Home Thế giới Nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới đã loại bỏ thịt ra khỏi thực đơn

Nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới đã loại bỏ thịt ra khỏi thực đơn

by Admin
The New York City restaurant Eleven Madison Park is one of the best in the world. It has three Michelin stars. There are about 130 restaurants in the world with three stars from the famous French guide.

Nhà hàng Eleven Madison Park ở Thành phố New York là một trong những nhà hàng bậc nhất  thế giới.Nó nhận được 3 sao vàng Michelin.Trên thế giới chỉ có khoảng 130 nhà hàng được hướng dẫn viên nổi tiếng của Pháp đánh giá 3 sao.

A meal at Eleven Madison Park, for two people, with wine, costs about $1,000. And when the restaurant re-opens on June 10 after the year-long pandemic, it will not serve meat, fish, or other animal products.

Một bữa ăn tại Eleven Madison Park dành cho hai người, với rượu vang, có giá khoảng 1.000 USD. Và khi nhà hàng mở cửa trở lại vào ngày 10 tháng 6 sau đại dịch kéo dài cả năm, nhà hàng sẽ không phục vụ thịt, cá hoặc các sản phẩm từ động vật khác.

Owner and chef Daniel Humm recently told the U.S. radio broadcaster NPR that the restaurant will be “100 percent plant-based.” He said the way people eat meat is “not sustainable. And that is not an opinion. This is just a fact.” Humm also said he will not serve butter or cheese. He will, however, offer honey and milk to go with tea and coffee.

Chủ sở hữu kiêm đầu bếp Daniel Humm gần đây đã thông báo với đài truyền thanh NPR của Hoa Kỳ rằng nhà hàng sẽ “100% có nguồn gốc thực vật”. Anh nói rằng cách mọi người ăn thịt là “không bền vững. Và đó không phải là một ý kiến riêng. Đây là một thực tế.” Humm cũng cho biết thêm anh sẽ không phục vụ bơ hoặc pho mát. Tuy nhiên, anh ấy sẽ cung cấp mật ong và sữa cùng với trà và cà phê.

nhà hàng

Epicurious is a website that centers on food and cooking. In late April, the site announced that it will not write about beef or cooking instructions for meals with beef.

Epicurious là một trang web có nội dung tập trung vào ẩm thực và nấu ăn. Vào cuối tháng 4, trang này thông báo sẽ không viết các bài báo về thịt bò hoặc hướng dẫn nấu các bữa ăn với thịt bò nữa.

The move, it said, is “an effort to encourage more sustainable cooking.” Raising cows for beef, the site said, led to more greenhouse gas than feeding other animals or planting vegetables for food.

Động thái này được cho là “một nỗ lực để khuyến khích nấu ăn bền vững hơn.” Trang web cho biết, việc nuôi bò để lấy thịt tạo ra nhiều khí nhà kính hơn so với việc cho các động vật khác ăn hoặc là trồng rau củ để làm thực phẩm.

Researchers at Tulane University in New Orleans, Louisiana agree. In a 2019 study, they wrote that food production causes about 25 percent of the world’s carbon pollution. They suggested that if Americans would eat chicken instead of beef for just one meal per day, they could reduce pollution by about half.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tulane thuộc New Orleans, Louisiana đều đồng ý. Trong một nghiên cứu năm 2019,họ đã đưa ra rằng sản xuất lương thực gây ra khoảng 25% ô nhiễm carbon trên thế giới. Họ đưa ra gợi ý rằng nếu người Mỹ ăn thịt gà thay vì thịt bò chỉ một bữa mỗi ngày, họ có thể giảm ô nhiễm môi trường đi khoảng một nửa.

món ăn ngon

Will other restaurants follow?

Các nhà hàng khác có đi theo con đường này hay không ?

The question is, will other restaurants follow in the footsteps of a famous place like Eleven Madison Park?

Câu hỏi đặt ra là, liệu các nhà hàng khác có tiếp bước một địa điểm nổi tiếng như Eleven Madison Park hay không?

Nevin Martell is a food writer in Washington, D.C. He told VOA that Eleven Madison Park is special.

Nevin Martell là một nhà văn chuyên viết về ẩm thực ở Washington, D.C. Anh nói với VOA rằng Eleven Madison Park rất đặc biệt.

“They’ve always done things a little bit differently and, you know, I think that this is a big bold move for them. But I also think that it’s, they’re positioning themselves at the right time to be doing the right thing and I don’t think it’s as much of a risk as people might think that it is.”

““Họ luôn làm mọi thứ khác biệt đi một chút và bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng đây là một bước đi rất táo bạo của họ. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng, họ đang định vị bản thân vào đúng thời điểm để làm điều đúng đắn và tôi không nghĩ rằng nó có nhiều rủi ro như mọi người vẫn nghĩ ”.

Nguồn VOA

Vocabulary:

Pandemic  /pænˈdem.ɪk/  – n : đại dịch (bệnh dịch truyền nhiễm)

Ex: In some parts of the world malaria is still pandemic. – Ở một số nơi trên thế giới, bệnh sốt rét vẫn còn là đại dịch.

Chef  /ʃef/ – n : đầu bếp

Ex:  He is one of the top chefs in Britain. – Anh ấy là một trong những đầu bếp hàng đầu ở Anh.

Sustainable  /səˈsteɪ.nə.bəl/ – adj : bền vững

Ex: That sort of extreme diet is not sustainable over a long period. – Chế đỗ ăn kiêng cực đoan đó không bền vững trong một thời gian dài.

Greenhouse gas /ˌɡriːn.haʊs ˈɡæs/n :  khí gây hiệu ứng nhà kính

Ex: We need a global system for limiting greenhouse gas emissions.  -Chúng ta cần một hệ thống toàn cầu để hạn chế phát thải khí nhà kính

Footstep /ˈfʊt.step/ – n : bước chân, dấu chân, vết chân

Ex: Walking along the darkened street, he heard footsteps close behind him. – Khi đang đi dọc theo con phố tối tăm, anh ấy nghe thấy tiếng bước chân lại gần phía sau.

Bold /bəʊld/ – adj : dũng cảm, táo bạo.

Ex: She was a bold and fearless climber. – Cô ấy là một nhà leo núi táo bạo và can đảm.

 

You may also like

1 comment

Thành Long 18/05/2021 - 22:53

Bài viết rất ổn , dẫn chứng cụ thể , có nguồn chính xác để xác minh cho bài viết là đúng :333

Reply

Leave a Comment