Home BlogFun #99 Lời chúc Thành công bằng tiếng Anh Hay và Ý nghĩa nhất

#99 Lời chúc Thành công bằng tiếng Anh Hay và Ý nghĩa nhất

by Admin
Thành công chính là mục tiêu sống, là đích đến của mỗi con người. Con người chúng ta khi sinh ra lớn lên ai cũng muốn mình được thành công, khẳng định vị trí của mình trong công việc trong xã hội, được nhiều người ngưỡng mộ, nể phục cảm thấy mình làm được nhiều điều vĩ đại lớn lao.

Vì vậy hãy dành những lời chúc thành công bằng tiếng Anh hay nhất để tiếp thêm động lực cho bản thân, bạn bè và người thân của mình để họ có thể làm được những điều vĩ đại lớn lao ấy nhé.

A. Các lời chúc thành công bằng tiếng Anh

Thành công đang đợi bạn ở phía trước

Thành công đang đợi bạn ở phía trước

1.

Good luck to you as you move onto the next stage in your life. Without a doubt, you will continue to have success in all areas!

Chúc bạn may mắn khi chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc sống. Chắc chắn, bạn sẽ tiếp tục thành công trong mọi lĩnh vực!

2.

Moving on to a new stage in life can be a challenging process. We wish you the best of luck in all of your future endeavors, you will be great!

Chuyển sang giai đoạn mới trong cuộc sống có thể là một quá trình đầy thử thách. Chúng tôi chúc bạn may mắn với tất cả những nỗ lực trong tương lai của bản thân, bạn sẽ thành công!

3.

Here’s wishing you good luck as you move on to a new challenge. Though the road may be rocky and filled with difficulties, we know that you can fight whatever challenges you face.

Chúc bạn may mắn khi bước sang một thử thách mới. Mặc dù đường đi có thể ghập ghềnh và đầy khó khăn, nhưng chúng tôi tin rằng bạn có thể chiến đấu với bất kỳ thách thức nào bạn gặp phải.

Xem thêm: #99 Tus hay về tình bạn trên facebook

Tất cả sẽ ổn thôi

Tất cả sẽ ổn thôi

4.

When you are hurt, grow; when you fail, gain wisdom; when you lose, gain insight; the best lesson you can learn in life comes from years of your falling and rising on the floor of struggle.

Khi bạn bị tổn thương, bạn trưởng thành; khi bạn thất bại, bạn có được sự khôn ngoan; khi bạn thua, bạn có được cái nhìn sâu sắc; bài học hay nhất mà bạn có thể học trong cuộc sống đến từ những năm tháng bạn thất bại và đứng dậy chiến đấu.

5.

Life is filled with unexpected adventures. As you continue to move on in life and face new events, adventures, and challenges, we all wish you the best of luck.

Cuộc sống có đầy những cuộc phiêu lưu bất ngờ. Khi bạn tiếp tục bước đi trong cuộc đời và đối mặt với các sự kiện, cuộc phiêu lưu và thử thách mới, tất cả chúng tôi đều chúc bạn may mắn nhất.

6.

We wish you good luck as you move on to new and different challenges. Though these challenges may be intimidating at first, we are confident that you have the skills to solve any problem!

Chúng tôi chúc bạn may mắn khi đối mặt với thử thách mới và khác lạ. Mặc dù những thách thức này có thể đáng sợ lúc đầu, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng bạn có các kỹ năng để giải quyết mọi vấn đề!

7.

As the old saying goes, “nothing in life is guaranteed.” However, we are confident that you have the skills and experiences necessary to thrive in this new stage of your life.

Như những người đi trước từng nói, “Trong cuộc sống không có gì là được đảm bảo.” Tuy nhiên, chúng tôi tự tin rằng bạn có những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để phát triển tốt trong giai đoạn mới này.

8.

You are so intelligent that you have all answers to all life challenges. Best wishes in all you do.

Bạn thông minh tới mức bạn có câu trả lời cho mọi thử thách trong cuộc sống. Gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả những gì bạn làm.

9.

Opportunities comes with the morning to knock at the door of your life; success comes to those who are willing to work hard and are unwilling to quit.

Cơ hội đến vào những buổi sáng để gõ cửa của cuộc sống của bạn; thành công đến với những người sẵn sàng làm việc chăm chỉ và không bỏ cuộc.

10.

There is no perfect moment to take action for success, always strive to bring your ambition to life. Wishing you great inspiration and success.

Không có thời điểm hoàn hảo để hành động vươn tới thành công, phải luôn luôn nỗ lực để mang tham vọng của bạn vào cuộc sống. Chúc bạn có nguồn cảm hứng dồi dào và đạt được thành công.

Xem thêm: Báo giá tiếng Anh là gì?

Ươm mầm thành công

Ươm mầm thành công

11.

Fear no mistakes; make more mistakes ‘cause in them will emerge your success stories. Good luck.

Chỉ sợ không có sai lầm; hãy cứ sai lầm bởi chúng sẽ làm hiện ra câu chuyện thành công của bạn. Chúc may mắn.

12.

You will encounter several obstacles on your way to success; standing strong till the last moment is the definition of success.

Bạn sẽ gặp phải một số trở ngại trên con đường tới thành công; đứng vững cho đến giây phút cuối cùng là định nghĩa của thành công.

13.

What matters in life is not the number of challenges you face but the number of troubles you overcome because the same failure that defeats others will inspire you. Good luck.

Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là số thách thức mà bạn phải đối mặt mà là số rắc rối bạn vượt qua bởi vì những thất bại tương tự mà hạ gục người khác sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Chúc may mắn.

14.

Successful people are dreamers who seek the beauty of the future and struggle all through their lives to bring it to reality. Best wishes in your success journey.

Những người thành công là những người mơ ước tìm kiếm vẻ đẹp của tương lai và chiến đấu suốt cuộc đời của họ để đưa nó vào thực tế. Lời chúc tốt đẹp nhất dành cho hành trình thành công của bạn.

15.

Be strong as you fight your way to success, the difficulty you face is nothing compared to the joy of success.

Hãy mạnh mẽ như cách bạn chiến đấu để thành công, những khó khăn bạn phải đối mặt không đáng gì so với niềm vui của sự thành công.

16.

You have shown that you are capable of doing great things. Remember as you rise to stardom that achievers are among the humblest people.

Bạn đã chỉ ra rằng bạn có khả năng làm những điều tuyệt vời. Hãy nhớ khi bạn trở lên nổi tiếng rằng những người thành đạt là những người khiêm nhường nhất.

B. Những câu hay để khích lệ hướng tới thành công.

1.

Calculate your clever timing, perseverance, and the last 10 years of effort that will make you seem successful overnight. <Biz stone, co-founder of Twitter>.

(Tính toán thời điểm khéo léo, sự kiên trì và 10 năm cố  gắng cuối cùng sẽ khiến bạn có vẻ như thành công chỉ sau một đêm. < Biz stone, đồng sáng lập Twitter>).

2.

Don’t worry about failure, you just need to be right once. So, you have really become a successful person already.

(Đừng lo lắng về thất bại, bạn chỉ cần đúng một lần.  Vậy, Bạn đã thực sự trở thành người thành công rồi).

3.

The biggest risk is not to dare to take any risks. In a rapidly changing world, you will surely fail if you don’t dare to understand and do not dare to change.

( Rủ ro lớn nhất chính là không dám chấp nhận rủi ro nào cả. Trong một thế giới luôn thay đổi chóng mặt, bạn sẽ cầm chắc thất bại nếu không dám mạo hiểu và khồng dám thay đổi ).

4.

Nothing we do can change the past, but everything we do changes the future. The future depends on what we do in the present and the future be as bright and successful as your faith.

( Không gì có thể thay đổi được quá khứ, nhưng mọi thứ bạn làm bây giờ có thể thay đổi được tương lai.

Tương lại ra sao phụ thuộc vào những gì bạn làm ở hiện tại và tương lai của bạn sẽ tươi sáng nếu bạn tin như vậy ).

5.

“Your time is limited. Don’t waste it by living someone else’s life” – Steve Jobs.

( “Thời gian của bạn là hữu hạn đừng phí hoài nó bằng cách sống cuộc đời của một người khác” – Steve Jobs).

6.

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you do, you will succeed ”- Albert Schweitzer.

( “Thành công không phải là chìa khóa hạnh phúc. Hạnh phúc mới là chìa khóa thành công. Nếu bạn yêu thích những điều bạn làm, bạn sẽ thành công” – Albert Schweitzer ).

7.

Success is a journey, not a destination. – A. Moravia.

( Thành công là một hành trình chứ không phải là điểm đến. – A. Moravia ).

8.

Success only comes to those who are always busy looking for it. -Henry David Thoreau.

(Thành công chỉ đến với những người luôn bận rộn đi tìm kiếm nó. -Henry David Thoreau ).

9.

You can’t live without ever failing at something, except you live so cautiously that you can’t be considered alive – then, by default, you’ve already failed. – J.K. Rowling.

( Bạn không thể sống mà chưa từng thất bại ở một việc gì đó, ngoại trừ bạn sống quá cẩn trọng đến mức không thể được xem là sống nữa – khi đó, mặc định là bạn đã thất bại rồi. – J.K. Rowling ).

10.

Failure is not falling, but refusing to stand up. – Chinese proverb.

(Thất bại không phải là ngã, mà là từ chối đứng dậy ).

Xem thêm: Stt thả thính bằng tiếng Anh cực cool, cực ngầu

You may also like

Leave a Comment