Home Thế giới Dịch vụ gia sư online nổi bật giữa dịch COVID-19

Dịch vụ gia sư online nổi bật giữa dịch COVID-19

by Phạm Thư
Charvi Goyal is a high school student from Dallas, Texas who helps out other classmates by tutoring them between classes. A tutor is someone who teaches one person or a very small group of students.

Charvi Goyal là học sinh trung học đến từ Dallas, Texas đã giúp đỡ bạn học bằng cách gia sư cho họ giữa các tiết học. Gia sư là người dạy một người hoặc một nhóm học sinh số lượng nhỏ.

When Goyal’s high school moved online last spring because of the coronavirus crisis, she decided to also take her teaching online.

Khi trường trung học của Goyal chuyển sang hình thức học trực tuyến vào mùa xuân năm ngoái bởi khủng hoảng virus corona, cô quyết định cũng chuyển việc dạy học của mình thành hình thức trực tuyến.

The 17-year-old junior and three of her fellow students created TutorScope, a service that offers free tutoring services to other children, including younger ones.

Người học sinh 17 tuổi cùng 3 bạn học khác tạo ra TutorScope, một dịch vụ cung cấp dịch vụ gia sư miễn phí cho các học sinh khác, kể cả những học sinh trẻ tuổi hơn.

TutorScope started with a small number of tutors who helped young people in their city. But it has grown into a group of 22 tutors from Texas, Arizona, and Ohio. They have helped more than 300 students, some from as far away as South Korea.

TutorScope bắt đầu với một nhóm nhỏ gia sư giúp đỡ những người trẻ trong thành phố của họ. Nhưng giờ nó đã trở thành một nhóm 22 gia sư từ Texas, Arizona, và Ohio. Họ đã giúp hơn 300 học sinh, một số thậm chí còn đến tận từ Hàn Quốc.

Goyal said she expected that schools would go online. She also believed online classes would face some problems. For example, she felt that communication between students – and between students and teachers – would be weakened.

Goyal cho biết mình mong rằng trường học sẽ tổ chức học trực tuyến. Cô cũng tin rằng các lớp học trực tuyến sẽ gặp phải một số khó khăn. Ví dụ, cô cảm thấy rằng việc giao tiếp giữa học sinh với nhau – và giữa học sinh và giáo viên – thiếu hiệu quả hơn.

TutorScope aims to give the one-on-one help that teachers have traditionally given while walking around their classrooms. But now, many teachers cannot provide that one-on-one support because they lack time or have issues with technology.

TutorScope có mục tiêu cung cấp sự hỗ trợ một kèm một mà các giáo viên thường cung cấp khi đi vòng quanh lớp học. Nhưng giờ, nhiều giáo viên không thể cung cấp sự kèm một với một đó nữa bởi thiếu thời gian hoặc gặp vấn đề về công nghệ.

Sarah Newman said her children, 7-year-old twins, have had helpful TutorScope experiences. The service has freed up her and her 17-year-old son to pay attention to their work. “With these tutors, I realize they have time,” she said. “I think they are very patient with these younger kids, which I do not even have as a mother. I have patience in other things, (but) I don’t have patience” for teaching. TutorScope is not the first nonprofit to give online tutoring.

Sarah Newman cho biết những đứa con của cô, một cặp song sinh 7 tuổi, đã có những trải nghiệm hữu ích cùng TutorScope. Dịch vụ đã giúp cô có thời gian rảnh và giúp đứa con trai 17 tuổi của cô tập trung vào công việc hơn. “Với những gia sư này, tôi nhận ra họ có thời gian,” cô cho biết. “Tôi nghĩ họ rất kiên nhẫn với những đứa trẻ nhỏ, điều mà tôi không có thậm chí khi là một người mẹ. Tôi có sự kiên nhẫn cho nhiều thứ, (nhưng) tôi không có kiên nhẫn” cho việc dạy. TutorScope không chỉ là tổ chức phi lợi nhuận đầu tiên cung cấp dịch vụ gia sư online.

People around the world have come up with ways to educate children during the coronavirus crisis, from a teacher in Nigeria who grades homework to a so-called sidewalk school in Mexico.

Mọi người trên thế giới đã nghĩ ra nhiều ý tưởng để giáo dục trẻ em trong thời kỳ khủng hoảng virus corona, từ một giáo viên tại Nigeria chấm điểm bài tập về nhà cho đến những trường học bên lề đường tại Mexico.

What makes the TutorScope effort special is the connection between the teenage volunteers and the other students they are helping.

Điều khiến nỗ lực của TutorScope đặc biệt là sự kết nối giữa những tình nguyện viên tuổi thành niên và những học sinh khác mà họ đang giúp đỡ.

The group accepts donations from adults but limits volunteers to students.

Nhóm nhận tiền hỗ trợ từ những người lớn nhưng giới hạn lượng người tình nguyện đối với học sinh.

Now in their third semester, TutorScope has received nonprofit status from the Internal Revenue Service, or IRS.

Giờ vào kỳ học thứ ba, TutorScope đã được công nhận trạng thái phi lợi nhuận từ Sở Thuế Vụ, hay IRS.

The group has also gotten a software company to give them free use of a system to set up tutor meetings. Sixteen-year-old Jessica Ding runs the website with student Angelina Ehara, who works on public communication and social media. Another student, Kaustubh Sonawane, runs the signup process.

Nhóm cũng đã tìm được một công ty phần mềm cho phép họ sử dụng hệ thống của mình để mở các cuộc họp gia sư một cách miễn phí. Jessia Ding, cô gái 16 tuổi, vận hành trang web cùng học sinh tên Angelina Ehara, người làm việc về mảng truyền thông thông tin và xã hội. Một học sinh khác, Kaustubh Sonawane, vận hành quy trình đăng ký.

In addition to helping others, the tutors also get experience themselves that will look great on a college or job application. The service can also help them decide whether they want to teach full-time or run a business or an NGO someday.

Bên cạnh việc giúp đỡ những người khác, các gia sư cũng có những kinh nghiệm làm đẹp hồ sơ xin việc hoặc xin học đại học/cao đẳng cho bản thân. Dịch vụ cũng giúp họ quyết định rằng liệu họ muốn làm công việc giảng dạy toàn thời gian hoặc vận hành một doanh nghiệp hay trở thành một NGO ngày nào đó.

New tutors get limited training from recordings. Goyal’s main hope from possible volunteers is that they truly want to help the kids that they tutor.

Những gia sư mới được tập huấn một cách hạn chế thông qua các bản thu hình hoặc ghi âm. Mong đợi chính từ Goyal đối với các tình nguyện viên tiềm năng rằng họ thực sự muốn giúp những đứa trẻ mà họ gia sư.

Although the pandemic has forced many students to look inward, Goyal said that working with others on a big project has permitted her to look outward.

Mặc dù đại dịch đã buộc nhiều học sinh có cái nhìn khép kín, Goyal chia sẻ rằng làm việc cùng nhau trong một dự án lớn đã mở rộng cái nhìn của cô hơn.

“My confidence level has increased,” Goyal said. She added that she has made friends with other students from her school. She said one of the best things about running a growing nonprofit is that it “does help with the boredom” of being stuck at home.

“Mức tự tn của tôi đã tăng,” Goyal cho biết. Cô bổ sung thêm rằng cô đã làm bạn với nhiều học sinh trong trường mình. Cô chia sẻ một trong những điều tốt đẹp nhất khi điều hành một tổ chức phi lợi nhuận đang trên đà phát triển rằng nó “thực sự giúp bớt nhàm chán” bởi bị kẹt trong nhà (vì dịch).

Nguồn: VOA

weaken /ˈwiː.kən/ – v. làm yếu đi

Ex: You could see the poor dog weakening daily as the disease spread through its body. – Bạn có thể thấy chú chó đáng thương yếu dần đi theo ngày khi căn bệnh lan ra toàn cơ thể nó.

aim /eɪm/ – v. đưa ra mục tiêu, có mục tiêu

Ex: I aim to be a millionaire by the time I’m 35. – Tôi có mục tiêu trở thành triệu phú khi tôi 35 tuổi.

patience /ˈpeɪ.ʃəns/ – n. sự kiên nhẫn

Ex: He’s a good teacher, but he doesn’t have much patience with the slower pupils. – Anh ấy là một giáo viên tốt, nhưng anh không có nhiều sự kiên nhẫn với các học sinh chậm hơn.

confidence /ˈkɒn.fɪ.dəns/ – n. sự tự tin

Ex: He has the confidence to walk into a room of strangers and immediately start a conversation. – Anh ấy tự tin bước vào phòng toàn người lạ và ngay lập tức bắt chuyện.

application /ˌæp.lɪˈkeɪ.ʃən/ – n. hồ sơ/đơn đăng ký/ứng tuyển

Ex: I’ve sent off applications for four different jobs. – Tôi đã gửi hồ sơ ứng tuyển cho 4 công việc khác nhau.

You may also like

1 comment

Nguyễn Ly 15/03/2022 - 16:15

hy vọng ad đưa ra nhiều cấu trúc câu và từ vựng thêm ạ

Reply

Leave a Comment