Home Thế giới Sinh viên từ chối trở lại trường sau đại dịch COVID-19

Sinh viên từ chối trở lại trường sau đại dịch COVID-19

by Phạm Thư
College student Peniella Irakoze recently called more than 1,000 other students who did not return to her school, Phoenix College, this term.

Sinh viên cao đẳng Peniella Irakoze gần đây đã liên lạc hơn 1,000 sinh viên khác, những người không quay lại trường của cô, trường Cao đẳng Phoenix, trong kỳ học này.

The 20-year-old works part-time for the community college in the southwestern U.S. state of Arizona. These days, it has become a usual part of her job to check on how those students are doing during the ongoing coronavirus pandemic.

Cô gái 20 tuổi này làm việc bán thời gian cho trường cao đẳng cộng đồng này tại bang Arizona phía Tây Nam Hoa Kỳ. Những ngày này, công việc thường thấy của cô là kiểm tra việc các sinh viên đang làm gì trong khi đại dịch virus corona đang diễn ra.

“I didn’t know that so many people were struggling,” said Irakoze, who studies medical laboratory science. “So many students aren’t coming back,” she added.

“Tôi không biết rằng có nhiều người đang chật vật đến vậy,” Irakoze, người đang theo học ngành khoa học kỹ thuật y tế. “Vì vậy có nhiều sinh viên đang không quay lại trường học,” cô bổ sung.

Community colleges offer two-year degrees and job training. They often appeal to older students looking to learn new skills.

Các trường cao đẳng cộng đồng cấp bằng kỳ hạn 2 năm và đào tạo nghề. Các trường thường khuyến khích sinh viên lớn tuổi hơn tìm hiểu và học hỏi các kỹ năng mới.

Phoenix College is one of many community colleges in America to have seen major drops in enrollment over the last year, as students face difficulties with money, family life and online learning.

Cao đẳng Phoenix là một trong số nhiều trường cao đẳng cộng đồng tại Hoa Kỳ có số lượng nhập học tụt giảm mạnh trong năm qua, khi các sinh viên phải đối mặt với các khó khăn về tiền bạc, cuộc sống gia đình và học trực tuyến.

Across the country, community colleges have seen a 10 percent drop from the autumn of 2019 to autumn 2020. Those numbers come from the National Student Clearinghouse.

Xuyên suốt quốc gia này, các trường cao đẳng cộng đồng đã có lượng nhập học giảm 10% kể từ mùa thu năm 2019 cho đến mùa thu 2020. Con số đến từ báo cáo của National Student Clearinghouse.

Community colleges have been hit harder than four-year colleges and universities.

Các cao đẳng cộng đồng đã bị tác động mạnh mẽ hơn so với các cao đẳng và đại học đào tạo chương trình 4 năm.

The pandemic has had a severe effect on older adult students who choose the community college path. Many have lost jobs or have no time for their own schooling as they supervise their children’s online classes.

Đại dịch đã tác động nghiêm trọng tới các sinh viên trưởng thành lớn tuổi lựa chọn con đường cao đẳng cộng đồng. Nhiều người đã mất việc hoặc không có thời gian cho việc học khi họ phải giám sát các lớp học trực tuyến của con em mình.

Martha Parham is senior vice president for the American Association of Community Colleges. She noted that the majority of older adult community college students have or had jobs in industries that have been badly hurt by the pandemic.

Martha Parham là phó chủ tịch cấp cao của Hiệp hội các Trường Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ. Bà chỉ ra rằng phần lớn sinh viên trưởng thành lớn tuổi tại cao đẳng cộng đồng có hoặc từng có các công việc trong các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực nặng nề bởi đại dịch.

Often during times of nationwide economic difficulties, more Americans turn to community college education. They do so to learn new job skills or change their careers.

Thường trong thời gian khó khăn kinh tế toàn quốc, nhiều người Mỹ lựa chọn giáo dục cao đẳng cộng đồng. Họ làm vậy để học thêm các kỹ năng mới hoặc thay đổi nghề nghiệp.

But that has not happened during the pandemic, education experts say.

Nhưng các chuyên gia giáo dục cho biết, điều này không xảy ra trong đại dịch.

That raises concerns for policy makers and others who consider community colleges to be an important path for low-earning Americans. At a Senate hearing last month, Miguel Cardona, President Joe Biden’s pick for education secretary, called for federal financial support to help hurting community colleges.

Điều này làm dấy lên lo ngại của các nhà chính sách và những người coi cao đẳng cộng đồng là một con đường quan trọng dành cho những người Mỹ có thu nhập thấp. Tại một phiên điều trần của Thượng viện tháng trước, Miguel Cardona, bộ trưởng giáo dục được lựa chọn bởi Tổng thống Joe Biden, đã kêu gọi các hỗ trợ tài chính liên bang để giúp đỡ các trường cao đẳng cộng đồng bị thiệt hại.

Even in good economic times, many community college students struggle to stay in school as they deal with the demands of supporting families, paying for housing and covering the costs of school.

Kể cả trong thời điểm kinh tế ổn định, nhiều sinh viên cao đẳng cộng đồng vật lộn với việc đi học trên trường khi họ phải đối mặt với các nhu cầu về giúp đỡ gia đình, trả tiền nhà và chi trả cho các chi phí học.

The added difficulties of the pandemic have been too much for many students, said Ralph Thompson. He is the temporary dean of students at Phoenix College. Thompson gave Irakoze the task of calling other students to see how they are dealing with the crisis.

Theo Ralph Thompson, thêm những khó khăn từ đại dịch đã là quá sức đối với nhiều sinh viên. Ông là trưởng phòng công tác sinh viên tạm thời tại Cao đẳng Phoenix. Thompson đã giao cho Irakoze nhiệm vụ liên lạc với các sinh viên khác để xem cách họ đang đối mặt với cuộc khủng hoảng.

“The students need to hear that someone understands what they are going through,” Thompson said.

“Các sinh viên cần nghe rằng ai đó hiểu họ đang trải qua điều gì,” Thompson cho biết.

Across the U.S., community colleges have reported rising demand from students who need help getting food.

Trên toàn Hoa Kỳ, các trường cao đẳng cộng đồng đã cho biết nhu cầu của những sinh viên cần hỗ trợ thực phẩm ngày càng tăng.

At MassBay Community College near Boston, applications for meal assistance have increased 80 percent since last year. Dinora Torres — a single mother with four young daughters — said the assistance helped her continue taking classes.

Tại Cao đẳng Cộng đồng MassBay gần Boston, đơn ứng tuyển làm trợ lý nhà ăn đã tăng 80% kể từ năm ngoái. Dinora Torres – một người mẹ đơn thân với 4 người con – cho biết việc trợ lý giúp cô tiếp tục theo các lớp học của mình.

“If I didn’t have that, I don’t know if I could have been able to make it,” said Torres, who is 29. “It has been really hard. A lot of nights I’m not sleeping. Some days I would have to send my kids to my parents so I could work all day on catching up.”

“Nếu tôi không có công việc đó, tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục hay không,” Torres, 29 tuổi, cho biết. “Mọi thứ thực sự rất khó khăn. Đã nhiều đêm tôi không ngủ được. ngày nào đó tôi sẽ phải gửi con tôi cho bố mẹ tôi để tôi có có thể làm việc cả ngày và bắt kịp tình hình.”

MassBay suffered a 10 percent drop in enrollment. School officials there have been giving increasing financial aid for students. Torres said donors set up by the college brought her family a Thanksgiving meal and Christmas presents for her daughters.

MassBay đã có số đơn ứng tuyển giảm 10%. Các cán bộ trong trường đã tăng sự hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Torres cho biết các nhà tài trợ thành lập bởi trường đã đem đến cho gia đình cô bữa ăn Lễ Tạ ơn và quà Giáng sinh cho những đứa con gái của cô.

“They got my daughters each a gift,” Torres said. “I wasn’t even going to celebrate the holidays this year because I didn’t have the money.”

“Họ đã tăng mỗi đứa con gái tôi một món quà,” Torri chia sẻ. “Tôi thậm chí đã không ăn mừng ngày lễ năm nay bởi tôi không có tiền.”

Community college supporters hope the enrollment drop is temporary. Some experts predict many students will return to classes when schools reopen and jobs return.

Những người ủng hộ trường cao đẳng công cộng mong rằng việc giảm tỷ lệ nhập học chỉ là tạm thời. Một số chuyên gia dự đoán nhiều sinh viên sẽ quay lại lớp học khi trường học mở cửa lại và các công việc cũng quay lại.

But at least some students are expected to decide against higher education. Experts say that choice could lead to a lifetime of lower earnings and financial struggles.

Nhưng ít nhất một số sinh viên được cho là quyết định không đi học giáo dục bậc cao. Các chuyên gia cho biết lựa chọn này sẽ dẫn đến thu nhập thấp hơn và các khó khăn về tài chính trong cả đời người.

“We are worried about losing some of them permanently,” said David Podell, president of MassBay. “They may follow up later, but each year that they defer their education, the less they’re going to make in a lifetime and the later the stability will come.”

“Chúng tôi lo lắng rằng sẽ mất đi một vài sinh viên mãi mãi,” theo David Podell, Hiệu trưởng của MassBay. “Họ có thể theo học sau, nhưng cứ mỗi năm họ hoãn lại việc học, họ sẽ càng kiếm ít tiền trong cuộc đời hơn và sự ổn định sẽ đến chậm hơn.”

The drop in enrollment also represents how the pandemic has widened educational racial inequalities.

Sự giảm nhập học cũng cho thấy cách đại dịch đã làm tăng sự bất bình đẳng chủng tộc trong giáo dục.

The National Student Clearinghouse reports that enrollment drops at community colleges were largest among Black students and Native Americans.

National Student Clearinghouse báo cáo rằng sự giảm nhập học tại cao đẳng cộng đồng của sinh viên người da đen và người bản xứ Hoa Kỳ là lớn nhất.

About 60 percent of Phoenix College’s students are racial minorities, but officials said it is too early to know whether minorities experienced greater decreases.

Khoảng 60% sinh viên Cao đẳng Phoenix thuộc chủng tộc thiểu số, nhưng các quan chức cho biết còn quá sớm để biết liệu nhóm người thiểu số có sự giảm lớn hơn hay không.

Angelica Larraga is a student at Phoenix College. She said the pandemic forced her to give up working as a traveling hair stylist because she could not visit people’s homes.

Angelica Larraga là sinh viên tại Cao đẳng Phoenix. Cô cho biết đại dịch đã buộc mình phải bỏ công việc nhà tạo mẫu tóc di động bởi cô không thể đến nhà của mọi người.

Larraga is 35 years old. She has two young sons. She said the last year has been extremely difficult, and her children have struggled with online learning.

Larraga hiện 35 tuổi. Cô có 2 người con trai còn trẻ. Cô cho biết năm ngoái thực sự rất khó khăn, và những đứa trẻ của mình phải vật lộn với việc học trực tuyến.

Financial assistance from the school has helped Larraga pay for her schooling and books. But the family’s economic difficulties meant they needed additional help from local food donation programs.

Sự hỗ trợ tài chính từ trường học đã giúp Larraga chi trả cho việc học và sách của cô. Nhưng các khó khăn về tài chính của gia đình đồng nghĩa với việc họ cần thêm sự hỗ trợ từ các chương trình quyên góp thực phẩm địa phương.

Larraga said, “I’m just trying to make everything work.”

Larraga cho biết, “Tôi chỉ cố để khiến mọi thứ ổn định.”

Nguồn: VOA

New words: 

enrollment /ɪnˈrəʊl.mənt/ – n. sự tham gia, gia nhập, sự nhập học

Ex: Enrollment during the school year is limited to about 40 students. –

application /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/ – n. sự ứng tuyển, đơn ứng tuyển

Ex: I’ve sent off applications for four different jobs. – Tôi đã gửi đơn ứng tuyển cho 4 công việc khác nhau.

defer /dɪˈfɜːr/ – v. hoãn lại, lựa chọn sau

Ex: My bank has agreed to defer the repayments on my loan. – Ngân hàng của tôi đã đồng ý hoãn trả khoản vay của tôi.

stability /stəˈbɪl.ə.ti/ – n. sự ổn định

Ex: I’m worried about his mental stability. – Tôi lo lắng cho sự ổn định tâm lý của anh ấy.

inequality /ˌɪn.ɪˈkwɒl.ə.ti/ – n. sự bất bình đẳng

Ex: The law has done little to prevent racial discrimination and inequality. – Luật pháp đã ngăn chặn phân biệt và bất bình đẳng chủng tộc một cách hời hợt.

supervise /ˈsuː.pə.vaɪz/ – v. giám sát

Ex: The children play while two teachers supervise . – Bọn trẻ đang nô đùa trogn khi hai giáo viên đang giám sát chúng.

You may also like

Leave a Comment