Home Thế giới Các chủng virus COVID lây lan nhanh gây lo ngại cộng đồng

Các chủng virus COVID lây lan nhanh gây lo ngại cộng đồng

by Phạm Thư
Worldwide coronavirus cases passed 100 million Wednesday as countries struggle with new variants of the virus and a limited supply of vaccine.

Các ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới đã vượt qua con số 100 triệu cho đến thứ Tư tuần trước trong khi các quốc gia đang gặp khó khăn với các chủng virus mới và nguồn cung vaccine hữu hạn.

The worst-affected countries include the United States, India, Brazil and those in Europe. More than 2.1 million people have died from COVID-19, based on information from the Johns Hopkins University Coronavirus Center.

Các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil và những quốc gia tại châu Âu. Hơn 2.1 triệu người đã tử vong vì COVID-19, theo thông tin từ Viện Virus Corona của Đại học Johns Hopkins.

At this time, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) says there is no evidence that new coronavirus variants cause more severe illness or increased risk of death.

Vào thời điểm này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết không có bằng chứng nào cho thấy các chủng virus corona gây bệnh nặng hơn hay tăng khả năng tử vong.

However, the CDC adds that scientists are still working to understand how easily the new forms might spread. They also want to find out whether they might cause more severe illness or whether currently approved vaccines will protect people against them.

Tuy nhiên, CDC bổ sung rằng các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu để tìm hiểu về cách thức lây lan dễ dàng của các dạng COVID mới. Họ cũng muốn tìm hiểu liệu chúng có thể gây ra những cơn bệnh nguy kịch hơn và liệu các loại vaccine đã được thông qua sẽ bảo vệ con người khỏi bệnh.

Three of the new coronavirus variants were found to have come from three countries: Britain, South Africa and Brazil.

3 chủng virus corona mới được phát hiện từ 3 quốc gia: Anh Quốc, Nam Phi và Brazil.

B.1.1.7 variant from Britain – Chủng B.1.1.7 từ Anh Quốc

In Britain, a coronavirus variant known as B.1.1.7 was first recognized in September 2020. It quickly spread in southern Britain including London. It has since spread throughout Europe, the United States and Canada.

Tại Anh Quốc, chủng virus corona mới có tên là B.1.1.7 được phát hiện lần đầu vào tháng Chín 2020. Nó nhanh chóng lan ra phía nam Anh Quốc bao gồm cả London. Kể từ đó chủng này lan ra toàn châu Âu, Hoa Kỳ và Canada.

Health organizations say this variant spreads more easily and quickly than others. But there is no evidence that it causes more severe illness or increased risk of death.

Các tổ chức y tế cho biết chủng này lây lan dễ dàng và nhanh hơn các chủng khác. Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy chủng này gây bệnh nguy kịch hơn hay tăng nguy cơ tử vong.

South Africa’s 501Y.V2 variant – Chủng 501Y.V2 từ Nam Phi

In South Africa, another variant called 501Y.V2 was found in early October. There have been cases caused by this variant in 20 countries including Australia and Canada, but not in the U.S.

Tại Nam Phi, một chủng khác có tên gọi là 501Y.V2 được tìm thấy vào đầu tháng Mười. Có những ca bệnh của chủng virus này tại 20 quốc gia bao gồm Úc và Canada, nhưng không bao gồm Hoa Kỳ.

The variant is also known as B.1.351 and shares some genetic changes similar to the one in Britain. Scientists are concerned that antibodies from a small number of people who had recovered from COVID-19 or received a vaccine were less effective against this variant.

Chủng này còn có tên gọi là B.1.351 và có sự biến đổi gen tương tự với chủng tại Anh Quốc. Các nhà khoa học lo ngại rằng kháng thể từ một vài người đã khỏi COVID-19 hoặc đã sử dụng vaccine có thể sẽ kém hiệu quả trước chủng mới này.

P.1 variant from Brazil – Chủng P.1 từ Brazil

The P.1 coronavirus variant was first identified in four travelers from Brazil who were tested at Haneda airport outside Tokyo in January. The variant, however, could have been around much earlier in Brazil and has spread to many countries including Germany and South Korea. This week, the U.S. has also confirmed its first case of the variant in Minnesota.

Chủng virus corona P.1 đước xác định lần đầu từ 4 người khách du lịch đến từ Brazil được kiểm tra tại sân bay Haneda nằm ngoài Tokyo vào tháng Một. Tuy nhiên, chủng virus này có thể đã ở trong cộng đồng sớm hơn trước đó tại Brazil và đã lây lan ra nhiều quốc gia bao gồm Đức và Hàn Quốc. Vào tuần này, Hoa Kỳ cũng đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm chủng virus mới này tại Minesota.

The CDC says early evidence shows that antibodies from a coronavirus infection or vaccine might not have the ability to recognize the P.1 variant.

CDC cho biết các dấu hiệu đầu tiên cho thấy kháng thể từ người nhiễm virus corona hoặc từ vaccine có thể không có khả năng phát hiện chủng P.1 này.

What causes the variants? – Điều gì tạo ra các chủng mới?

Like other viruses, the CDC says SARS-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19, is always changing and has been changing all along. Sometimes new variants appear and disappear. Other times, new variants appear and spread across many countries.

Cũng như các loại virus khác, CDC cho biết SARS-CoV-2, virus corona gây ra COVID-19, luôn thay đổi và đã thay đổi suốt thời gian qua. Đôi khi các chủng mới xuất hiện rồi biến mất. Còn lại, các chủng mới xuất hiện và lây lan tại nhiều quốc gia.

Daniel Rhoads is a microbiologist and pathologist with the Cleveland Clinic. He said, “Although this is concerning, it’s not really surprising – we’ve been watching for this and more or less expecting it.”

Daniel Rhoads là một nhà vi trùng học và bệnh lý học tại Phòng khám Cleveland. Ông cho biết, “Mặc dù điều này đáng lo ngại, nó cũng không quá ngạc nhiên – chúng ta đã lường trước trước điều này và ít nhiều trông chờ nó.”

Earlier in the pandemic, other variants including D614G and L452R appeared. However, the new variants are receiving attention now because they seem to spread more easily and quickly, which may lead to more cases of COVID-19. Another concern is whether approved vaccines like those from Pfizer and BioNTech or Moderna could be effective against them.

Đầu đại dịch, các chủng virus khác gồm D614G và L452R đã xuất hiện. Tuy nhiên, các chủng mới nhận được nhiều sự quan tâm hơn bởi chúng có vẻ lây lan dễ dàng và nhanh chóng hơn, có thể dẫn đến nhiều ca COVID-19 khác. Một mối lo ngại nữa là liệu các loại vaccine được thông qua như các vaccine từ Pfizer và BioNTech hay Moderna có hiệu quả kháng các virus này không.

Caitlin Rivers is an epidemiologist at the Johns Hopkins Center for Health Security. She told the Associated Press, “I’m worried that the variants might be throwing us a curveball.” That means the variant could present an unexpected and difficult problem.

Caitlin Rivers là một nhà dịch tễ học tại Viện Bảo vệ Sức khỏe Johns Hopkins. Bà chia sẻ với tờ Associate rằng, “Tôi lo rằng các chủng có thể gây ra khó khăn bất ngờ.” Có nghĩa rằng chủng mới có thể tạo ra những vấn đề bất ngờ và khó khăn.

The U.S. government’s top infectious disease expert, Dr. Anthony Fauci, said scientists are studying vaccine measures to deal with the new variants.

Chuyên gia dịch bệnh lây nhiễm hàng đầu chính phủ Hoa Kỳ, bác sĩ Anthony Fauci, cho biết các nhà khoa học đang nghiên cứu các biện pháp vaccine để đối phó với các chủng mới.

Moderna announced on Monday that it is testing an additional booster of its vaccine against the new variants. Pfizer, which makes a similar COVID-19 vaccine, said its study shows the shot to be effective against the variant in Britain, but questions remain about those found in South Africa and Brazil.

Vào thứ Hai trước Moderna đã tuyên bố mình đang thử nghiệm một phiên bản tăng cường của vaccine của họ để chống lại chủng mới. Pfizer, công ty cũng có vaccine COVID-19, cho biết nghiên cứu của mình cho thấy rằng liều vaccine có hiệu quả chống lại chủng virus tại Anh Quốc, nhưng câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ đối với các chủng tìm thấy tại Nam Phi và Brazil.

American drug-maker Johnson and Johnson plans to report its vaccine study next week. The late-stage trials are being held in the United States, South Africa and Brazil. Scientists expect the results will show how well it works against the new variants.

Nhà sản xuất thuốc từ Mỹ Johnson and Johnson sẽ công bố nghiên cứu vaccine của mình vào tuần tới. Các cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối đang được tổ chức tại Hoa Kỳ, Nam Phi và Brazil. Các nhà khoa học mong răng kết quả sẽ cho thấy hiệu quả của vaccine chống lại các chủng mới.

What can be done? – Có thể làm gì? 

The CDC says it is working with other public health agencies to monitor the situation closely and to look for new COVID-19 variants. It also has workers on the ground to study and investigate the new variants.

CDC cho biết mình đang làm việc với các cơ quan y tế công cộng khác để giám sát tình hình chặt chẽ và tìm các chủng COVID-19 khác. Các nhân viên cũng đang thực hiện nghiên cứu và điều tra các chủng virus mới.

The health agency advises that increasing public health measures such as vaccination, physical distancing, use of cloth coverings and hand washing will help limit the spread of the new variants.

Cơ quan y tế khuyến cáo các biện pháp tăng cường y tế cộng đồng như vaccine, giãn cách vật lý, sử dụng khẩu trang và nước rửa tay sẽ giúp giảm sự lây lan của các chủng mới.

On Tuesday, the U.S. announced that it has banned travelers from Europe, Britain, Brazil, Ireland and South Africa. Other countries on the restricted list include China and Iran.

Vào thứ Ba trước, Hoa Kỳ tuyên bố cấm các du khách từ châu Âu, Anh Quốc, Brazil, Ireland và Nam Phi. Các quốc gia khác nằm trong danh sách bị hạn chế như Trung Quốc và Iran.

In Europe, Belgium has banned all inessential travel until March. And France may soon begin a third lockdown if its 12-hour daily curfew does not slow the spread of new infections.

Tại châu Âu, Bỉ đã cấm các chuyến đi không thiết yếu cho đến tận tháng Ba. Và Pháp có thể sẽ sớm bắt đầu cuộc phong tỏa thứ ba của mình nếu lệnh giới nghiêm 12 tiếng hàng ngày của họ không làm giảm sự tăng các ca nhiễm mới,

Nguồn: VOA

effective /ɪˈfek.tɪv/ – adj. hiệu quả

Ex: How effective a drug is depends on many factors, including how consistently the patient follows the instructions for taking it. – Mức hiệu quả của thuốc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm việc bệnh nhân có theo sự chỉ dẫn sử dụng thuốc liên tục hay không.

monitor  /ˈmɒn.ɪ.tər/ – v. theo dõi, giám sát

Ex: The new findings suggest that women ought to monitor their cholesterol levels. – Các nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ cần phải theo dõi lượng cholesterol của mình.

throw a curveball/curve – idm. đặt ra tình huống khó khăn, nguy hiểm, không lường trước được

Ex: The reporter threw the candidate a curveball by asking about his past drug use. – Phóng viên đưa ra thế bí cho thí sinh bằng cách hỏi về lịch sử sử dụng chất cấm của anh ấy.

additional /əˈdɪʃ.ən.əl/ – adj. thêm, bổ sung

Ex: There will be an extra charge for any additional passengers. – Sẽ có thêm phụ phí khi thêm hành khách ngoài.

concerning  /kənˈsɜː.nɪŋ/ – adj. đáng lo ngại

Ex: The increase in crime in the area is very concerning. – Sự tăng tội phạm trong khu vực rất đáng lo ngại.

sereve /sɪˈvɪər/ – adj. nguy kịch, nghiêm trọng

Ex: The president is currently facing severe criticism. – Tổng thống đang phải đối mặt với sự chỉ trích kịch liệt.

You may also like

Leave a Comment