Home Việt Nam Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu xử lý nghiêm nạn đầu cơ đất đai bừa bãi

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu xử lý nghiêm nạn đầu cơ đất đai bừa bãi

by Mai Lan
Party General Secretary Nguyen Phu Trong has called for resolute handling of land speculation, improper land use, wastefulness and corruption.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu kiên quyết xử lý tình trạng đầu cơ, sử dụng đất không đúng mục đích, lãng phí và tham nhũng.

Closing the six-day fifth plenum of 13th Party Central Committee in Hanoi Tuesday, Trong said the committee, the highest authority within the Communist Party of Vietnam, has spent a lot of time researching, discussing, and unanimously promulgating a new resolution on continuing to innovate and complete institutions and policies; improve effectiveness and efficiency of land management and use; and create a driving force for Vietnam to become a high-income developed nation.

Trong phiên bế mạc 6 ngày Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại Hà Nội hôm thứ Ba, ông Trọng cho biết cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận và thống nhất ban hành một nghị quyết mới về việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai; và tạo động lực để Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

The committee reaffirmed that land belongs to the people, and the state represents the owner in managing it.

Ban chấp hành khẳng định lại rằng đất đai thuộc sở hữu của người dân và nhà nước đại diện cho chủ sở hữu trong việc quản lý.

The state recovers land to use for defense and security purposes, serving national and public interests, and socio-economic development projects in line with the law, ensuring fairness and transparency, Trong said.

Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng, các dự án phát triển kinh tế – xã hội theo quy định của pháp luật, bảo đảm công bằng, minh bạch.

Therefore, land management and use must ensure common interests of the people, he added.

Do đó, việc quản lý và sử dụng đất phải đảm bảo lợi ích chung của người dân, ông nói thêm.

People should be given favorable conditions to access and use land fairly, effectively and sustainably. The state has to uniformly manage land in terms of economic, cultural, national defense, security and environmental values; ensuring reasonable assignment between central management agencies and local authorities.

Người dân cần được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận và sử dụng đất công bằng, hiệu quả và bền vững. Nhà nước thống nhất quản lý đất đai về các mặt kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và môi trường; đảm bảo sự phân công hợp lý giữa cơ quan quản lý ở trung ương và chính quyền địa phương.

Land use right is the right to use a particular type of property, and is not ownership, the Party chief stressed.

Quyền sử dụng đất là quyền sử dụng một loại tài sản cụ thể, không phải là quyền sở hữu, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Land use rights and properties attached to land are protected by law. Land users have rights and obligations as prescribed by law, he said.

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Người sử dụng đất có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

The state does not recognize the reclaiming of land that it has allocated to other organizations and individuals for use in the course of implementing policies and laws, or raise the issue of adjusting agricultural land that has been allocated to households and individuals. The state must have policies for agricultural land to be used most efficiently, Trong said.

Nhà nước không công nhận việc thu hồi đất đã giao cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật hoặc đặt vấn đề điều chỉnh đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân. Ông Trọng nói, Nhà nước phải có chính sách để đất nông nghiệp được sử dụng hiệu quả nhất.

Institutions and policies on land must be completed synchronously and “in line with socialist-oriented market economic development,” he added.

Ông nói thêm: Thể chế, chính sách về đất đai phải được hoàn thiện đồng bộ và “phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

“Those in charge must resolutely overcome the practice of land speculation and improper land use, wastefulness and corruption that upsets the public,” he stressed.

Ông nhấn mạnh: “Những người có trách nhiệm phải kiên quyết khắc phục tình trạng đầu cơ, sử dụng đất không đúng mục đích, lãng phí, tham nhũng gây bức xúc cho dư luận”.

Land must be fully investigated, assessed, inventoried, quantified and accounted for, its rational use properly planned with a long-term vision that harmonizes interests between generations, regions, between central and local governments, and between socio-economic development and assurance of national defense and security.

Đất đai phải được điều tra, đánh giá, kiểm kê, định lượng và hạch toán đầy đủ, quy hoạch sử dụng hợp lý, có tầm nhìn dài hạn, hài hòa lợi ích giữa các thế hệ, các vùng, giữa chính quyền trung ương và địa phương, giữa phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc quốc phòng và an ninh.

Furthermore, land use planning must also ensure environmental protection and climate change adaptation, as well as national food security, Trong said.

Hơn nữa, quy hoạch sử dụng đất cũng phải đảm bảo bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như an ninh lương thực quốc gia, ông Trọng nói.

He said inadequacies and problems in land management and use left by history and new requirements have to be resolved.

Ông cho biết những bất cập, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất do lịch sử để lại và những yêu cầu mới cần phải giải quyết.

The committee unanimously agreed to amend and supplement the 2013 Land Law and related regulations to overcome long-standing limitations and weaknesses, especially those related to land use planning, land allocation, price determination, the system of management and use of agricultural land, land derived from state-owned agricultural and forestry farms, and land for worship.

Ban chấp hành nhất trí sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các quy định có liên quan để khắc phục những hạn chế, yếu kém kéo dài, nhất là những vấn đề liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, giao đất, xác định giá đất, hệ thống quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất có nguồn gốc. từ nông, lâm trường quốc doanh, đất thờ tự.

The Central Committee agreed on the need to set up a Provincial Steering Committee on anti-corruption, considering it “necessary, correct and in line with reality,” the Party chief said.

Ban chấp hành Trung ương thống nhất việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, xét thấy cần, đúng và phù hợp với thực tế ”, Tổng bí thư cho biết.

At the plenum, the committee received a thematic report on the Russia-Ukraine conflict covering international impacts and other issues.

Tại cuộc họp toàn thể, ban chấp hành đã nhận được một báo cáo chuyên đề về xung đột Nga-Ukraine bao gồm các tác động quốc tế và các vấn đề khác.

The committee asked related units to continue to closely monitor the situation and forecast possible scenarios in order to have a response plan and minimize negative impacts, in the spirit of “Vietnam willing to be a friend and a reliable and responsible partner of all countries in the international community.”

Ban chấp hành yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, dự báo các kịch bản có thể xảy ra để có phương án ứng phó, giảm thiểu tác động tiêu cực, trên tinh thần “Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy và có trách nhiệm của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế.”

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/deal-strictly-with-land-speculation-party-chief-4461783.html

Từ mới:

resolute (adj)                        /ˈrez.ə.luːt/                        kiên quyết
speculation (n)                    /ˌspek.jəˈleɪ.ʃən/              sự đầu cơ tích trữ
unanimously (adv)                /juːˈnæn.ɪ.məs.li/             nhất trí, đồng lòng
transparency (n)                    /trænˈspær.ən.si/             tính trong suốt, minh bạch
synchronously (adv)              /ˈsɪŋ.krə.nəs.li/                đồng thời, đồng bộ

You may also like

Leave a Comment