phataracharoen cũng xác nhận lệnh đã được cảnh sát trưởng phê duyệt này sẽ cho phép các quan chức chặn các trang web tin tức đăng tải thông tin mà theo ông là “thông tin sai lệch.”

Under existing laws, the government’s National Broadcasting and Telecommunications Commission and the Ministry of Digital Economy and Society have the power to ban broadcasts and block internet content. Police themselves can also do so under the existing emergency order.

Theo luật hiện hành, Ủy ban Viễn thông và Truyền hình Quốc gia của chính phủ và Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số có quyền cấm phát sóng các chương trình truyền hình và chặn các nội dung trên internet. Cảnh sát cũng có thể có quyền tương tự theo lệnh khẩn cấp hiện có.

A spokesman for the digital ministry said it had requested court orders to take down content by four media companies and the Facebook page of the protest group Free Youth. The ministry had identified more than 300,000 pieces of content it said had violated Thai laws over the past week, the spokesman said.

Người phát ngôn của bộ kỹ thuật số cho biết mình đã yêu cầu lệnh từ tòa án để gỡ bỏ thông tin của 4 công ty truyền thông và một trang Facebook từ nhóm biểu tình tên Free Youth. Người phát ngôn đồng thời cho biết bộ đã xác định được hơn 300,000 bài nội dung vi phạm pháp luật Thái Lan trong tuần qua.

The Manushya Foundation is an independent group that campaigns for online freedom. It described the government measures as an attempt to silence free media. “Since the ban on protests did not work, the military-backed government hopes to create fear of telling the truth,” its director Emilie Palamy Pradichit said. “We urge free media to resist.”

Manushya Foundation là một tổ chức độc lập biểu tình giành sự tự do trực tuyến. Nhóm cho rằng các biện pháp của chính phủ là nỗ lực bưng bít sự tự do của truyền thông. “Khi lệnh cấm biểu tình không đạt hiệu quả mong muốn, chính phủ với sự hậu thuẫn của quân đội mong muốn tạo nỗi sợ phải nói sự thật,” giám đốc của tổ chức Emilie Pradichit cho biết. “Chúng tôi mong truyền thông hãy phản kháng lại.”

A 19-year-old protester named Jin cheered “keep fighting” during Monday’s demonstration. He told the Reuters news agency that any government action against media “takes away people’s rights to information.”

Một người biểu tình 19 tuổi tên Jin cổ vũ “hãy tiếp tục chiến đấu” trong cuộc biểu tình vào thứ Hai. Anh chia sẻ với cơ quan thông tấn Reuters rằng bất cứ hành động chống lại truyền thông nào của chính phủ đều “tước đi quyền thôn tin của con người.”

Student demonstrators have for the first time publicly criticized the monarchy and called for its reform. Such action is unheard of in Thailand, where the royal family is protected by laws preventing criticism of any of its members.

Những sinh viên biểu tình lần đầu tiên chỉ trích chế độ quân chủ công khai và kêu gọi sự cải cách. Hành động như vậy là chưa bao giờ có tại Thái Lan, nơi mà hoàng gia được pháp luật bảo vệ

Conservative Thais accuse the protest movement of seeking to end the monarchy, a charge its leaders deny. The Royal Palace has made no comment on the protest movement or its demands.

Những người Thái Lan bảo thủ cáo buộc việc các cuộc biểu tình tìm cách chấm dứt chế độ quân chủ, một yêu cầu mà lãnh đạo của bên bảo thủ từ chối. Cung điện Hoàng gia không tỏ thái độ gì về hành động hay những yêu cầu của bên biểu tình.

Prayuth has said he will not quit. On Monday, he expressed support for a proposal to call a special session of parliament to discuss the situation. His supporters hold a majority in parliament.

Prayuth cho biết ông sẽ không từ bỏ. Vào thứ Hai, ông bày tỏ sự ủng hộ của mình với việc đề xuất triệu tập phiên họp đột xuất của quốc hội để thảo luận về tình huống này. Những người ủng hộ ông chiếm đa số trong quốc hội.

“We are just asking people not to do wrong and destroy the government and people’s property,” Prayuth said. “What the government needs to do is to protect the monarchy. This is the duty of all Thais,” he added.

“Chúng tôi chỉ yêu cầu mọi người không hành động sai lầm và phá hủy chính phủ cùng tài sản của người dân,” Prayuth cho biết. “Những gì chính phủ cần phải làm là bảo vệ chế độ quân chủ. Đây là nhiệm vụ của toàn bộ người Thái,” ông bổ sung thêm.

Nguồn: VOA

monarchy /ˈmɒn.ə.ki/ – n. chế độ quân chủ

Ex: Monarchy is a system of government in which a country is ruled by a king and queen whose power is limited by a constitution. – Chế độ quân chủ là một thể chế chính phủ mà quốc gia được trị vì bởi quốc vương và nữ hoàng với quyền lực bị hạn chế bởi hiến pháp.

distort /dɪˈstɔːt/ – v. sai lệch, bóp méo (thông tin)

Ex: She accused her opponent of distorting the truth. – Cô buộc tội đối thủ của mình vì đã bóp méo sự thật.

existing /ɪɡˈzɪs.tɪŋ/ – adj. đang tồn tại

Ex: Under the existing conditions many children are going hungry. – Với điều kiện hiện tại nhiều trẻ em sẽ lâm vào cảnh đói khát.

demand /dɪˈmɑːnd/ – v. yêu cầu

Ex: I demanded an explanation. – Tôi yêu cầu một sự giải thích.

violate  /ˈvaɪ.ə.leɪt/ – v. xâm phạm

Ex: They were charged with violating federal law. – Họ bị buộc tội vi phạm luật liên bang.

carry out /ˈkær.i/ /aʊt/- thực hiện, thực thi

Ex: Dr Carter is carrying out research on early Christian art. Tiến sĩ Carter đang tiến hành nghiên cứu về nghệ thuật Cơ đốc giáo thời kỳ đầu.

measure /ˈmeʒ.ər/ – n. biện pháp

Ex: What further measures can we take to avoid terrorism? – Chúng ta có thể thực hiện những biện pháp nào hơn để tránh khủng bố?

criticism /ˈkrɪt.ɪ.sɪ.zəm/ – n. sự chỉ trích

Ex: The designs for the new mosque have attracted widespread criticism. – Thiết kế của nhà thờ Hồi giáo mới đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi.

Luyện Tập+

You may also like

2 comments

Phi Thiên 23/10/2020 - 08:40

ko biết nói sao nhưng mình rất thích trang này, sẽ cố gắng đọc.

Reply
Khánh Linh 23/10/2020 - 08:49

Hy vọng bạn sẽ luôn ủng hộ Báo Song Ngữ

Reply

Leave a Comment