Home Thế giới Mùa phấn hoa đến sớm do sự nóng lên toàn cầu

Mùa phấn hoa đến sớm do sự nóng lên toàn cầu

by Phạm Thư
When Dr. Stanley Fineman started as an allergist, he told patients to start taking medications and prepare for pollen season in the middle of March.

Khi Tiến sĩ Stanley Fineman bắt đầu làm nhà dị ứng học, ông dặn dò bệnh nhân phải bắt đầu dùng thuốc và chuẩn bị cho mùa phấn hoa vào giữa tháng Ba.

That was about 40 years ago. Today, he tells them to start around the middle of February.

Đó là 40 năm trước. Giờ đây, ông dặn họ phải bắt đầu điều đó vào khoảng giữa tháng Hai.

Since 1990, pollen season across the United States and Canada has been starting earlier, about 20 days earlier. And pollen loads, the amount of pollen released by plants, are 21 percent higher.

Kể từ 1990, mùa phấn hoa tại Hoa Kỳ và Canada đã bắt đầu sớm hơn khoảng 20 ngày. Và lượng phấn hoa, được sản sinh từ thực vật, đã tăng 21%.

The main reason for this, a new study found, is global warming.

Một nghiên cứu mới đây cho biết nguyên nhân của hiện tượng này là sự nóng lên toàn cầu.

Other studies have shown North America’s allergy season getting longer and worse. But this one, published in the Proceedings of the National Academies of Sciences, has the most complete information coming from 60 reporting stations. It is also the first study to make scientific connections between an earlier and more intense pollen season with human-caused climate change.

Các nghiên cứu khác cho thấy rằng mùa dị ứng tại Bắc Mỹ đã dần kéo dài hơn và tệ hơn. Nhưng nghiên cứu này, được công bố trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, có thông tin hoàn chỉnh nhất báo cáo lại từ 60 trạm.

The study says the warmer the Earth gets, the earlier spring starts for animals and plants, especially plants that release pollen. Additionally, trees and plants produce more pollen when they get carbon dioxide.

Cuộc nghiên cứu cho biết Trái Đất càng nóng lên, mùa xuân với động thực vật đến càng sớm, đặc biệt đối với các loài thực vật tỏa phấn. Thêm vào đó, cây cối và thực vật sản sinh nhiều phấn hơn khi chúng tiếp nhận CO2.

Bill Anderegg is the lead writer of the study. He said, “climate change is here and it’s in every breath we take.” The University of Utah scientist told the Associated Press (AP), “This is clearly warming temperatures and more carbon dioxide putting more pollen in the air.”

Bill Anderegg là tác giả chính của nghiên cứu. Ông cho biết, “biến đổi khí hậu đã tồn tại trong từng hơi thở của chúng ta.” Các nhà khoa học tại Đại học Utah chia sẻ với tờ Associated Press (AP) rằng, “Đây rõ ràng là do nhiệt độ ấm lên và lượng CO2 tăng mà nhiều phấn hoa xuất hiện trong không khí hơn.”

Scientists are not sure why trees are giving off the allergy-causing particles earlier than grasses. But Anderegg said just look at cherry blossoms opening earlier in Japan and Washington, D.C. as an example.

Các nhà khoa học không chắc chắn về lý do tại sao cây cối lại sản sinh các hạt phân tử gây dị ứng sớm hơn cây cỏ. Nhưng Anderegg cho biết hãy nhìn vào cây hoa đào nở sớm tại Nhật Bản và Washington, D.C. như một ví dụ.

Scientists involved in the study also considered that parks and cities were getting greener. They also compared what is happening now in our environment to computer models of an Earth without human-caused warming and rising carbon dioxide in the air.

Các nhà khoa học của cuộc nghiên cứu cũng đề cập rằng các công viên và thành phố đang trở nên xanh hơn. Họ cũng so sánh những gì đang diễn ra trong môi trường của chúng ta với mẫu hình Trái Đất trên máy tính khi không có sự nóng lên do con người gây ra và sự tăng CO2 trong không khí.

Since 1990, about half of the earlier pollen season was linked to climate change — mostly from warmer temperatures. But plant-feeding carbon dioxide, Anderegg said, played a part.

Kể từ 1990, khoảng một nửa mùa phấn hóa có liên quan tới biến đổi khí hậu – hầu hết từ nhiệt độ ấm lên. Nhưng theo Anderegg, khí CO2 nuôi sống cây đóng một vai trò nhất định.

However, since the 2000s, he said, about 65 percent of early pollen seasons can be blamed on warming. And about 8 percent of the increased pollen load can be blamed on climate change.

Tuy nhiên, theo ông, kể từ những năm 2000, khoảng 65% mùa phấn hoa sớm được cho là do sự nóng lên. Và khoảng 8% lượng phấn hoa tăng là do biến đổi khí hậu.

Chris Downs of St. Louis, Missouri does not need a study to show that he already has problems with breathing, headaches, and red itchy eyes. His allergies usually hit in March. But the last two years, they came in early February, along with blooms of trees and flowers.

Chris Downs đến từ St. Louis, Missouri không cần cuộc nghiên cứu nào cho anh biết rằng anh đã gặp vấn đề về hô hấp, đau đầu, và đau mắt đỏ. Các cơn dị ứng của anh thường xuất hiện vào tháng Ba. Nhưng trong vòng hai năm qua, chúng đến vào đầu tháng Hai, cùng với các loài cây và hoa nở.

“As a kid I never saw anything start blooming in February,” Downs said, “Now I see a handful of years like that.”

“Khi tôi còn bé tôi chưa bao giờ thấy cây nào nở hoa vào tháng Hai,” Downs cho biết, “Giờ tôi thấy nhiều năm như vậy.”

For Amir Sapkota, this is not just a matter of sneezing and watery eyes. There are more serious health concerns. The University of Maryland scientist said the pollen is a risk for other diseases including asthma.

Với Amir Sapkota, đó không chỉ là vấn đề hắt hơi hay ướt mắt. Có nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn thế. Các nhà khoa học đến từ Đại học Maryland cho biết phấn hoa chỉ là một nguy cơ gây ra nhiều loại bệnh khác trong đó có hen suyễn.

She told the AP, “Asthma costs the U.S. economy an estimated $80 billion per year in terms of treatment and loss of productivity.” So, a longer pollen season is a threat to both “individuals suffering from allergies as well as the U.S. economy.”

Bà chia sẻ với tờ AP, “Bệnh hen suyễn tiêu tốn khoảng $80 tỷ mỗi năm của Hoa Kỳ cho việc điều trị và sụt giảm năng suất làm việc.” Vì vậy, mùa phấn hoa dài hơn là một mối đe dọa cho cả “các cá nhân đang chịu đựng bệnh dị ứng và nền kinh tế Hoa Kỳ.”

There are other problems as well. Sapkota recently found a connection between earlier spring allergies and an increased risk in asthma hospitalizations. Another study, Anderegg said, found that students do worse on tests because of pollen levels.

Cũng có những vấn đề khác. Sapkota gần đây tìm ra sự liên kết giữa sự xuất hiện sớm hơn của bệnh dị ứng mùa xuân  và sự tăng nguy cơ nhập viện vì hen suyễn. Theo Anderegg, một nghiên cứu khác chỉ ra rằng sinh viên làm bài kiểm tra kém hơn bởi nồng độ phấn hoa.

The U.S. Centers for Disease Control and Prevention has some advice on how to protect yourself against pollen:

Viện Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đã đưa ra một số khuyến nghị về cách bảo vệ bản thân khỏi phấn hoa:

  • Take your allergy and/or asthma medications as advised by your health care provider.

Dùng thuốc dị ứng hoặc hen suyễn theo hướng dẫn của người cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế của bạn.

  • Do not touch your eyes while you are outside.

Không chạm vào mắt khi đi ra ngoài.

  • Wash after being outside to remove pollen from your skin and hair.

Tắm rửa sạch sẽ sau khi ra ngoài để loại bỏ phấn hoa khỏi da và tóc.

  • Change your clothes after being outdoors.

Thay quần áo sau khi ở ngoài về.

  • Keep windows closed during pollen season.

Đóng cửa sổ trong mùa phần hoa.

Nguồn: VOA

allergist /ˈalərjəst/ – n. chuyên gia dị ứng, nhà dị ứng học

bloom  /bluːm/ – n. sự nở hoa

Ex: The apple trees are in full bloom – Cây táo đang hoàn toàn vào kỳ nở hoa.

watery /ˈwɔː.tər.i/ – adj. ngập nước / nhạt nhẽo

hospitalization /hɒs.pɪ.təl.aɪˈzeɪ.ʃən/ – n. sự nhập viện

Ex: Because of the severity of the accident, the patient required hospitalization. – Bởi tai nạn nghiêm trọng, bệnh nhân được yêu cầu nhập viện.

particle /ˈpɑː.tɪ.kəl/ – n. phân tử, hạt phân tử

Ex: Dust particles must have got into the motor. – Các hạt bụi hẳn đã kẹt trong động cơ.

itchy /ˈɪtʃ.i/ – adj. ngứa

Ex: The sweater was itchy. – Cái áo len khá ngứa.

You may also like

Leave a Comment