Home Thế giới Từ giáo dục đến Bitcoin, những hạn chế mới ở Trung Quốc

Từ giáo dục đến Bitcoin, những hạn chế mới ở Trung Quốc

by Nguyệt Minh
For months, China has been increasing restrictions on private companies operating in the country. Here are the industries facing new measures:

Trong nhiều tháng, Trung Quốc đã gia tăng các hạn chế đối với các công ty tư nhân hoạt động tại nước này. Dưới đây là các ngành phải đối mặt với các biện pháp mới:

Education
Giáo dục

In education, measures began on Saturday barring private, for-profit tutoring companies from raising investments outside the country.

Trong lĩnh vực giáo dục, các biện pháp bắt đầu được thực hiện vào thứ Bảy, cấm các công ty dạy thêm tư nhân vì lợi nhuận không được huy động các khoản đầu tư ra nước ngoài.

The new rules also said tutoring centers must operate as non-profit organizations. They also cannot offer subjects already taught in public day schools or hold classes on weekends or holidays.

Các quy định mới cũng cho biết các trung tâm dạy thêm phải hoạt động như một tổ chức phi lợi nhuận. Họ cũng không thể cung cấp các môn học đã được dạy trong các trường học ban ngày hoặc tổ chức các lớp học vào cuối tuần hoặc ngày lễ.

China’s competitive higher education system has made tutoring services very popular with parents. Private tutoring is a $120 billion industry in the country and includes several companies based overseas. But to increase the nation’s slow birthrate, the government has been trying to lower the cost of raising children.

Hệ thống giáo dục đại học cạnh tranh của Trung Quốc đã làm cho dịch vụ gia sư trở nên rất phổ biến với các bậc phụ huynh. Dạy thêm là một ngành công nghiệp trị giá 120 tỷ đô la trong nước và bao gồm một số công ty có trụ sở ở nước ngoài. Nhưng để tăng tỷ lệ sinh chậm của quốc gia, chính phủ đã cố gắng giảm chi phí nuôi dạy trẻ em.bitcointrungquoc
Online finance
Tài chính trực tuyến

In November, China’s banking regulators put out draft rules calling for stronger controls for online lending. The company Ant Group is a major lender. Ant Group is a part of the larger Alibaba Group, a Chinese company specializing in technology, finance and online product sales.

Vào tháng 11, các cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc đã đưa ra các quy tắc dự thảo kêu gọi kiểm soát mạnh mẽ hơn đối với hoạt động cho vay trực tuyến. Công ty Ant Group là một công ty cho vay lớn. Ant Group là một bộ phận của Tập đoàn Alibaba, một công ty Trung Quốc chuyên về công nghệ, tài chính và bán sản phẩm trực tuyến.

The rules set limits for online loans between provinces and put a limit on loan amounts for individuals.

Các quy định đặt ra hạn mức cho các khoản vay trực tuyến giữa các tỉnh và giới hạn số tiền cho vay đối với cá nhân.

In April, the regulator demanded that Ant Group separate its payment business from its personal finance business.

Vào tháng 4, cơ quan quản lý đã yêu cầu Ant Group tách hoạt động kinh doanh thanh toán khỏi hoạt động kinh doanh tài chính cá nhân.

Online commerce
Thương mại trực tuyến

Regulators have also cracked down on traditional online commerce, or product sales.

Các cơ quan quản lý cũng đã thẳng tay đàn áp thương mại trực tuyến truyền thống hoặc buôn bán sản phẩm.

In April, the State Administration of Market Regulation fined Alibaba Group $2.75 billion. It was the company’s highest fine yet. The regulator says Alibaba had been preventing its product sellers from selling their goods on other websites.

Vào tháng 4, Cục Quản lý Thị trường Nhà nước đã phạt Tập đoàn Alibaba 2,75 tỷ USD. Đó là mức phạt cao nhất của công ty. Cơ quan quản lý cho biết Alibaba đã ngăn cản những người bán sản phẩm của mình bán hàng hóa của họ trên các trang web khác.giao-duc
The regulator has also fined smaller companies for their practices related to consumer rights and labor.

Cơ quan quản lý cũng đã phạt các công ty nhỏ hơn vì các hành vi của họ liên quan đến quyền của người tiêu dùng và lao động.

In May, it fined the company JD.com 300,000 yuan for publishing false information about its food products. JD.com is a major competitor of Alibaba.

Vào tháng 5, họ đã phạt công ty JD.com 300.000 nhân dân tệ vì công bố thông tin sai lệch về các sản phẩm thực phẩm của mình. JD.com là một đối thủ cạnh tranh lớn của Alibaba.

This week, the regulator ordered China’s food drop-off companies to provide better protection for workers.

Tuần này, cơ quan quản lý đã ra lệnh cho các công ty thực phẩm của Trung Quốc ngừng hoạt động để bảo vệ tốt hơn cho người lao động.

Nguồn VOA
Tutor   /ˈtʃuː.tər/    – n : gia sư dạy kèm
Ex: His parents got him a tutor to help with his maths. – Cha mẹ anh ta đã cho anh ta một gia sư để giúp anh ta học toán.
Draft   /drɑːft/    – n : dự thảo
Ex: We decided to abandon the first draft of the report and start over. – Chúng tôi quyết định bỏ bản thảo đầu tiên của báo cáo và bắt đầu lại.
Province    /ˈprɒv.ɪns/    – n : tỉnh
Ex: the Canadian province of Alberta – tỉnh Alberta của Canada
Fine    /faɪn/     – v : bắt phạt
Ex: Drivers who exceed the speed limit can expect to be fined heavily. – Những người lái xe vượt quá tốc độ cho phép có thể bị phạt nặng.
Consumer    /kənˈsjuː.mər/    – n : khách hàng
Ex: The new rates will affect all consumers, including businesses. – Tỷ giá mới sẽ ảnh hưởng đến tất cả người tiêu dùng, bao gồm cả các doanh nghiệp.

You may also like

3 comments

Tus 17/11/2021 - 23:13

Hay lắm ạ

Reply
Jenny 11/09/2021 - 22:40

hay lắm ạ. cảm ơn ad

Reply
Nguyệt Minh 29/09/2021 - 12:49

Hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ! Hãy đón đọc các bài viết tiếp theo của tụi mình nhé!

Reply

Leave a Comment